စြဲလမ္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံ ပီနန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ လူငယ္တစ္ဦးသည္ သူ႔ကြန္ပ်ဴတာမွန္သားျပင္ေရွ႕ ကီးဘုတ္ေပၚ ေမွာက္လ်က္ေသဆုံးေနသည့္ ဝမ္းနည္းစရာ သတင္းကို သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သူသည္ ဆိုက္ဘာကေဖး၌ ၁၅ နာရီေက်ာ္ ဂိမ္းကစားေနရာမွ ႏွလုံးေဖာက္ျပန္ၿပီး ေသဆုံးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္း စြဲလမ္းမႈက သူ႔ကို ေသဆံုးေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္္။

စြဲလမ္းမႈသည္ ကမာၻ႔အတိုင္းအတာႏွင့္ျဖစ္ေနသည့္ျပႆနာ ျဖစ္ၿပီး လူတို႔၏စြဲလမ္းမႈမ်ားစြာ ရွိေနၾကသည္။ ေလာင္းကစားမႈကို စြဲလမ္းမိျခင္းေၾကာင့္ ရွိသမွ်ဆုံး႐ႈံးၿပီး ဘဝပ်က္ရသည့္ အမ်ိဳးသမီး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကို အလြန္အကြၽံ စြဲလမ္းမိ၍ လုယက္မႈက်ဴးလြန္ သည္အထိ မိမိအဆင့္အတန္းကို နိမ့္က်ေစခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား၊ အရက္စြဲလမ္းမႈကို မည္သို႔မွ် မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္၍ မိမိဘဝႏွင့္ မိသားစုကို ပ်က္စီးေစခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး၊ အင္တာနက္မွ ကာမဂုဏ္လႈံ႕ေဆာ္ေစသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကိုစြဲလမ္းမိ၍ မိမိႏိုးေနခ်ိန္ အမ်ားစုကို ထိုပံုမ်ားၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ေစခဲ့႐ုံမက မိမိ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပုံမွန္ဘဝကို ပ်က္စီးေစခဲ့သည့္ လိင္စိတ္လြန္ကဲသူ စသည္ျဖင့္ စြဲလမ္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရပါသည္။

ဤစာမူမ်ားတြင္ စြဲလမ္းမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဝတစ္ခုလုံးအေပၚ မည္သို႔ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံးအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနသနည္း စသည္တို႔ကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားမိေအာင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ သင္ၾကားေပးသူျဖစ္သည့္ ေရာဘတ္ ေဆာ္လမြန္ (Robert Solomon) က ကူညီေပးထားပါသည္။

 

ေန႔စဥ္ခြန္အားအမႈေတာ္လုပ္ငန္း

ဓာတုေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွီခိုမႈ

ဓာတုေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွီခိုမႈ

အခ်ိဳ႕ေသာ စြဲလမ္းမႈမ်ားသည္ ဇီဝကမၼႏွင့္ဆိုင္သည့္သေဘာ ရွိသည္။ ဥပမာ- မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္မ်ားကို အထိန္းအခ်ဳပ္မရွိ သုံးစြဲျခင္းသည္ ဓာတုေဆးဝါးစြဲလမ္းျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စြဲလမ္းမႈမ်ားမွာမူ အရာဝတၳဳတစ္စုံတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္မႈမ်ိဳး မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ စြဲလမ္းမႈအားလုံး၌ စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားမႈ…

စြဲလမ္းမႈကို သင္ခံစားေနရသလား

စြဲလမ္းမႈကို သင္ခံစားေနရသလား

ေအာက္ပါ ေမးခြန္း ၃ ခုက စြဲလမ္းမႈကို သင္ခံစားေနရျခင္း ရွိ/မရွိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ သင့္ကို အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။

• ယခင္ကထက္ အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကို မၾကာခဏ သုံးစြဲေနပါသလား။ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူတစ္ခုခုကို သင္ မၾကာခဏ ျပဳမူေနမိပါသလား။

• သင္၌…

စြဲလမ္းမႈအေပၚ ဝိညာဥ္ေရးရာ႐ႈေထာင့္မွအျမင္

စြဲလမ္းမႈအေပၚ ဝိညာဥ္ေရးရာ႐ႈေထာင့္မွအျမင္

အသက္၀ိညာဥ္ရွိသည့္ လူသတၱ၀ါျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ၾကံဳ ရသည့္ အမႈအရာမွန္သမွ်တြင္ ၀ိညာဥ္ေရးအျမင္ျဖင့္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ရပါမည္။ စြဲလမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဤသေဘာအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ကမာၻႀကီးတြင္ သက္ရွင္ေနထိုင္ၾကၿပီး က်ဆံုးပ်က္စီးေသာလူသားမ်ား၏ အျပစ္ရလဒ္ကို ေတြ႔ႀကဳံရင္ဆိုင္ေနၾက ရသည္။ ဤသို႔ဆိုရာ၌ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည့့္ မူလ…

စြဲလမ္းမႈမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း

စြဲလမ္းမႈမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း

လြတ္ေျမာက္မႈလမ္းေၾကာင္းသို႔ေရာက္ရွိရန္ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ၌ အမွန္တကယ္ ျပႆနာရွိေနၿပီး အကူအညီလိုအပ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံရန္ လိုအပ္သည္။၎သည္ အစျဖစ္သည္။ မ၀န္ခံဘဲ ျငင္းဆိုျခင္းက မည္သည့္အက်ိဳးမွ်မရွိပါ။ စြဲလမ္းမႈျပင္းျပသည္ထက္ ျပင္းျပလာျခင္း သည္ သူ၌ စြဲလမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ျပႆနာမွမရွိ၊ သူ႔ကိုယ္သူ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးသည္ဟု…

သခင္ေယ႐ႈ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္း

သခင္ေယ႐ႈ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္းရွိ အမိုက္ေမွာင္ကို သခင္ေယ႐ႈက သူ၏အလင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားေပးသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မူလအေနအထားမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၊ အျခားလူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ထံမွ ကြဲကြာေနသည္။ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္အာခံသည့္အျပစ္ေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရန္တာ၀န္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္ေၾကာင့္ ကားတိုင္ေပၚအေသခံခ့ဲသူ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္…

မိမိအတြက္ျဖစ္ေစျခင္း

မိမိအတြက္ျဖစ္ေစျခင္း

ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳက်င့္ၿပီး အျပစ္၌ က်င္လည္ၿငိတြယ္ေနသူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါသည္။ “ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္၏ကြၽန္ ျဖစ္ၾက၏ (ေယာ ၈:၃၄)” ဟု သခင္ေယ႐ႈက ေထာက္ျပခဲ့ေသာ္လည္း သခင္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိုင္ေသာတန္ခိုး ရွိသည္။ သခင္ဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုလႊတ္လွ်င္…

E-book ကို download ရယူပါ။ လက္ဆင့္ကမ္းေ၀မွ်လိုက္ပါ။