“ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား” အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာအသံုးျပဳျခင္း၏ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တရားဥပေဒဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္ – ဤဆိုက္စာမ်က္ႏွာကို အသံုးမျပဳမီ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈပါ။

Our Daily Bread Ministries အြန္လိုင္း၏ ODB ၀က္ဆိုက္သို႔ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ODB ၀က္ဆိုက္မွ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈ (သို႔) မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ODB မွ မၾကာခဏ ျပင္ဆင္သည့္ ဤအေထာက္အထားစာခ်ဳပ္ပါ အသံုးျပဳမႈဆို္င္ရာ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို နာခံရမည္။ ODB သည္ Our Daily Bread Ministries ၏ အြန္လိုင္း ၀က္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ Our Daily Bread – ေန႔စဥ္ခြန္အား ကို ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသူျဖစ္သည္။ ဤစည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ Our Daily Bread Ministries ႏွင့္ႏွီးႏြယ္သည့္ အျခား၀က္ဆိုက္မ်ား ODB.ORG, ODB.NET အပါအ၀င္  Our Daily Bread Ministries ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အျခား၀က္ဆိုက္မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ၀က္ဆိုက္သို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဤစည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင္ သေဘာတူညီေၾကာင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္။ ဤစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို ODB တစ္ဦးတည္း၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲေကာင္းေျပာင္းလဲမည္။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳၿပီးေနာက္ ဤ၀က္ဆိုက္ကို သင္ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေျပာင္းသြားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို သင္လိုက္နာမည္ဟု သေဘာတူညီေၾကာင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္။ ဤ သတ္မွတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀က္ဆိုက္သို႔ သင္ မ၀င္ေရာက္၊ အသံုးမျပဳဘဲ ေနႏိုင္ပါသည္။

၁. အေထြေထြ ၀က္ဆိုက္ အသံုးျပဳမႈ

၁.၁.   ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္း အသံုးျပဳရန္အတြက္မွ်သာ ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္ – သတ္မွတ္ထားခ်က္မရွိပါက ဤ၀က္ဆိုက္သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တစ္ကိုယ္ေရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္း အသံုးျပဳရန္ အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ဤ၀က္ဆိုက္၏ ဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္၊ စာသားႏွင့္ဂရပ္ဖစ္မ်ား၊ ၎တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားသည္ မူပိုင္ခြင့္ျပဳလုပ္ၿပီးသားျဖစ္ၿပီး၊ မူလပိုင္ရွင္ရင္းထံသို႔ ျပန္ေရာက္ေစသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကာကြယ္ထားသည္။ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ ဤ၀က္ဆိုက္ႏွင့္ ၀က္ဆိုက္၏အခ်က္အလက္ မ်ားကို ODB၏ တရား၀င္ စာျဖင့္ေရးသား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ ကူးယူခြင့္၊ ထပ္ဆင့္ ထုတ္လုပ္ခြင့္၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခြင့္၊ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ အင္တာနက္သို႔ တင္ခြင့္၊ ေဖာ္ျပခြင့္၊ အင္တာနက္ျဖင့္ ေပးပို႔ခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းေပးခြင့္၊ ျဖန္႔ေ၀ခြင့္ မရွိပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း ဥပေဒအရ အထူးသျဖင့္ တားျမစ္ပါသည္။ ၎ကို က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္ပါက တရားမဥပေဒအရ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သူသည္ တရားစြဲဆိုခံသည့္အထိ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။ အထူး ခြင့္ျပဳျခင္းမွလြဲ၍ ODB သည္ မည္သည့္ မွတ္ပံုတင္မူပိုင္၊ မူပိုင္ခြင့္၊ ကုန္ (သို႔) လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အား သြယ္၀ိႈက္၍ ညႊန္းဆိုေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

၁.၂. အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈ – ODB ၀က္ဆိုက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အျခား၀က္ဆုိက္မ်ားသည္ ODB ၏ ခ်ဳပ္ထိန္းစီမံမႈေအာက္၌ မရွိသကဲ့သို႔ ၎တို႔၌ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အဆက္အသြယ္မ်ားအတြက္ တ၀န္မရွိပါ။ ထိုခ်ိတ္ဆက္ဆိုက္၌ ထပ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားေသာ မည္သည့္ ၀က္ဆိုက္မဆိုအတြက္ ODB မွ အခ်ိန္မေရြး ျဖတ္ေတာက္ပိုင္ခြင့္ကို ေစာင့္ထိန္းတည္ေစ ပါသည္။ သင္၏အဆင္ေျပမႈအတြက္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ျဖည့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဆိုက္မ်ားရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထြက္ရွိ/ထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ODBမွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳျခင္း၊ စမ္းသပ္ အတည္ျပဳျခင္း၊ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးျခင္းမျပဳပါ။ ထိုသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ဆုိက္၏ ထပ္ဆင့္ခ်ိတ္ဆက္ေသာ မည္သည့္တတိယဆိုက္သို႔မဆို ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳရန္ သင္ဆံုးျဖတ္ပါက ၎သည္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူ၍ သင္ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၁.၃. စာရင္းကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း – သင္၏ ODB စာရင္း၀င္ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ သတိေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ သတိမေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ ODB၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္  အခ်ိန္မေရြး ဖ်က္သိမ္းခြင့္ရွိသည္။ ODB ၌ သင္၏စာရင္းကို ဖ်က္သိမ္းလွ်င္ ODB ကို အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ ခ်က္ျခင္း ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၁.၄. အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ODB ၌ သင္၏စာရင္းကို သင့္ဖက္မွ အခ်ိန္မေရြး ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။

၁.၅. အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး၏ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ – ODB စာရင္း၀င္အေနျဖင့္ သင္သာမက သင္၏အျခား မိသားစု၀င္မ်ားပါ ODBသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းကို ODBမွ ခြင့္ျပဳပါသည္။ ODB အဖြဲ႕၀င္ အေကာင့္ကို အသံုးျပဳမႈအတြက္ သင္တစ္ဦးတည္း၌သာ တာ၀န္ရွိသည္။ ODB စာရင္း၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ကို ခြဲေ၀ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ထပ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ထပ္ဆင့္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မျပဳရ။ သင္၏ ODB စာရင္း၀င္ျဖစ္ျခင္းသည္  သင့္ကိုယ္ပိုင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုသံုးရန္ အတြက္မွ်သာျဖစ္သည္။

၁.၆.   (၁) သင္သည္ အနည္းဆံုး ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ေၾကာင္း (သို႔) စာရင္း၀င္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား ပါရွိသည့္ ဥပေဒ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္ျပည့္မီေၾကာင္း၊

(၂) သင္ေရးသားျဖည့္စြက္ေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးသည္ မွန္ကန္တိက်မႈရွိေၾကာင္း၊

(၃) စာရင္း၀င္ျဖစ္ရန္အတြက္ျဖည့္စြက္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္သည္သာ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းခိုင္လံုသည့္ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပရမည္။ ဤစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း သင့္ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို လိုက္နာရန္ သေဘာတူသည္။

၂. ကုန္(သို႔) လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္

ၫႊန္ျပေျပာဆိုျခင္းမရွိခဲ့ပါက ODB ဆိုက္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈအမွတ္အသားႏွင့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားသည္ ODB, Our Daily Bread Ministries, Discovery House Publishers ႏွင့္အျခားေသာ အမွတ္တံဆိပ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ကုန္(သို႔) လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ မူပိုင္ခြင့္ ေဖာ္ျပခ်က္အတိုင္း လုိက္နာရမည္။ ဤဆိုက္မွ ပစၥည္း (သို႔)   ၀န္ေဆာင္မႈအမည္ (သို႔) ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုခု မေတြ႔မျမင္ရျခင္းသည္ လုပ္ငန္း အမွတ္တံဆိပ္ကို စြန္႔လႊတ္သည့္ တရား၀င္သေဘာ မသတ္မွတ္ရ။ ၎တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးထားေသာ အရာ၏(မူပိုင္ခြင့္)ကို စြန္႔လႊတ္သည့္သေဘာ မသတ္မွတ္ရ။

၃. ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ခြင့္ျပဳစာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္

၃.၁. အေထြေထြ ။     ။ ODB ဆိုက္သည္ (၁) သင့္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းေပးမည္၊ (၂) ODB ဆိုက္ (သို႔) အခ်က္အလက္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ မရွိ၊ အခ်ိန္မီရမည္၊ တိက်မည့္ လံုျခံဳမည္၊ အမွားကင္းမည္၊

(၃) ဤဆိုက္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရ႐ွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးသည္ တိက်သည္။ ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္သည္။

(၄) ဤဆိုက္မွ တဆင့္ သင္၀ယ္ယူေသာ (သို႔) ရ႐ွိေသာ မည့္သည္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားသည္ သင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ စသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ အာမခံျခင္းမရွိပါ။ ဆိုက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန တင္ျပရန္၊ ျပဳျပင္ရန္၊ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ မည္သည့္တာ၀န္မွ် မရွိပါ။

၃.၂. အာမခံမရွိျခင္း – အျမင့္ဆံုးေသာ တည္ဆဲဥပေဒ၏ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ဤ၀က္ဆိုက္ကို `အရွိအတိုင္းသာ´ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုက္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ သြယ္၀ိႈက္ညႊန္းဆို အာမခံျခင္း မရွိေသာ္လည္း အျပစ္အနာအဆာမ်ားရွိသည္။ ဆိုက္ႏွင့္ ဆိုက္ရွိအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရာင္းစြံႏိုင္ေသာကုန္/ပစၥည္း၏ အာမခံလက္မွတ္သည္ အကန္႔အသတ္မရွိ၊ လုပ္ပိုင္ရပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္မႈရွိျခင္း၊ ဗိုင္းရပ္စ္မရွိျခင္း၊ တိက်မႈ၊ ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိျခင္း၊ ရလဒ္ရွိျခင္း၊ ဥပေဒအရ အေရးယူမႈ မရွိျခင္း စသည္တို႔သည္ ODB ႏွင့္ မသက္ဆို္င္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုပါသည္။ ၀က္ဆိုက္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ သင္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။

၄. တာ၀န္႐ိွမႈ အတုိင္းအတာႏွင့္ သက္သာခြင့္ေပးေငြ

၄.၁. ခ်န္လွပ္ထားျခင္း – တည္ဆဲဥပေဒ၏ အျမင့္ဆံုးခြင့္ျပဳခ်က္အရ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သီးသန္႔ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္တမဲ့ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ပ်က္စီးမႈျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ပ်က္စီးမႈ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားအတြက္မွ် ODB၌ ဥပေဒအရ တာ၀န္မရွိပါ။ (အက်ိုုဳးအျမတ္ ဆံုး႐ႈံးမႈ၊  အတြင္းေရးေပါက္ၾကားမႈ၊ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈ၊ လုပ္ငန္းေႏွာင္႔ေႏွးျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရျခင္းႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးခံရၿပီး ေအးၿငိမ္းမႈမရွိျခင္း၊ တာ၀န္၀တၱရား ပ်က္ကြက္ျခင္း (ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျခင္း၊ သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ဂ႐ုျပဳမႈေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားမည္သည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား အပါအ၀င္) စသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ဆိုက္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳ၍ မရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ODB မွသိသည္ျဖစ္ေစ၊ သိသင့္သည္ဟု ဆိုသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ကိစၥအတြက္ႏွင့္မွ် ODB၌ ဥပေဒအရ တာ၀န္မရွိပါ။ ဆိုက္၏ အစိတ္အပိုင္း က႑တစ္ခုခု (သို႔) ဤစည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိတ္တိုင္းမက် မေက်နပ္ပါက အေကာင္းဆံုးေသာ ကုစားမႈမွာ ဤ၀က္ဆိုက္ကို ဆက္လက္ မသံုးစြဲေတာ့ဘဲ၊ စာရင္း၀င္ျခင္းကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းပစ္ရန္ျဖစ္သည္။ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ ခ်န္လွပ္ခ်က္၊ တာ၀န္မ႐ွိ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ စသည္တို႔သည္ (သက္သာခြင့္ေပးရန္ အေၾကာင္းမလံုေလာက္သည့္တိုင္) တည္ဆဲဥပေဒ၏ အျမင့္ဆံုး ခြင့္ျပဳခ်က္အတိုင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

၄.၂. ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း – ODBဆိုက္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ (သို႔) ဤစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မည္သည့္ အာမခံေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ဥပေဒအရ ေပးဆပ္ရန္ တာ၀န္ရွိျခင္းမ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၊ ျပစ္ဒဏ္၊ ဒဏ္ေၾကး၊ တရားမမႈ၊ ဒဏ္စီရင္ခ်က္ စသည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာကုန္က်စရိတ္ (ေရွ႕ေနခအပါအ၀င္) စသည္တို႔အတြက္ ODBမွ တာ၀န္ခံရျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ODB ကို ထိခုိက္နစ္နာမႈမရွိေစဘဲ သင့္ဘက္မွ ခုခံကာကြယ္ရန္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ သေဘာတူပါသည္။

၅. “ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား”၏ ပုဂၢလိက သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းမူ၀ါဒ

၅.၁ သင္သည္ ဤ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ “ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပုဂၢလိက သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းမူ၀ါဒ”၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သေဘာတူသည္။

၅.၂ “ODB ပုဂၢလိက သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းမူ၀ါဒ”ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ မည္သည့္ အျငင္းပြားမႈကိုမဆို၊ ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ “ODB ပုဂၢလိက သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းမူ၀ါဒ”၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာထားသည့္အတုိင္းလည္း ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

၆. အေထြေထြ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္

၆.၁ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း – ၀က္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္ စြဲခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ဆိုက္မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္္ခ်က္မ်ား၊ ႏို႔တစ္သတိေပးစာမ်ားကို ODB တစ္ဦးတည္း ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ ODB ၌ရွိသည္။ ODB အေနျဖင့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြးစစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေကာင္းတင္ျပမည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာကို မၾကာမၾကာ ၀င္ၾကည့္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ရွိစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ၀တၱရားအရ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သင့္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစသည္။ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ား ၀က္ဆိုက္၏ သီးသန္႔စာမ်က္ႏွာမ်ားရွိ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို အစားထိုးေကာင္း အစားထိုးမည္။ ODB အေနျဖင့္ ၀က္ဆိုက္(သို႔) အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို ယာယီျဖစ္ေစ၊ အျမဲတမ္းျဖစ္ေစ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး တစ္ဦးတည္း ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဆိုက္၏ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ဆိုင္းင့ံထားျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္းမ်ား အတြက္ သင့္အေပၚ၊ (သို႔) အျခားသူတစ္ဦးဦးအေပၚ ODB ၌ ဥပေဒအရ တာ၀န္မရွိေၾကာင္း သင့္ဘက္က သေဘာတူပါသည္။

၆.၂ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း – ODB၏ စာျဖင့္ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သည့္ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း မျပဳရ၊ ထိုသို႔ျပဳရန္ မည္သည့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမဆို  စည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူသည္။

၆.၃ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ – ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပဋိပကၡအေရးအခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ မဟုတ္ဘဲ၊ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္၏ တရားဥပေဒအရ လိုက္နာအနက္ဖြင့္ဆိုရမည္။ ODB ႏွင့္ အသံုးျပဳသူ တို႔သည္ အျငင္းပြားမႈ၊ (ဤစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၀က္ဆိုက္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးအတြက္ တရားစြဲဆိုမႈကို မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ ဖယ္ဒရယ္တရား႐ံုး၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို လိုက္နာရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ ခြင့္ျပဳ သေဘာတူ သည္။ ဤက႑ကို ကန္႔သတ္မႈမရွိျခင္းအပါအ၀င္ ဤစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့ ဖန္တီးေပးျခင္းအားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိေသာ မည္သည့္တရားစီရင္ျခင္း၌မဆို ဤ၀က္ဆိုက္အား အသံုးျပဳျခင္းကို  ခြင့္မျပဳပါ။

၆.၄. သာတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ သက္သာခြင့္ေပးရျခင္း – သင့္ဖက္မွ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ODBအတြက္ အစားထုုိး၍မရေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး၊ ဥပေဒအရ အေရးယူၿပီး   ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္မႈျဖင့္ ကုစား၍မရႏိုင္ေၾကာင္း သင္သိမွတ္၀န္ခံပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ဘက္မွ ႐ံုးေတာ္သို႔ လာေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈ၊ (သို႔) သင့္ဘက္မွ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈ (၀က္ဆိုက္၌ ODB၏ေစတနာ နာမည္ေကာင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာ(သို႔) ရပိုင္ခြင့္ တစ္စံုတစ္ရာဆံုး႐ံႈးရျခင္း (သို႔) ေလ်ာ့က်ေစျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ သင့္၏ မည္သည့္ လုပ္ရပ္မဆို)အတြက္ အစားထိုး၍မရေသာ ထိခုိက္နစ္နာေစမႈ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ေစမႈကို တားဆီးရန္ (သို႔) ကာကြယ္ရန္ ODBသည္ တတ္ႏိုင္သမွ်ေသာနည္းလမ္းအျပင္ ခ်က္ျခင္း တား၀ရမ္း/ တရား၀င္အမိန္႔စာထုတ္ရန္ အခြင့္ရွိသည္။

၆.၅. ဥႆ      ုံသေဘာတူညီခ်က္ –  သင္ႏွင့္ ODB အၾကားရွိ  စည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥႆ      ံု သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္နားလည္မႈတို႔ျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားၿပီး   စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္   ႏႈတ္ျဖင့္ (သို႔) စာျဖင့္ ႀကိဳတင္ေဖာ္ျပသည့္ သေဘာတူညီခ်က္၊ နားလည္မႈမ်ားကို အစားထိုးသည္။ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၌ တိက်စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိသည့္ မည္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ကိုယ္စားျပဳခ်က္၊ အာမခံခ်က္၊ ကတိက၀တ္၊ သေဘာတူညီခ်က္ မဆိုသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေစရ၊ လက္ရွိ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကန္႔သတ္တားဆီးျခင္း မျပဳလုပ္ရ။