ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္းသည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔အထက္တြင္ ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္ကုိသာ အားထားယံုၾကည္လ်က္ ဘုရားရွင္၏ ဥာဏ္ပညာေတာ္ႏွင့္ တန္ခိုးစြမ္းပကားကို အမွီျပဳကာ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္အျဖစ္ခံယူပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာက်မ္းစာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ျဖန္႔ေ၀ရန္ အခြင့္အေရး ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေပးအပ္ထားသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ အပ္ႏွံထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ သစၥာေစာင့္ထိန္းေသာ ဘ႑ာစိုးမ်ားျဖစ္ေနရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၀န္ခံအပ္ႏွံထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

Biblical Foundation

 • ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာက်မ္းစာကို ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ မူ၀ါဒႏွင့္ က်င့္သံုးမႈအားလံုးတို႔အား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တန္ဘိုးျဖတ္
  ခ်င့္တြက္ရမည့္စံအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။ (၂ တိ ၃း၁၆)
 • ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ဆက္လက္ ေျဖာင့္မွန္ေနမည္။ (၂ တိ ၁း၁၃)
 • အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ အသားေပးမႈကို အဘက္ဘက္တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ထင္ဟပ္ဆင္ျခင္သည္။

Servant Leadership

 • ထင္ရွားျမင္သာေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာရွိသည့္ အေစခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည္။ (ထြက္ ၁၈း၂၁၊ ၁ တိ ၃း၁-၁၃).

၀ိညာဥ္ေရးရာ ဂတိျပဳမႈ

 • သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ မိတ္သဟာယ၌ ဆက္တည္ေနသည္။ “သင္သည္ ေရွးဦးစြာေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေလ်ာ့ၿပီဟု သင္၌ အျပစ္တင္စရာရွိ၏” (ဗ်ာ ၂း၄)ဟု ေျပာရန္၊ သခင့္အား ဆင္ေျခမေပးပါ။
 • ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္း၏ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖာသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ သခင္ဘုရား၏ ဥာဏ္ပညာေတာ္ႏွင့္ တန္ခိုးစြမ္းပကား၌သာ လုပ္ေဆာင္သည္။ (ဂလာ ၂း၂၀၊ ၃း၃)
 • သခင္ဘုရား၏လူမ်ားအျဖစ္ အလုပ္၌ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပ၌ျဖစ္ေစ၊ မတူ ကြဲျပားေသာ တသမတ္တည္းျဖစ္သည့္ အမူအက်င့္ကို ျပသသည္။ (၁ ေပ ၁း၁၄-၁၅)
 • အစဥ္ ဘုရားရွင္ကုိ ကိုးစားၿပီး၊ မွန္ရာကို လုပ္သည္။ ( ၁ေပ ၃း၁၆)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ားအတြက္ ၀န္တာ

 • – ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္အတြက္ လိုလားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ၊ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း၊ လက္ေတြ႕ က႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ျဖည့္ဆည္းသည္။ (၂ေကာ ၄း၅၊ ၁၅)
 • – မွန္သည္ကို ေမတၱာႏွင့္ေျပာသည္။ မလိုအပ္ေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားသည္။ (၂ တိ ၂း၂၄)
 • – ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္သူမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္း႐ိုးသားေသာဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္သည္။ (၂ ေကာ ၄း၂)
 • – အျခားဆက္ဆံေရးအားလံုးႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈနယ္ပယ္မ်ားအေပၚ သတိရွိ အာ႐ံုခံစားေသာ္လည္း၊ ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ ၀န္းက်င္ရပ္ကြက္၊ အာဏာပိုင္အစိုးရဟူ၍ အကန္႔အသတ္မထားရွိပါ။ (ေရာမ ၁၃း၇-၈

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ ၀န္တာ

 • ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အမႈေတာ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း အေရးပါတန္ဖိုးရွိမႈႏွင့္ ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။ (ဖိ ၂း၁-၄)

၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအရည္အေသြး

 • – ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သတင္းစကားကို ျမႇင့္တင္အားျဖည့္ ဂုဏ္တက္ေစမည့္ တင္ဆက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ အရည္အေသြးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသည္။ (၁ ေကာ ၁၀း၃၁)
 • – ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အပ္ေပးထားေသာ အရင္းအျမစ္မွန္သမွ်၏ သစၥာရွိေသာ သ႑ာစိုးေကာင္းျဖစ္မည္ (၁ေကာ ၄း၂)

၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္သိကၡာ

 • – ဘ႑ာမ်ားရရွိႏိုင္မႈအေလ်ာက္ ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိဆက္သြယ္ျခင္းကို တိုးျမႇင့္(သို႔)ေလွ်ာ့ခ်သည္။
 • – အေႂကြးတင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားသည္။ (ေရာမ ၁၃း၈)
 • – အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဆက္လက္ရပ္တည္မႈသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေသာ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ မည္သည့္အခါမွ် မျဖစ္ေစရ။ (ဖိ ၁း၁၉-၂၆)
 • – မိမိကိုယ္မိမိ ဂုဏ္ယူခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ေရွာင္ရွားသည္။ (သုတၱံ ၂၇း၂)

အျခားအမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္း

 • – အျခားတစ္ဦးခ်င္း(သို႔) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားျဖင့္ သခင္ဘုရား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားသည္။ (၁ေကာ ၁း၁၀-၁၃)
 • – ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဦးတည္ခ်က္ကို အေလွ်ာ့ေပး(သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈကို အားနည္းေစေသာ၊ မည္သည့္ ဆက္သြယ္ႏွီးႏြယ္မႈကိုမဆို ေရွာင္ရွားသည္။ (၂ ေကာ ၆း၁၄)
 • – ေဒသႏၱရ အသင္းေတာ္ကို ပံ့ပိုးၿပီး၊ ျပည့္စံုေစသည့္နည္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးစီးဦးရြက္ျပဳသည္။ (ဧ ၄း၁-၇)

.panel-group .panel-default > .panel-heading {
background-color: #1e375f;
border-color: #ddd;
color: #fefefe;
}