Archive for 'အေၾကာင္းအရာခြဲျခားထားျခင္းမရွိပါ။' Category

မတည္ၿငိမ္ေသာ ေနာက္လိုက္မ်ား

လူထု၏ အျမင္သေဘာထားက ေျပာင္းလြယ္ပါဘိ။ ပႆခါပြဲ ခံယူရန္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ သခင္ေယ႐ႈႂကြလာရာ တစ္ၿမိဳ႕လံုးက သူ႔ကို ဘုရင္အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ ႀကိဳဆိုခဲ႔သည္ (ေယာ ၁၂း ၁၃)။ သို႔ေသာ္ ထိုသီတင္းပတ္အကုန္တြင္ သူ႕ကုိ ကားတင္ သတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ႔ၾကသည္ (၁၉း ၁၅)။ ကၽြန္မလည္း ထုိပရိသတ္ထဲတြင္ မိမိ ကိုယ္ကို ထည့္တြက္ရပါမည္။ အားကစားပြဲ၌ ႏိုင္ေနသည့္ အသင္းကို အားေပးရန္ႏွစ္သက္ျပီး ထိုအသင္း႐ႈံးေတာ့မည္ဆိုပါက ကၽြန္မလည္း စိတ္ယိုင္လာေတာ့သည္။ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ လႈပ္ရွားမႈအသစ္မ်ား ၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားရန္ ကၽြန္မ ဝါသနာပါသည္။ ထုိလႈပ္ရွားမႈက အျခားတစ္ေနရာသို႔ ခ်ဥ္းနင္းသြားလွ်င္ ကၽြန္မက အျခားလႈပ္ရွားမႈသို႔ စိတ္ေျပာင္းသြားသည္။ ကုိယ္ေတာ္က မျဖစ္ႏိုင္ေသာအမႈမ်ားျပဳစဥ္ ေနာက္ေတာ္ လိုက္ရျခင္းကို ႏွစ္ၿခိဳက္ရျပီး၊ ကိုယ္ေတာ္ကခက္ခဲေသာ အမႈတစ္စံုတစ္ခုျပဳရန္ ေစခိုင္း…

ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္ »

ကုိယ္က်ိဳးနည္းေစသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္

ဇာတ္လမ္းတစ္ခုတြင္ အဓိက ဇာတ္ေကာင္ မင္းသားကို က်႐ႈံးေစသည့္ အက်င့္စ႐ိုက္ တစ္ခုခုကို ကိုယ္က်ိဳးနည္းေစ သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ဟုေခၚသည္။အသက္ ၁၆ ႏွစ္၌ ယုဒဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ၾသဇိမင္း၌ ထုိ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသည္။ သူသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထာဝရဘုရား၏မ်က္ႏွာကို ရွာခဲ႔ၿပီး ထိုသို႔ျပဳသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေပးခဲ႔သည္။ ‘ထိုသို႔ တန္ခိုးႀကီးေအာင္ အထူးသျဖင့္ မစျခင္းကို ခံရသည္ျဖစ္၍ သတင္းေတာ္သည္ အႏွံ႔အျပား ေက်ာ္ေစာ၏’ (၆ရာ၂၆း၄-၅)။ “ၾသဇိမင္းသည္ တန္ခိုးႀကီး ေသာအခါ ကုိယ္အက်ိဳး နည္းေအာင္ ေထာင္လႊားေသာ စိတ္ထသျဖင့္” (း၁၅-၁၆) အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ၾသဇိမင္းသည္ ေပၚေပၚထင္ထင္ပင္ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွား၍ မီး႐ႈိ႕ရာယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ နံ႔သာေပါင္းကိုမီး႐ႈိ႕ျခင္းငွာ ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္…

ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္ »

ၿငိမ္ဝပ္လ်က္ ေနၾကေလာ့

ကၽြန္ေတာ့္၏ မိတ္ေဆြ“အဲလ္ လူးဝစ္” သည္ ထူးထူးျခားျခားဘဝကို လိမၼာစြာ ႐ႈျမင္ တတ္သူ ျဖစ္သည္။ သူ႕ကို “ေနေကာင္းလား” ဟု ႏႈတ္ဆက္လွ်င္“ေကာင္းတယ္” ဟုျပန္ေျဖ မည္ဟုထင္လည္း သူက “ကို္ယ္ေတာ္႔ကို ေခၚႏိုးရတယ္” ဟုေျဖသည္။ “ဘာအဓိပၸာယ္ လဲ”ဟုေမးရာ၊ သူက “က်မ္းစာ မဖတ္ဘူးလား” ဟု ေနာက္ေျပာင္ရင္း “တပည့္ေတာ္ေတြ ဒုကၡေရာက္တဲ႔အခါ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေခၚႏိုးရ တယ္ေလ၊ ကၽြန္မလည္း ကိုယ္ေတာ္ဆီ ေျပးရ တာပဲ” ဟု ရွင္းျပသည္။ ေျပးစရာမရွိ ဒုကၡျပႆနာထဲ ေခ်ာင္ပိတ္သည့္ အေျခအေန၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္တတ္သနည္း။ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္ မုန္တိုင္းထဲရွိေနစဥ္ တပည့္ေတာ္တို႔ သခင့္ထံ ခ်ဥ္းကပ္သကဲ႔သို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေယ႐ႈဆီသို႔ ေျပးေကာင္းေျပးမည္ (မာ ၄း ၃၅…

ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္ »

ဘုရားသခင့္ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေဖာ္ျပျခင္း

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကေလးဘဝကပင္ ဘတ္စကတ္ေဘာ ဝါသနာအိုးျဖစ္ၿပီး “ဒက္ထြိဳက္ တုိင္းဂါးစ္” အသင္းကို အထူး အားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာမီကၿပိဳင္ပြဲ ရာသီတြင္ တိုင္းဂါးစ္အသင္း၏ကစားပံု ညံ့ဖ်င္းၿပီး၊ ၿပိဳင္ပြဲအစမွာပင္ စံခ်ိန္က်ခဲ႔၍ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္စိတ္ပ်က္ၿပီး ေနမထိ ထိုင္မသာ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ ေနသာထိုင္သာရွိေအာင္ ၄ ရက္မွ် “တိုင္းဂါးစ္” အသင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာမွ နားမေထာင္ဘဲ ေနလိုက္သည္။ ထိုေလးရက္အတြင္း မိမိအကၽြမ္းဝင္ စြဲလန္း ေသာအရာကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲ ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ဆင္ျခင္မိသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔စြန္႔လႊတ္ရန္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိသည့္ အခ်ိန္ရွိတတ္ပါသည္။ ဥပမာ – မိမိကိုလႊမ္းမိုးေနသည့္ ကိစၥတစ္ခုခု၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါဝင္ ပတ္သက္ေနၿပီး ထိုကိစၥကို ကန္႔သတ္ရပ္တန္႔လုိက္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ သေဘာေပါက္သည္…

ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္ »

ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔မႈ အစစ္အမွန္

အဲရစ္သည္ လူေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရဲအရာရွိတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ႕အလုပ္ဝတၱရား မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ကြက္ေဒသအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္ဟု ခံယူသည္။ ဘာပဲ ေပးဆပ္ရ ေပးဆပ္ရ အႂကြင္းမဲ႔သႏၷိ႒ာန္ခ်ထား သည္။ ဤစိတ္ဆႏၵရွိေၾကာင္း သူ၏ ေလာ႔ကာ ဗီဒိုတံခါးေပၚ၌ ကပ္ထားသည့္ ေယာ ၁၅း၁၃ က်မ္းပိုဒ္က သက္ေသျဖစ္သည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္၌ “ကိုယ္အေဆြတို႔အဘို႔ အလိုငွာ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္ သာ၍ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မွ် မရွိ” ဟု သခင္မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။ ထိုစကားလံုး မ်ားက အလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္စိတ္ကူးသက္သက္မဟုတ္ပါ။ ရဲအရာရွိတစ္ဦးအေနျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း အသက္ေပးရသည္အထိ အဲရစ္၏ခံယူခ်က္က အသက္ ကိုပင္ ရင္းလိုက္ရပါသည္။ ၄င္းသည္ မွန္ေသာ ႏွလံုးသား၏ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔မႈ အစစ္ အမွန္၊ တကယ့္ဘဝကို ေဖာ္ထုတ္ ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာ ၁၅း၁၃ မွ ေလးနက္ေသာစကားကို မိန္႔ၾကားၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း၌ပင္…

ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္ »