ဘုရားသခင္ရဲ့ လက္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းကို သင္ လက္ခံလိုျခင္းရွိမရွိကို မဆုံးျဖတ္မီ “ဒါၿပီးရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲ”လို႔ ေမးေကာင္းေမးမိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ ေယရွုထံလွည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ အံ့ၾသဖြယ္အရာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

ပထမဆုံး သင့္အျပစ္အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ့ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို လက္ခံရရွိမယ္။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က အျပည့္အဝလက္ခံဖို႔ သင့္အျပစ္အတြက္ ဆပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေယရွုက သင့္ကို ဘုရားသခင္နဲ႔သင့္ျမတ္မွု ရရွိေစတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင့္ကို သူ႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ သားသမီးအျဖစ္ထားရွိဖို႔ ကတိေပးၿပီး တစ္ခါတုန္းက ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ အာဒံနဲ႔ဧဝတို႔လိုပဲ ဘုရားသခင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ယုံၾကည္မွုအျပည့္နဲ႔ သင္ယခုဝင္နိုင္ပါၿပီ။ မိဘရဲ့ ခ်စ္ခင္လက္ခံမွုကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်မွုအျပည့္ရွိတဲ့ ကေလးလို၊ ေယရွုရဲ့ေသျခင္းက သင့္အျပစ္အားလုံးအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့လို႔၊ အတိတ္က သင္ ဘာဘဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ ဘယ္လိုပဲ မျပည့္စုံခဲ့ေပမဲ့ သင့္ကို သင့္အရွိအတိုင္းဘဲ ဘုရားသခင္က ခ်စ္တယ္ဆိုတာ သိရွိလ်က္ သင္လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာ ေနနိုင္ပါၿပီ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ သင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာင္းဖို႔နဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ့ သန႔္ရွင္းတဲ့စံခ်ိန္နဲ႔အညီေနထိုင္ဖို႔ ဘုရားသခင္က ကူညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဆက္ဆံေရးက ကၽြန္ုပ္တို႔ေသရင္ေတာင္မွ ထာဝရဆက္လက္တည္ရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဓိပၸာယ္က ေသျခင္းကို သင္ဘယ္ေတာ့မွ ေၾကာက္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ႐ုပ္ခႏၶာေသျခင္းက ၿပီးျပည့္စုံလင္တဲ့ေနရာျဖစ္တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔ သင့္ကို တိုက္ရိုက္ ယူေဆာင္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မွုနဲ႔ သင္ေနထိုင္သြားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာကလည္း ေယရွုတစ္ေန႔ျပန္လာမယ္ဆိုတာ ေျပာထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ သူ႔လိုဘဲ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့ ႐ုပ္ခႏၶာမ်ားလည္း ျပန္လည္ထေျမာက္ၿပီး ဒီ႐ုပ္ခႏၶာေတြကို ၿပီးျပည့္စုံမွုရွိေအာင္ စုံလင္ေအာင္ လုပ္ေပးမွာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့ ဝိညာဥ္မ်ားကိုသာမက ခႏၶာတစ္ခုလုံးကိုကယ္တင္ဖို႔ ဘုရားသခင္က ကတိေပးခဲ့ ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီဆက္ဆံေရးက အခုကတည္းက စတင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘဝမွာကို စတင္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာနဲ႔ သင့္ျပႆနာမ်ားအားလုံး ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္သြားမယ္လို႔ ယူဆလို႔မရပါဘူး။ ေန႔စဥ္ဘဝအသက္တာရဲ့ စိန္ေခၚမွုမ်ားနဲ႔၊ ဒုစရိုက္မ်ားနဲ႔ျပည့္ၿပီး ယိုယြင္းေနတဲ့ ကမၻာႀကီးထဲမွာ ေနထိုင္ရာက ေပၚေပါက္လာတဲ့အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ၾကဳံေနရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအေနအထားက ျခားနားမွု ရွိပါတယ္။ သင့္စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ တည္ရွိျခင္းျဖင့္ သင္နဲ႔အတူရွိဖို႔ ကတိေပးခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင္နဲ႔အတူ ဒီစိန္ေခၚမွုအားလုံးကို သင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး အကူအညီ ရယူဖို႔အတြက္ သူ႔ထံကို သင္သြားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝခရီးလမ္းမွာ သင့္ေဘးမွာ အတူလိုက္ေလၽွာက္ၿပီး သင္ျဖစ္လိုတဲ့သူ ျဖစ္လာေအာင္ တိုက္တြန္းေန၊ အားေပးေန၊ သတိေပးေန၊ ကူညီေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာႀကီးကို ဖန္ဆင္းၿပီး အရာခပ္သိမ္းကို အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိတဲ့ ဘုရားသခင္အေပၚမွာ သင္ယခု မွီခို ေနနိုင္ပါၿပီ။

ဒီအရာအားလုံးရဲ့ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ သင့္မွာေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ရွိတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဘဝက ဦးတည္ရာမဲ့ အဓိပၸာယ္မဲ့ မျဖစ္ေနေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား ယုံၾကည္စိတ္ခ်မွု၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ႐ုပ္ပိုင္းေသၿပီးေနာက္ ထာဝရအသက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ကတိမ်ားနဲ႔ သင္ရွင္သန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

<<ျပန္ဖတ္ရန္ l ဆက္ဖတ္ရန္>>

 

စာမူအားလံုးဖတ္ရန္ ဘ၀ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။