စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Amy Boucher Pye

ေအမီ ေဘာက္ခ်ာ ပိုင္း

ေအမီေဘာက္ခ်ာပိုင္း သည္ စာေရးဆရာႏွင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သည္။ သူသည္ The Living Cross: Exploring God’s Gift of Forgiveness and New Life, ႏွင့္ ဆုရစာအုပ္ Finding Myself in Britain: Our Search for Faith, Home, and True Identity တို႔ကို ေရးသားခဲ့ၿပီး၊ ယူေကတြင္ Woman Alive စာအုပ္အသင္းကို ထူေထာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ မိသားစုႏွင့္အတူ သာသနာအိမ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ သူ႔အေၾကာင္းကို www.amyboucherpye.com or on Facebook or Twitter (@amyboucherpye) တြင္ ၾကည့္ပါ။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေအမီ ေဘာက္ခ်ာ ပိုင္း

ေကာက္သင္းေကာက္ျခင္း

တန္ဇန္နီးယန္းမိတ္ေဆြ ႐ုသ္သည္ သူ႔ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒိုဒိုမာရွိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမရွိသည့္ ေျမတစ္ကြက္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ႐ူပါ႐ံုရွိသည္။ ထိုေဒသရွိမုဆိုးမမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သိရွိၿပီး ဤဖုန္းဆိုးေျမကို ၾကက္ေမြးျမဴေရးျခံ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိး ႏိုင္မည့္ေျမအျဖစ္ သူေျပာင္းလဲလိုသည္။ လုိအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးလိုသည့္ သူ႔႐ူပါ႐ံုက သူ၏ဘုရားသခင္အေပၚ ခ်စ္ျခင္း၌တည္ရွိၿပီး ႐ုသ္ဆိုေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပါ သူ႔နာမည္အားျဖင့္ လံႈ႕ေဆာ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ႏွင့္ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ားအား လယ္ျပင္ရွိ စပါးက်န္မ်ားကို ေကာက္သင္းေကာက္ရန္ အခြင့္ေပးသည္ (ဝတ္ ၁၉း၉-၁၀)။ (က်မ္းစာထဲမွ) ႐ုသသည္ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူႏွင့္ သူ႔ေယာကၡမတို႔ စားေသာက္ရန္အတြက္ လယ္ထဲတြင္ ေကာက္သင္းေကာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ေဆြမ်ဳိး ရင္းခ်ာ ျဖစ္သည့္ ေဗာဇ၏လယ္ကြက္၌ ေကာက္သင္းေကာက္
ရျခင္းက ေနာက္ဆံုးတြင္ ႐ုသႏွင့္ ေနာမိတို႔အတြက္ ခိုနားရာ အိမ္ႏွင့္ အကာအကြယ္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္သည္။…

လက္ေတာ္၌ ေရးထိုးထားသည္

လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၁၈၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ဆရာႀကီး ခ်ားစ္စပါဂ်င္၏ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အသင္းေတာ္၌ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔လက္ဝါး၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို စာထိုးေၾကာင္း ေဟ႐ွာ ၄၉း၁၆ က်မ္းပိုဒ္၏ ႂကြယ္ဝေသာအႏွစ္သာရကို ေဟာေျပာရျခင္းကို ဆရာႀကီး အလြန္ႏွစ္သက္ခဲ႔သည္။ ‘‘ဒီလိုက်မ္းခ်က္မ်ိဳးကို အႀကိမ္တစ္ရာေလာက္ ေဟာေျပာရမွာ’’ ဟု ဆရာႀကီးက ဆိုသည္။ ဤအေတြးက အဖိုးတန္လြန္း သျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆင္ျခင္သင္႔သည္။

ဆရာႀကီး စပါဂ်င္က လူမ်ိဳးေတာ္ဣသေရလတို႔ အတြက္ မိန္႔ၾကားေသာ ဤကတိေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္ထက္ အေသခံေတာ္မူသည့္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ အံ႔ဖြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ‘‘ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ လက္ေတာ္က ဒဏ္ရာေတြက ဘာလဲ။ တူနဲ႔ႏွက္ထားတဲ႔ သံခ်က္ရာေလ။ သူ႔လူေတြကို သူ႔လက္ဝါးမွာ စာထုိးႏိုင္ဖုိ႔ ကားတိုင္ထက္မွာ သံမိႈနဲ႔႐ိုက္ၿပီး ခ်ိတ္ဆြဲခံ ရတာျဖစ္္မယ္’’ ဟူ၍ ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ ထာဝရဘုရားသခင္က သူ႔လူမ်ားကို သူ႔လက္ဝါး၌…

ေက်ာက္၌ တည္ေသာအိမ္

ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ၎တို႔၏အိမ္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ႔ၾကၿပီးေနာက္ ဧည့္ခန္းမွာ နိမ္႔က်သြားၿပီး နံရံ၌လည္း အက္ေၾကာင္းမ်ားေပၚလာကာ ျပတင္းေပါက္ တစ္ခုဆိုလွ်င္ ဖြင္႔မရေတာ႔ပါ။ ထိုဧည့္ခန္းအပိုင္းကို အုတ္ျမစ္ မပါဘဲ အဖီဆြဲတိုးခ်ဲ႕ ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ႔ရသည္။ ေစ်းေပါေပါႏွင္႔ လုပ္ခဲ႔သည့္လက္ရာကို ျပန္ျပင္ရန္ အုတ္ျမစ္အသစ္ ျပန္ခ်ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အခ်ိန္ၾကာ မည္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ျပင္သည့္ကိစၥၿပီးစီးသည့္ေနာက္ သူတို႔ထံ ကၽြႏု္ပ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ရာ အက္ေၾကာင္းမ်ား မ႐ွိေတာ႔ပါ။ ျပတင္းေပါက္လည္း ဖြင္႔၍ရၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားမ်ားစားစား မေတြ႕ရပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္နားလည္လိုက္သည္မွာ ခိုင္မာေသာအုတ္ျမစ္သည္ အဓိကက်ေၾကာင္း တည္း။

ဤအခ်က္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘဝအသက္တာအတြက္ လည္း မွန္ကန္သည္။

သခင္ေယ႐ႈက သူ႔စကားကို နာယူမႈမ႐ွိသည့္ မိုက္မဲမႈကို ေဖာ္ျပရန္ ပညာ႐ွိႏွင္႔ မိုက္မဲသည့္ အိမ္ေဆာက္သူႏွစ္ဦး အေၾကာင္း ဥပမာကို မိန္႔ၾကားသည္ (လု ၆း၄၆-၄၉)။ စကားေတာ္ကိုၾကားၿပီး…

ေယ႐ႈကို ဖူးျမင္ရမည္

စ်ာပနအခမ္းအနားအစီအစဥ္၌ ကၽြန္မ ဆုေတာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ပလႅင္ေအာက္သို႔ ၾကည့္မိရာ ‘‘ဆရာ၊ သခင္ေယ႐ႈကို ဖူးျမင္ရမည္’’ဟု ေယာ ၁၂း၂၁ က်မ္းပိုဒ္ကို ရည္ၫႊန္းလ်က္ ေၾကး၀ါပလိပ္ျပားေပၚ၌ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မ်က္ရည္ႏွင္႔
အျပံဳးႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔ႏႈတ္ဆက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး၌ သခင္ေယ႐ႈအား မည္သို႔ ျမင္ခဲ႔ရ သည္ကို ဆင္ျခင္ရင္း ‘‘ထိုက်မ္းခ်က္နဲ႔ကြက္တိပဲ’’ ဟု ကၽြန္မ ေတြးမိသည္။ ဘုန္းေတာ္ဝင္စားသြားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမွာ သူ႔ဘဝ၌ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား၊ စိတ္ပ်က္စရာမ်ားႏွင္႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ရေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို မစြန္႔လႊတ္ခဲ႔ပါ။ ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ သူ႔အထဲ၌ ကိန္းဝပ္တည္႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ သူ၌ သခင္ေယ႐ႈကို ကၽြန္မတို႔ ေတြ႕ရသည္။

႐ွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း၌ သခင္ေယ႐ႈ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ႂကြေတာ္မူၿပီးေနာက္ (ေယာ ၁၂း၁၂-၁၆)၊ ေဟလသလူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ ဖိလိပၸဳကို ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ‘‘အကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေယ႐ႈကို ျမင္ခ်င္ ပါသည္ခင္ဗ်ားဟုေတာင္းပန္ၾက၏’’ (း၂၁)။ သခင္ေယ႐ႈ၏…

နားလည္ရန္ခက္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နက္နဲေသာအရာမ်ား

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းႏွင့္ကၽြန္မ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရင္း ကၽြန္မတို႔က်မ္းစာကို ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုး သေဘာက်ေၾကာင္းေျပာျဖစ္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူငယ္ခ်င္းက ‘‘ငါေတာ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို သိပ္မႀကိဳက္ဘူး။ ေခါင္းမာတဲ့လူေတြ၊ လက္စားေခ်တဲ့အေၾကာင္း ေတြနဲ႕၊ ေယ႐ႈကိုပဲ ေပးပါကြယ္’’ ဟုေျပာသျဖင့္ ကၽြန္မအံ႔အားသင္႔မိသည္။

နာဟံုအနာဂတၱိက်မ္း ၁း၂ တြင္ ‘‘ထာ၀ရဘုရားသည္ ဒဏ္ေပး၍ အမ်က္ျပင္းထန္ေတာ္မူ၏’’ ဟုဖတ္႐ႈရေသာအခါ ‘‘သူေျပာတာလည္း မွန္သား’’ဟု ကၽြန္မသံေယာင္လိုက္မိ သည္။ သုိ႔ေသာ္ က်မ္းေနာက္တစ္ပိုဒ္ကမူ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေပးသည္။ ‘‘ထာဝရဘုရားသည္ စိတ္႐ွည္ေတာ္မူ၏။ တန္ခိုးလည္း ႀကီးေတာ္မူ၏’’ (း၃)။

ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေဒါသအေၾကာင္းကို ႏိႈက္ႏိႈက္ ခၽြတ္ခၽြတ္ ေလ့လာေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ ဒဏ္ေပးသည့္စနစ္ က်င့္သံုး သည္တြင္ သူ႔လူမ်ားႏွင့္ သူ႔နာမေတာ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျပည့္လွ်ံလ်က္ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနသည့္ ဘုရားရွင္၏ေမတၱာေတာ္ေၾကာင္႔ မွားယြင္း က်ဴးလြန္ေသာအမႈအတြက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ တရားမွ်တျခင္းကို ေပးသည္။ သူ႔ကို…

ပူေဆြးေသာကၾကားမွ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

ကၽြန္မ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အ႐ြယ္က အလြန္ရင္းႏွီးေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအနက္ တစ္ဦးသည္ ယာဥ္မေတာ္ဆမႈျဖင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ကၽြန္မသည္ ရက္လအတန္ၾကာမွ် ဝမ္းနည္းမႈအျပည့္ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။ ငယ္႐ြယ္ၿပီး ဝမ္းေျမာက္
႐ႊင္လန္းစြာေနတတ္သူကို ဆံုး႐ံႈးရသည့္အတြက္ နာက်င္ခံစားရမႈက ကၽြန္မ၏အျမင္ မ်ားကို မႈံဝါးေစသည့္အျပင္ မိမိ၏ဝန္းက်င္တြင္ မည္သည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို မသိ။ ဝမ္းနည္းခံစားရမႈ ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကိုပင္ မျမင္ႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ပင္ ကၽြန္မအျမင္မ်ား ကြယ္ခဲ့သည္။

ရွင္လုကာ ၂၄ တြင္ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ သခင္ေယ႐ႈ အေသခံျခင္းအတြက္ ခံစားရသည့္ေၾကကြဲ ဝမ္းနည္းမႈေၾကာင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ သူတို႔၏ဆရာ သခင္က သူတို႔ႏွင့္အတူသြားေနေသာ္လည္း သူတို႔၏ သခင္ကို သူတို႔မမွတ္မိေပ။ သခင္က ကယ္တင္ရွင္သည္ အေသခံၿပီး ျပန္လည္ရွင္ျပန္လိမ့္မည္ဟု က်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပ ခ်က္ကို ရွင္းျပေသာ္လည္း သူတို႔မသိပါ။ သူတို႔ထံမွ မုန္႔ကိုယူ၍ ဖဲ့သည့္အခါက်မွသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္…

အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္

ကၽြန္မ လန္ဒန္သို႔ ျပန္ရန္ အထုပ္အပိုး ျပင္ဆင္ေသာအခါ အေမက ကၽြန္မအနားလာၿပီး လက္ေဆာင္ေပးသည္။ ထိုလက္ေဆာင္မွာ ကၽြန္မအရင္ကတည္းက ျမတ္ႏိုးခဲ႔ရေသာ အေမ႔လက္စြပ္တစ္ကြင္း ျဖစ္ေနသည္။ ‘‘ဘာအတြက္လဲ’’ ဟု ကၽြန္မ အံ႔အားသင္႔စြာ ေမးလိုက္သည္။ ‘‘သမီးရဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ အေမေတြးမိလို႔ေလ၊ အေမေသတဲ႔အထိ ဘာလို႔ ေစာင္႔ေနေတာ႔မွာလဲ။ အေမနဲ႔လည္း မေတာ္ေတာ႔ ဘူးေလ’’ ဟု ျပန္ေျဖသည္။ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲရေသာ လက္ေဆာင္ကို အျပံဳးႏွင္႔ ကၽြန္မလက္ခံလိုက္သည္။ ကၽြန္မကုိ ၀မ္းေျမာက္ေစေသာ အေစာဆံုး အေမြပစၥည္းေလး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မအေမသည္ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းကို ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈက ခမည္းေတာ္သည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေတာင္းေသာသူတိုင္းအား ေပးမည္ဟု ကတိေပးထားသည္ (လု ၁၁း၁၃)။ အျပစ္အားနည္းခ်က္ရွိသည့္ မိဘမ်ားပင္လွ်င္ မိမိသားသမီးတို႔အား ေကာင္းေသာအရာကို ေပးတတ္လွ်င္ ထိုမွ်မက ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႐ွိေသာအဘသည္ ဆုေတာင္းေသာသူတို႔အား သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို…

လြတ္ေျမာက္ေစၿပီ

ေဂ်ာ္နသန္သည္ ေမြးရာပါ အာ႐ံုေၾကာခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ေရာဂါျဖင္႔ ေမြးဖြားလာၿပီး သူႏွင္႔ စကားမေျပာႏိုင္၊ ဆက္သြယ္မႈျပဳ၍လည္းမရပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔မိခင္ ခ်န္တယ္ ဘ႐ိုင္ယန္က အ႐ံႈးမေပးပါ။ ထိုကေလးကို ျပဳစုလ်က္ ၁၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ေရာက္ေလေသာ္ စာလံုးေရးထားသည့္ ဘုတ္ျပားျဖင္႔၊ သားႏွင္႔မ်က္လံုးျဖင္႔ ဆက္သြယ္ရန္ နည္းလမ္း ႐ွာၾကံခဲ႔သည္။ ထိုအားထုတ္မႈ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ၿပီးသည့္ေနာက္ တြင္ မိခင္က ‘‘သူ႔ကို ပိတ္ထားတဲ႔အရာပြင္႔သြားၿပီ၊ ခုေတာ႔ သူ႔ကို ဘာမဆို ေမးလို႔ရတယ္။ ဆက္သြယ္လို႔ရတယ္’’ ဟု ဆိုသည္။ ယခုတြင္ ေဂ်ာ္နသန္ေလးသည္ မ်က္လံုးျဖင့္ ဆက္သြယ္ကာ စာေရးစာဖတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သူက ကဗ်ာပင္ ေရးစပ္လိုက္ေသးသည္။ ‘‘မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ စကားေျပာရတာ ဘယ္လိုေနလဲ’’ ဟု သူ႔ကိုေမးရာ သူက ‘‘သူတို႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္းေျပာရလို႔ အံ႔မခန္း ခံစားရပါတယ္’’ ဟု ေျဖသည္။

ေဂ်ာ္နသန္္၏အေၾကာင္းက စိတ္ကို တို႔ထိခံစားရေစၿပီး ဘုရားသခင္သည္…

နာမည္ႏွင္႔တကြ ေခၚေတာ္မူ၏

ၾကည့္႐ႈသူမ်ား၏တံု႔ျပန္မႈအာ႐ံုကို အဖမ္းစားႏိုင္ဆံုးေသာ စကားလံုးမွာ သူတို႔၏နာမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကာ္ျငာ႐ွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယူေက႐ွိ ႐ုပ္သံလိုင္းတစ္ခုသည္ သူတို႔၏အြန္လိုင္းအေျချပဳ၀န္ေဆာင္မႈျဖင္႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ေၾကာ္ျငာေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔သည္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကား၌ မိမိ၏နာမည္ကို ၾကားရျခင္းမွာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုခ်စ္သူ တစ္ဦးဦးက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏နာမည္ကို ေခၚလိုက္သည့္အခါ ရလိုက္သည့္ ေႏြးေထြးရင္းႏွီးမႈမ်ိဳးေလာက္ ေလးနက္မႈရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

သခင္ေယ႐ႈအား ကားစင္တင္ၿပီး သူ႔ခႏၶာကိုယ္ လဲေလ်ာင္းရာ ဂူသခ်ဳႋင္း၌ ကိုယ္ေတာ္ သူ႔နာမည္ကို ေခၚလိုက္သည့္အသံက မာဂဒလမာရိ၏အာ႐ံုကို ဖမ္းဆုပ္ ႏိုင္ခဲ႔သည္ (ေယာ ၂၀း၁၆)။ ထိုစကား ႐ိုး႐ိုးေလးအားျဖင္႔ မာရိသည္ သူခ်စ္ၿပီး ေနာက္ေတာ္လိုက္ေသာဆရာကို မွတ္မိၿပီး လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္။ မယံုၾကည္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ႐ုပ္ျခည္းဝမ္းေျမာက္သြားမည္ကို ကၽြန္မျမင္ေယာင္ၾကည့္မိသည္။ အကၽြမ္းတဝင္ တစ္ရင္းတစ္ႏွီးႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္က သူ႔နာမည္ကို ေခၚလိုက္ျခင္းက သူ႔ကို အလံုးစံုသိကၽြမ္းသူ သခင္ဘုရားသည္…

အလုပ္လုပ္ေနေသာဘုရားသခင္

‘‘ဘုရားသခင္အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း မည္သည့္နည္းျဖင္႔ ခံစားၾကံဳေတြ႕ဖူးသနည္း’’ ဟူ၍ သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္မေမးဖူးသည္။ တစ္ေယာက္က ‘‘ဘုရား႐ွင္ကို နံနက္ က်မ္းစာဖတ္ခ်ိန္၊ အသစ္ေသာမနက္တိုင္းကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ မစေပးခ်ိန္၊ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္းစီ၌ အတူ႐ွိေနခ်ိန္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေပးၿပီး မစခ်ိန္ မ်ား၌ ကိုယ္ေတာ္လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု ေျဖသည္။ သူ႔အေျဖကို ကၽြန္မသေဘာက်မိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရား႐ွင္၏ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ႏွင္႔ ကိန္း၀ပ္တည္ရွိေတာ္မူသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ ဘုရားကိုခ်စ္သူမ်ား အနီးအပါး၌ ကိုယ္ေတာ္ ႐ွိေနၿပီး သူတို႔အထဲ၌ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း ထင္ဟပ္ျပ ေနေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

ဘုရား႐ွင္သည္ သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ား၏စိတ္အတြင္း၌ ႀကီးမားစြာ အံ႔ၾသဆန္းၾကယ္စြာ အလုပ္လုပ္ေနသည္။ ထိုအခ်က္ကိုၫႊန္းၿပီး ေဟျဗဲလူတို႔ထံေရးေပးေသာစာ၌ စာေရးသူက စာေစာင္အဆံုး၌ ‘‘မိမိႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အမႈအရာကို ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင္႔ သင္တုိ႔၌ျပဳေတာ္မူ၍ သင္တုိ႔သည္ အလိုေတာ္သို႔လိုက္မည္အေၾကာင္း ေကာင္းခ်ီးေပး ဆုေတာင္းခဲ႔သည္ (ေဟျဗဲ ၁၃း၂)။ ဘုရား႐ွင္သည္ သူ႔ေနာက္ေတာ္လိုက္ရန္…