ေန႔စဥ္အသစ္ေပးပို႔ပါသည္။

“ေန႔စဥ္ခြန္အား” (Our Daily Bread) အားျဖင့္ ကမာၻတစ္လႊား႐ွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို
ေန႔စဥ္အားေပးေနပါသည္။ ဘုရား႐ွင္ႏွင့္ ပိုနီးရန္ ဆြဲေခၚျခင္းျဖင့္
သင္၏ယံုၾကည္ျခင္း တိုးတက္ႀကီးထြားရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အလြန္ကူညီခ်င္ပါသည္။

မိုဘုိင္းအက္(ပ္)သည္ iOS ႏွင့္ Android ကိရိယာမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
“ေန႔စဥ္ခြန္အား” အက္(ပ္)သည္ (၂၄)နာရီ/တစ္ပတ္လံုး အင္တာနက္အသံုးျပဳရန္မလိုဘဲ
၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းထားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊
အခ်ိန္မေရြး ျပန္၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္မ်ားစြာကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ယေန႔ ၎ကို အင္တာနက္မွ ဆြဲခ်ရယူပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္လူမႈမီဒယာတြင္ရွိၿပီး လူ႕အသိုက္အ၀န္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ပါ။