စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Arthur Jackson

အာသာဂ်က္ဆင္

ခ်ီကာဂိုျပည္နယ္တစ္ခြင္၌ အသင္းေတာ္ကို ၾကည့္႐ႈျခင္း -သင္းအုပ္သာသနာကို ၂၈ ႏွစ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာ သီတြင္ ဆရာႀကီး အာသာဂ်က္ဆင္ ႏွင့္ ဇနီး ဆရာမ ရွယ္လီတို႔သည္ ဆရာႀကီး၏ ဇာတိခ်က္ျမႇဳတ္ ကန္ဆက္ျပည္နယ္ ကန္ဆက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ေန႔စဥ္ခြန္အား အမႈေတာ္လုပ္ငန္း Our Daily Bread Ministries တြင္ ပါ၀င္ဆက္ကပ္၍ စာမူမ်ားေရးသားေပးျခင္းအျပင္ ဆရာႀကီး အာသာသည္ သင္းအုပ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္ PastorServe အမႈေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသ ၿမိဳ႕ျပသာသနာ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ခ်ီကာဂိုအေျခစိုက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အသင္းေတာ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း သာသနာ - Neopolis Network တြင္လည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား အာသာဂ်က္ဆင္

လက္႐ံုးေတာ္တြင္ လံုျခံဳစြာ

အိမ္အျပင္တြင္ ရာသီဥတု အေတာ္ပင္ဆိုးဝါးေနၿပီ ဆဲလ္ဖုန္းတြင္ ႐ုတ္တရက္ ေရလႊမ္းမိုး ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးလ်က္ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔အိမ္အနီးတြင္ မၾကံဳစဖူး ရပ္ထားသည့္ ကားမ်ားစြာကို ေတြ႕ရၿပီး ေက်ာင္းကားရပ္မည့္ဂိတ္တြင္ သားသမီးမ်ားကို မိဘမ်ားက လာႀကိဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းကားဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မိုးစတင္႐ြာခ်ပါေတာ့ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔လိုက္ရသည့္ ျမင္ကြင္းကအလြန္လွသည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ကားထဲမွ ထီးကို ထုတ္ၿပီး ကေလးမေလးတစ္ဦးထံ ေလွ်ာက္သြားသည္။ ထိုသမီးေလးအား မိုးလံုေစရန္ ကာရံေပးၿပီးမွ သူတို႔ကားဆီသို႔ ျပန္ေလွ်ာက္လာသည္။ ႀကီးမားေသာ မိဘေမတၱာျဖင့္ သားသမီး မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ အလြန္ လွပေသာ ဤသဘာဝပံုရိပ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္အဘဘုရား၏ ကြယ္ကာမႈကို ကၽြန္ေတာ့္အား သတိေပးေနေတာ့သည္။

ဘုရားသခင္၏လူမ်ိဳးေတာ္၏မနာခံမႈအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ခံရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ေကာင္းစားလာမည့္ ေန႔ရက္မ်ားအေၾကာင္းကို ပေရာဖက္ႀကီးေဟ႐ွာယက ႀကိဳတင္ ေဟာၾကားခဲ့သည္ (ေဟ႐ွာ ၄၀း၁-၈)။ ျမင့္ေသာေတာင္ေပၚမွာ (း၉) ေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့သည့္…

ညီအစ္ကိုခ်င္းကို နားေထာင္ေပးျခင္း

‘‘မင္း ငါေျပာတာနားေထာင္သင့္္တယ္။ ငါက မင္းရဲ႕အစ္ကို’’ ဟူေသာ ေတာင္းပန္စကား သည္ ကၽြန္ေတာ္႔အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ ညီအတြက္ စိုးရိမ္ေနသည့္ အစ္ကိုတစ္ဦး၏စကား ျဖစ္သည္။ အစ္ကို ေနသားက် အဆင္ေျပေနသည့္ေနရာမွ အေဝးတစ္ေနရာသို႔ ညီျဖစ္သူက ေျပာင္းေ႐ြ႕ရန္ျပင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အစ္ကိုျဖစ္သူသည္ မည္သည့္ အေျခအေနက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိသာပါသည္။

အစ္ကိုအစ္မမ်ား၏ အေျမာ္အျမင္႐ွိသည့္ အၾကံ ေပးခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘယ္ႏွစ္ဦးမွ် ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသနည္း။ သင္႔ထက္ ရင္႔က်က္သူတစ္ဦး၏ အၾကံေကာင္းကို ျငင္းဆန္ၿပီး အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခံစားေနရပါက သင္သည္ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ပါ။

သခင္ေယ႐ႈ၌ ယံုၾကည္သူမ်ားအေနႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရ႐ွိႏိုင္သည့္ အႀကီးမားဆံုး အင္အားတစ္ခုမွာ မိသားစုပင္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကို အတူတူ ယံုၾကည္ၾကသည့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ဝိညာဥ္ေရး၌ ဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္။ ဤမိသားစုတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းကို ခ်စ္ခင္ၾကေသာ တည္ၿငိမ္…

မားမားမတ္မတ္ မည္သို႔ရပ္ႏိုင္မည္နည္း

ေရခဲတမွ် ခ်မ္းေအးေသာေဆာင္းရာသီ၏ေန႔တစ္ေန႔၌ ကၽြန္ေတာ္႔အေတြးက ေႏြးေထြးေသာ ကားေပၚမွ ေႏြးေထြးေသာ တိုက္ေပၚသို႔ သြားရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္သိလိုက္သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ေျမႀကီးေပၚသို႔ေရာက္ေနၿပီး ဒူးေခါင္းႏွင့္ ေျခေထာက္ ေအာက္ပိုင္းမွာ ပံုစံမမွန္ ခြင္ေနသည္ကို ေတြ႔လုိက္ရသည္။ ဘာမွမက်ိဳးမပဲ့ ေသာ္လည္း အင္မတန္မွ နာက်င္ခဲ႔ရသည္။ နာက်င္မႈသည္ အခ်ိန္ႏွင္႔အမွ် ပို၍ ဆိုး႐ြားလာၿပီး လံုးဝသက္သာၿပီး ပကတိ အတိုင္းျပန္ျဖစ္ရန္ ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ယူရေပမည္။

နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို သက္သာေစေသာေဆး၀ါး မေသာက္မည့္သူ ႐ွိပါသလား။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေျခေထာက္ ခိုင္ ေအာင္ မလဲသြားေအာင္ မစမည့္အရာ (သို႔) ေစာင့္ၾကည့္ ေပးမည့္သူ ႐ွိပါက ေကာင္းသည္မဟုတ္ပါလား။ ႐ုပ္ခႏၶာပိုင္း အတြက္ ေျခေထာက္ျမဲေစမည့္ အာမခံခ်က္ မ႐ွိေသာ္လည္း ယခု အသက္တာတြင္ ခရစ္ေတာ္ ဘုန္းထင္႐ွားေရးကို ေတာင္းခံရွာႀကံေသာအခါ ကူညီ မစေထာက္ပံ႔ရန္ အသင့္႐ွိေနၿပီး ေနာင္ဘ၀တြင္…

ကၽြႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္၊ ၿငိမ္ဝပ္လ်က္ေနေလာ႔။

မိဘတစ္ဦးက ကေလးငယ္၏ႏွာေခါင္းႏွင္႔ ပါးစပ္ေ႐ွ႕တြင္ လက္ညိႇိဳးျဖင္႔ထိၿပီး ႐ွဴးတိုးတိုး ဟု ေျပာေနပံု ခ်စ္စဖြယ္ျပဳမူေနပံုကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ ထိုသို႔ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာႏွင္႔ ႐ိုး႐ွင္းေသာစကားသည္ စိတ္ညစ္ေနေသာ ကေလးေလးအား စိတ္သက္သာေအာင္္ ႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျမင္ကြင္းသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာ၊ လူတိုင္းနားလည္ ခံစားႏိုင္ေသာ ခ်စ္စဖြယ္အျပဳအမူျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ားစု သည္လည္း ဤသို႔လုပ္ဖူးမည္ (သို႔) တစ္စံုတစ္ဦးက ကၽြနု္ပ္ တို႔ကို လုပ္ခဲ့ဖူးမည္။ ဆာလံ ၁၃၁း၂ ကို ဆင္ျခင္ေသာအခါ အထက္ပါျမင္ကြင္းက အေတြးထဲသို႔ ေရာက္႐ွိလာသည္။

သံုးႏႈန္းထားေသာ စာသားအသြားအလာအရ စာေရးသူ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးလည္း ထိုအေျခအေနကို ျဖစ္ေစေသာ အျဖစ္ႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရပါသည္။ သင္လည္း အဓိပၸာယ္ေလးနက္ေသာ ဆုေတာင္းခ်က္ကို ေတာင္းရေလာက္သည္အထိ စိတ္ပ်က္စရာ၊ ႐ံႈးနိမ္႔မႈႏွင္႔ က်႐ံႈးမႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳခဲ့ရဖူူးပါသလား။ အသက္တာအေျခအေနမ်ားက သင့္ကို ခ်ိဳးဖဲ့ဖိႏွိပ္ လြန္းေသာအခါ၊ စာေမးပြဲက်ျခင္း (သို႔)…

ေဘးခ်င္းယွဥ္လ်က္

ေ႐ွးေခတ္က ၿမိဳ႕တံတိုုင္းၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာၿမိဳ႕မ်ားသည္ ၿမိဳ႕သားမ်ားအား စစ္ရံႈးသူမ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပေနၿပီး အႏၲရာယ္ရွိျခင္းႏွင္႔ အ႐ွက္ကြဲျခင္း လကၡဏာျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင္႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေဂ်႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕႐ိုုးကိုု ျပန္တည္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ တည္ေဆာက္ၾကသနည္း။ ေဘးခ်င္းယွဥ္လ်က္ အလုုပ္လုုပ္ျခင္းျဖင္႔ တည္ေဆာက္ၾက သည္ကိုု ေနဟမိအခန္းႀကီး ၃ တြင္ ေတြ႕ရသည္။

အေပၚယံၾကည့္လွ်င္ အခန္းႀကီး ၃ သည္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး၌ မည္သူက ဘာလုုပ္ခဲ႔သည္ကိုု ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း နက္နက္နဲနဲ ေလ႔လာ ၾကည့္လွ်င္ လူအေပါင္းတို႔ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၾကျခင္းကိုု မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ ယဇ္ပေရာဟိတ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕အုပ္ မ်ားႏွင္႔ ယွဥ္လ်က္ အလုုပ္လုုပ္ၾကသည္။ အေမႊးန႔ံသာျပဳလုုပ္ သူမ်ားႏွင့္ ပန္းတိမ္ဆရာမ်ားလည္း ကူညီၾကသည္။ ၿမိဳ႕အနီး အနား၌ ေနထိုုင္သူမ်ားလည္း လာေရာက္ကူညီခဲ႔ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က မိမိတိုု႔အိမ္တစ္ဘက္တစ္ခ်က္၌ ျပင္ၾကသည္။ ႐ွလႅံဳန္၏သမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ယွဥ္ၿပီး အလုုပ္လုုပ္ၾက သည္(း၁၂)။…

မ်က္ကန္းတစ္ဦး၏ အသနားခံမႈ

လြန္ေလေသာႏွစ္မ်ားစြာက ကၽြန္ေတာ္သည္ အေ၀းမွ အရာ၀တၳဳမ်ားကို အားစိုက္ ၾကည့္ျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ခရီးသြားေဖာ္မိတ္ေဆြတစ္ဦးက သတိျပဳမိသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ သူ၏လုပ္ရပ္က ႐ိုး႐ိုးေလးျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲသြားေစ ပါသည္။ သူ႔မ်က္မွန္ကို ခၽြတ္ၿပီး ‘‘ေရာ့ ဒါစမ္းတပ္ၾကည့္ပါဦး’’ ဟုဆိုသည္။ သူ႔မ်က္မွန္ကို ကၽြန္ေတာ္တပ္လိုက္ေသာအခါ မသဲကြဲေသာ အျမင္အာ႐ံုမွာ အံ႔ၾသေလာက္ေအာင္ ၾကည္လင္႐ွင္းလင္းသြားသည္။ ေနာက္ဆံုး မ်က္စိစမ္းသပ္ပညာ႐ွင္ထံသြားျပရာ ကၽြန္ေတာ္၏
အျမင္အာ႐ံုျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းရန္ ဆရာက မ်က္မွန္တပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ႔သည္။

လုကာ ၁၈ တြင္ မ်က္မျမင္လူကန္းတစ္ေယာက္ သည္ မျမင္မကန္းႏွင္႔အသက္႐ွင္ေနရၿပီး အသက္ေမြး ေလာက္ေသာ အစာရရန္ ေတာင္းစားရသည္။ နာမည္ႀကီးေနၿပီး နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ျပဳသူ သခင္ေယ႐ႈ၏သတင္းက ထုိသူထံေရာက္႐ွိလာသည္။ ထိုမ်က္မျမင္ ထိုင္ေနေသာ ေနရာႏွင့္ ေယ႐ႈလာသည့္လမ္းေၾကာင္းသင္႔ေနေသာအခါ ထိုသူ၏စိတ္ႏွလံုး၌ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းျဖစ္ပြားလာသည္။ ‘‘ဒါ၀ိဒ္၏သားေတာ္ေယ႐ႈ၊ ကၽြႏု္ပ္ကို ခ်မ္းသာေပးပါ’’ (း၃၈) ဟု…

ေယ႐ႈ႐ွင္ကို ထပ္ၾကည့္လိုက္ပါ

သစၥာ႐ွိသူကို ျပပါဆိုလွ်င္ ညီအစ္ကို ဂ်ပ္စတစ္ကို ျပရမည္ပင္။ အိမ္ေထာင္၌သစၥာ႐ွိသူ၊ တာ၀န္ကို ေလးစားေက်ႁပြန္ေသာစာတိုက္၀န္ထမ္း၊ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အျဖစ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း သူ႔ေနရာသူယူသည္။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္က တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ထိုအသင္းေတာ္သို႔ မၾကာမီက သြားေရာက္တရားေဟာခဲ႔ရာ၊ သမၼာက်မ္းစာ ေလ႔လာျခင္းအခ်ိန္ ၿပီးဆံုးေတာ႔မည့္အေၾကာင္း အခ်က္ေပး သည့္ ညီအစ္ကို ဂ်ပ္စတစ္ တီးေလ႔႐ွိသည့္ ေခါင္းေလာင္းကို စႏၵယားခံုေပၚတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေခါင္းေလာင္းက မေပ်ာက္မပ်က္ ႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ညီအစ္ကို ဂ်ပ္စတစ္ တစ္ေယာက္ သခင္ဘုရားထံပါး ဘုန္းေတာ္၀င္စားခဲ႔သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ႔သည့္တိုင္ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္း အေမြအႏွစ္ကလည္း တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ အခန္းႀကီး ၃ တြင္ သစၥာ႐ွိေသာ အေစခံႏွင္႔ သစၥာ႐ွိေသာသား အေၾကာင္းက ဖတ္႐ႈသူ၏ စိတ္အာ႐ံုကို ဆြဲေဆာင္ဖမ္းစားသည္။ ေမာေ႐ွသည္ ဘုရားသခင္၏သစၥာ႐ွိေသာ အေစခံျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းဆို ဖြယ္ရာ မ႐ွိေသာ္လည္း ယံုၾကည္သူမ်ားက သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔…

လူသားတိုင္းအတြက္ ျခံဳလႊာ

Peanuts ကာတြန္းမွ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ Linus Van Pelt သည္ လင္းနက္  ဟူ၍သာPeanuts ကာတြန္းမွ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ Linus Van Pelt သည္ လင္းနက္  ဟူ၍သာလူသိမ်ားသည္။ သူသည္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ားၿပီး ပါးနပ္ေသာ္လည္း လင္းနက္ သည္ သူသြားေလရာသို႔ လံုျခံဳေရးေစာင္ကို အျမဲသယ္သြားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း  မိမိတြင္ ကိုယ္ပုိင္ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ား၊ မလံုျခံဳမႈမ်ားရွိေၾကာင္းကို သိမွတ္၀န္ခံရပါမည္။

တမန္ေတာ္ ေပတ႐ုသည္လည္း ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း အေၾကာင္းကို သိသည္။ သခင္ေယ႐ႈ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္ ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္း၏တရားခံု႐ံုးထိတိုင္ သခင့္္ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ခဲ႔ျခင္းျဖင္႔ သူ၏သတၱိကို ျပခဲ႔သည္။ ထိုေနာက္ သူသည္ ေၾကာက္႐ြံ႕သျဖင့္ လိမ္လွည္ေျပာဆိုခဲ႔သည္ (ေယာ ၁၈း၂၅-၂၆)။ သခင္ဘုရားကို ျငင္းပယ္ေသာ ဆိုး၀ါးသည့္စကားကို ေျပာခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္က ေပတ႐ုအေပၚတြင္ ေမတၱာ မပ်က္ခဲ႔သည့္အျပင္ သူ႔ကို ျပန္လည္ႏွစ္သိမ္႔ျပဳျပင္ေပးခဲ႔ သည္။…

ငါ႔ကို မစျခင္းအေၾကာင္း

ဂုဏ္သတင္းေမႊးသည့္ Brooklyn Tabernacle သံစံုအဖြဲ႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရးကို အားျဖည့္ေပးေသာ ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ားအားျဖင္႔ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း လူမ်ားစြာ အတြက္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားစြာ ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ ဥပမာ - ဆာလံ ၁၂၁ ကို အေျချပဳသည့္ ‘‘ငါ႔ကို မစျခင္းအေၾကာင္း’’ ဟူသည့္ သီခ်င္းသည္ စိတ္၀ိညာဥ္ကို ရႊင္လန္းၿငိမ္၀ပ္ေစသည္။

ဆာလံ ၁၂၁ တြင္ ‘အရာခပ္သိမ္းကို ျဖစ္တည္ေစေသာဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ေၾကာင္း’ လူတစ္ဦး၏၀န္ခံခ်က္ျဖင္႔ အစျပဳထားသည္။ အရာခပ္သိမ္းကို တည္႐ွိတည္ေစသူသည္ ဆာလံဆရာ၏ မစျခင္းအေၾကာင္း ေပၚထြက္ရာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္ (း၁-၂)။ ဆိုလိုသည္မွာ တည္ၿငိမ္မႈ (း၃)၊ အခ်ိန္ျပည့္ ဂ႐ုျပဳမႈ (း၃-၄)၊ အစဥ္တည္႐ွိျခင္းႏွင္႔ကြယ္ကာျခင္း (း၅-၆)၊ ယခုဘ၀ႏွင္႔ ထာ၀ရကာလအတြက္ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်မွ ေစာင့္ထိန္းေပးမႈတို႔ကို (း၇-၈)ဘုရားသခင္ေပးေနသည္။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဘုရား၏လူမ်ားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ အေထာက္အထား မ်ားကို ယူၿပီး သခင္သည္ သူတို႔၏မစျခင္းအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သီခ်င္းမ်ားအားျဖင္႔ ေဖာ္ျပၾကသည္။…

ဤသူကား အဘယ္သို႔ေသာသူနည္း

‘‘စားပြဲေပၚက ပစၥည္းေတြအားလံုး သိမ္းၿပီး စာ႐ြက္နဲ႔ခဲတံပဲ ထုတ္ထားပါ’’ ဟူသည့္ စကားက ‘‘အစမ္းစာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈအခ်ိန္ေရာက္လာေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္သည့္ ထိတ္လန္႔စရာစကားျဖစ္သည္။
မာကုအခန္းႀကီး ၄ တြင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ တစ္ေန႔တာအစမွာ ဂါလိလဲအုိင္အနီးတြင္ သြန္သင္မႈျဖင္႔ အစျပဳၿပီး၊ ဂါလိလဲအိုင္တြင္း စစ္ေၾကာခံရ ျခင္းျဖင္႔ အဆံုးသတ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ ေဟာေျပာသြန္သင္ သည့္ ေနရာအျဖစ္ အသံုးျပဳေသာေလွမွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔ သူ၏တပည့္ေတာ္ လက္တစ္ဆုပ္စာကို တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ရေသးသည္။ တစ္ဘက္ကမ္းသို႔ကူးစဥ္ ပင္ပန္း ေနေသာသခင္က ေလွေနာက္ပိုင္း၌ အိ္ပ္ေပ်ာ္ေနၿပီး ထိုစဥ္မုန္တိုင္းက်ေလသည္ (း၃၇)။ အေစာပိုင္းက လူပရိသတ္တို႔ကို ‘‘နားေထာင္ၾကေလာ႔’’ (း၃) ဟူ၍ သခင္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ယခု ‘‘တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္၀ပ္စြာေန’’ ဟု ေလႏွင္႔ ပင္လယ္ကို ဆံုးမေတာ္မူခ်က္မွာ (း၃၉) ထိုသခင္၏ ႐ိုးစင္းၿပီး တန္ခုိးႏွင္႔ျပည့္စံုသည့္အမိန္႔ေတာ္ ျဖစ္သည္။
ေလသည္…