စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
David C. McCasland

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္ သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားေရးသားေပးသူျဖစ္ၿပီး Discovery House အတြက္လည္း စာအုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားေပးသူျဖစ္သည္။ ဆရာႏွင့္ဇနီး ဆရာမ လူအန္း တို႔သည္ ေကာ္လိုရာဒို၌ ေနထိုင္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ သမီး ၄ ဦးႏွင့္ ေျမး ၆ ဦးရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

ေႏွာင္႔ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာကြန္ျပဴတာစနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင္႔ ေနရာမ်ားစြာ၌ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ႔သည့္အတြက္ ေလယာဥ္ကြင္း၌ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ခရီးသည္မ်ား ေသာင္တင္ခဲ႔ရသည္။ ေဆာင္းမုန္တိုင္းအတြင္း ကားမေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ အဓိက အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား ပိတ္ဆို႔ခဲ႔ရသည္။ ‘‘ခ်က္ျခင္း’’ စာျပန္မည္ဟု ကတိေပး ထားသူကလည္း စာျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႔သည္။ ေႏွာင္႔ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလို  ေဒါသထြက္ရသည္၊ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ ျဖစ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားအေနႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္႔ထံမွ အကူအညီ ေတာင္းခံရန္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အခြင္႔ထူး ကၽြႏု္ပ္တို႔၌႐ွိ၏။

က်မ္းစာမွ သည္းခံျခင္းႏွင္႔ဆိုင္သည့္ ဥပမာဆိုလွ်င္ မနာလို၀န္တိုၾကသည့္အစ္ကိုမ်ားက ကၽြန္အျဖစ္ ေရာင္းစား လိုက္သူ၊ သခင္႔မယားႏွင္႔ေဖာက္ျပန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေထာင္နန္းစံခဲ႔ရသူ ေယာသပ္အေၾကာင္းကို ျပရမည္ပင္။ ‘‘ေယာသပ္သည္ ေထာင္ထဲမွာေနရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထာ၀ရဘုရားသည္ သူ႔ဘက္၌ ႐ွိသည္’’ (က ၃၉ း၂၀-၂၁)။ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ ဖာေရာဘုရင္၏အိပ္မက္အနက္ကို ေဖာ္ျပၿပီးမွ ေယာသပ္သည္…

စည္းလံုးမႈကို တည္ေဆာက္ျခင္း

၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ႀကီးျပင္းခဲ႔ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲတြင္ စိမ္႔၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈႏွင္႔ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈကို တစ္ခါေလးမွ်ပင္ ေမးခြန္းထုတ္ အေျဖမ႐ွာမိခဲ႔ပါ။ ေက်ာင္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ခရီးသြားလာေရးဌာန၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၌ အသားအေရာင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ႐ွိခဲ႔သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္  အေျခခံစစ္သင္တန္း တက္ခဲ့ရာ၊ ကၽြန္ေတာ္႔သေဘာထား ေျပာင္းသြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕တြင္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံမတူေသာလူငယ္မ်ား ပါ၀င္ သည္။ မၾကာမီတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး နားလည္လက္ခံရမည္၊ အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္၊ တာ၀န္ကို ၿပီးေျမာက္ေစရမည္ကို သိလာသည္။

၁ ရာစုက ေကာေလာသဲအသင္းေတာ္သို႔ ႐ွင္ေပါလု စာေရးသားေသာအခါ အသင္း၀င္သူမ်ားၾကား ကြဲျပားမႈမ်ား ႐ွိေနသည္ကို သူေကာင္းစြာ သတိထားမိသည္။ သူတို႔အား ‘‘ေဟလသလူမ႐ွိ၊ ယုဒလူမ႐ွိ၊ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာ ခံျခင္း မရွိ၊ မခံျခင္းမ႐ွိ၊ လူ႐ိုင္းမ႐ွိ၊ သကုသိလူမ႐ွိ၊ ကၽြန္မ႐ွိ၊ လူလြတ္မ႐ွိ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အလံုးစံုျဖစ္ေတာ္မူ၏’’…

အမည္တစ္ခု

ကလီယိုပက္တရာ၊ ဂယ္လီလီယို၊ ႐ွိတ္စပီးယား၊ အဲလ္ဗစ္၊ ပီလီ တို႔သည္   နာမည္တစ္လံုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔မည္သူျဖစ္သည္၊ သူတို႔ဘာလုပ္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအားျဖင့္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အထင္ကရ အမည္တြင္က်န္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိနာမည္မ်ားထက္ ပို၍ေက်ာ္ေစာေသာ အမည္ နာမတစ္ခု႐ွိပါသည္။

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ဤေလာကႀကီးတြင္ မေမြးဖြားမီကပင္ ေကာင္းကင္တမန္က မာရိႏွင္႔ ေယာသပ္ တို႔အား ‘‘မိမိလူတို႔ကို အျပစ္မွကယ္ခၽြတ္မည့္သူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔ ေယ႐ႈဟူေသာ အမည္မွည့္ရန္ႏွင္႔ အျမင္႔ဆံုးေသာ ဘုရား၏သားေတာ္ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကို ခံရမည္’’ ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားသူ အျဖစ္ ႂကြမလာပါ။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ္႔ခ်ေသာ အေစခံအျဖစ္ ႂကြလာၿပီး သူ႔ကိုလက္ခံယံုၾကည္သူတိုင္း အျပစ္တရား၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမွလြတ္ေျမာက္လ်က္ အျပစ္ခြင္႔လႊတ္ျခင္း ခံရရန္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ႔သည္။

တမန္ေတာ္ႀကီး ႐ွင္ေပါလုက ‘‘ထို႔ေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အလြန္ခ်ီးေျမႇာက္၍ ဘြဲ႕နာမတကာတို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာဘြဲ႕နာမကို…

အမႈကိစၥမ်ား ထေျမာက္ၿပီးစီးခ်ိန္မ်ား

 ႏွစ္ကုန္ခါနီးအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မၿပီးျပတ္ေသာ အလုပ္၀န္ထုပ္မ်ား၏ ဖိစီးမႈကို ခံရတတ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္တာ၀န္ႏွင္႔ ႐ံုးမွတာ၀န္၀တၱရားမ်ားသည္ မၿပီးျပတ္ႏိုင္၊ ယေန႔ မၿပီးျပတ္ေသာအလုပ္မ်ားသည္ မနက္ျဖန္သို႔ ကူးသြားသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာခရီးလမ္းတြင္ ခဏတာရပ္၍ ဘုရား႐ွင္၏သစၥာေတာ္ႏွင္႔ ၿပီးျပတ္သြားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းသင့္သည့္အခ်ိန္မ်ား႐ွိသည္။ 

႐ွင္ေပါလုႏွင္႔ဗာနဗတို႔၏ ပထမဆံုး ဧ၀ံေဂလိခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ‘‘ထိုၿမိဳ႕မွသေဘၤာစီး၍လႊင္႔သျဖင္႔၊ မိမိတို႔ ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ႔ၿပီးေသာအမႈအလိုငွာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူူးေတာ္သို႔ အပ္ႏွံ၍ ေစလႊတ္ေသာအႏၲိအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာၾက၏’’ (တ ၁၄း၂၆)။ အျခားသူမ်ားကို သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း ေ၀ငွရန္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား က်န္ေနလင္႔ကစား၊ သူတို႔သည္ ၿပီးေျမာက္သြားေသာအမႈအရာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းခဲ႔သည္။ ‘‘ထိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ သင္း၀င္သူတို႔ကို စုေ၀းေစ၍ မိမိတို႔အား ဘုရားသခင္သည္ ျပဳေတာ္မူသမွ်တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းတံခါးကို တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔အား ဖြင္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း ျပန္ၾကားၾက၏’’ (း၂၇)။

သင္႔အားျဖင္႔ မႏွစ္က ဘုရား႐ွင္ မည္သည့္အမႈမ်ား…

ငါ့၀ိညာဥ္၏တိတ္ဆိတ္ည

‘‘တိတ္ဆိတ္ည’’ သီခ်င္းကို Joseph Mohr ႏွင္႔ Franz Gruber တို႔ မစပ္ဆိုမီ Angelus Silesius က ေအာက္ပါ ေတးကဗ်ာကို အရင္ေရးစပ္ခဲ႔သည္။

‘‘တိတ္ဆိတ္ည’’ သီခ်င္းကို Joseph Mohr ႏွင္႔ Franz Gruber တို႔ မစပ္ဆိုမီ Angelus Silesius က ေအာက္ပါ ေတးကဗ်ာကို အရင္ေရးစပ္ခဲ႔သည္။‘‘အို တိတ္ဆိတ္ညတစ္ညမွာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ဖြားျမင္လာ၊ယခင္က ေပ်ာက္ဆံုးခဲ႔ေသာအရာမ်ား အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္အသက္၀င္ခဲ႔၊ အို စိတ္၀ိညာဥ္ ၿငိမ္၀ပ္ေလ၊ အရာခပ္သိမ္းကို ျပန္လည္တည့္မတ္ရန္ ဘုရား႐ွင္ ဖြားျမင္မည္’’

ပိုလန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Silesius သည္ ထိုကဗ်ာကို ၁၆၅၇ ခုႏွစ္တြင္ The Cherubic Pilgrim စာအုပ္ထဲ၌ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ႔သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသင္းေတာ္၏ ခရစ္စမတ္ အႀကိဳည ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္၌ ‘‘Could But…

သူရဲေကာင္းထက္သာလြန္၍

Star Wars သိပၸံ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားကို ႏွစ္သက္ေသာ ကမာၻတစ္၀န္းမွပရိသတ္မ်ားသည္ အပိုင္း(၈) The Last Jedi ကို ေစာင့္စားေနၾကစဥ္ ဤသိပၸံ႐ုပ္႐ွင္မ်ားသည္ ၁၉၇၇ ႏွစ္မွစ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ အလြန္နာမည္ႀကီးလာရသည္ကို လူတို႔သံုးသပ္ၾကသည္။ CNNMoney စီးပြားေရးသတင္းလိုင္းမွ သတင္းေထာက္ ဖရန္႔ေပၚေလာ့တာ က Star Wars ႐ုပ္႐ွင္မ်ား နာမည္ႀကီးရျခင္းမွာ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္ ႏွင့္ ကမာၻႀကီး၏ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္မည့္ သူရဲေကာင္းမ်ားကို လိုလားေတာင့္တေနသူမ်ား”ႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။Star Wars သိပၸံ႐ုပ္႐ွင္ဇာတ္ကားကို ႏွစ္သက္ေသာ ကမာၻတစ္၀န္းမွပရိသတ္မ်ားသည္ အပိုင္း(၈) The Last Jedi ကို ေစာင့္စားေနၾကစဥ္ ဤသိပၸံ႐ုပ္႐ွင္မ်ားသည္ ၁၉၇၇ ႏွစ္မွစ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ အလြန္နာမည္ႀကီးလာရသည္ကို လူတို႔သံုးသပ္ၾကသည္။ CNNMoney စီးပြားေရးသတင္းလိုင္းမွ သတင္းေထာက္ ဖရန္႔ေပၚေလာ့တာ က Star Wars ႐ုပ္႐ွင္မ်ား နာမည္ႀကီးရျခင္းမွာ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္…

ကိုယ္ခ်င္းစာနာလ်က္ အစား၀င္ခံစားေပးျခင္း၏အစြမ္း

R70i သက္ႀကီး၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လိုက္သည္ႏွင္႔ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္၏ အိုစာမႈကို ခံစားရေတာ႔သည္။ အျမင္အာ႐ံု မႈန္၀ါးလ်က္ နားလည္း မၾကားရေတာ႔ပါ။ လႈပ္႐ွားမႈ မ်ားလည္း ေႏွးေကြးက်ဆင္းသြားသည္။ ထို၀တ္စံုကို က်န္းမာေရးေစာင္႔ေ႐ွာက္မႈေပးသူ ၀န္ထမ္းမ်ားက ၎တို႔၏သက္ႀကီးလူနာမ်ားအေပၚ ပိုနားလည္စာနာႏိုင္ေအာင္ ရည္႐ြယ္၍ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Wall Street Journal
ကိုယ္စားလွယ္ ေဂ်ာ႔ဖရီ ေဖာင္းလာ သည္ ထို၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ဤသို႔ေရးသားခဲ႔သည္။ ‘‘မေမ႔ႏိုင္စရာ အေတြ႕အၾကံဳ၊ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔မႈကို ခံစားရသည့္ အခ်ိန္၌ ဤအေတြ႕အၾကံဳက အသက္ႀကီးလာစဥ္ မည္သို႔ ျဖစ္သည္ကို ေထာက္ျပသည္သာမက ကိုယ္ခ်င္းစာလ်က္ အစား၀င္ ခံစားေပးႏိုင္ေအာင္ ဤ၀တ္စံုက အေထာက္အကူ ျပဳသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အနီး၀န္းက်င္ကမာၻေလးအေပၚ မိမိ၏ အထင္အျမင္မ်ားကို ပံုသြင္းျပဳျပင္ေပးႏိုင္သည္’’။
အျခားသူတစ္ဦး၏ ခံစားခ်က္ကို နားလည္ျခင္း၊ မွ်ေ၀ခံစားေပးျခင္းသည္ အစြမ္းတန္ခိုးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ား ျပင္းထန္စြာ…

ေမပယ္ေစ့မ်ား

ကၽြန္ေတာ္႔ကေလးမ်ား ငယ္စဥ္က အိမ္နီးခ်င္းျခံထဲ႐ွိ ေမပယ္ပင္မွ ေႂကြက်လာသည့္ ေတာင္ပံႏွစ္ခုသဏၭာန္ ေမပယ္ပြင္႔မ်ားကို ေျပးလႊားဖမ္းေဆာ႔ရသည္ကို ၎တို႔ အလြန္ သေဘာက်သည္။ ေမပယ္ပြင္႔၏အေတာင္ပံသည္ ေမပယ္ေစ႔ျဖစ္သည္။ ေႏြဦးရာသီ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေမပယ္ပြင္႔မ်ားသည္ ရဟပ္ယာဥ္၏ဒလက္မ်ားပမာ ခ်ာခ်ာလည္ၿပီး ေျမေပၚသိုု႔ ေႂကြက်သည္။ ၎ေမပယ္ေစ့မ်ား၏သဘာ၀မွာ ေလဟုန္ႏွင္႔ စီးေမ်ာရန္ မဟုတ္ဘဲ ေျမေပၚသို႔က်လ်က္ အပင္ေပါက္ ႐ွင္သန္ရန္ ျဖစ္သည္။
ကားတင္သတ္ျခင္း မခံရမီတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ တပည့္ေတာ္မ်ားအား ‘‘လူသားသည္ ဘုန္းပြင္႔ရေသာအခ်ိန္ ေရာက္လာၿပီ။ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား ေျမ၌က်ေသာ စပါးေစ႔သည္ မပ်က္လွ်င္ တစ္ခုတည္းေန၏။ ပ်က္လွ်င္ မူကား မ်ားစြာေသာအသီးကို သီးတတ္၏’’ (ေယာ ၁၂း၂၃-၂၄) ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔သည္။
တပည့္ေတာ္မ်ားက သခင္ေယ႐ႈကို ေမ႐ွိယအျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ရန္ ဆႏၵ႐ွိေသာ္လည္း သခင္သည္ အသက္ေပးရန္ ႂကြလာေတာ္မူၿပီး သူ႔ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ခြင္႔လႊတ္ျခင္းခံရကာ အသစ္ျဖစ္ေစသည္။…

...သာ၍ ေပးေတာ္မူမည္

ပထမကမာၻစစ္အတြင္း ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေအာ့စ္ေဝါလ္ ခ်ိမ္းဘားစ္သည္ ၿဗိတိသွ်ဓနသဟာယအဖြဲ႔ စစ္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ YMCA သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕အနီးရွိ ေဇေတာ္န္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးစခန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တစ္ပတ္တာ ညဦးဝတ္ျပဳအစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ခ်ိမ္းဘားစ္ က ေၾကညာလိုက္ရာ၊ “ဆုေတာင္းျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးက ဘာလဲ”ဟူသည့္ တရားေတာ္ကို နာယူရန္ YMCA ရြက္ဖ်င္တဲႀကီးတြင္လူေပါင္း ၄၀၀ ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္သြားသည္။ ထိုသို႔ေသာ စစ္မက္ကာလႀကီးတြင္ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းလိုသူ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို သူေတြ႕ဆံုသည္။ အၾကံေပးမစသည္။ ထိုသို႔ မစရာတြင္ ေအာ့စ္ေဝါလ္ သည္ “သင္တို႔သည္ အဆိုး ျဖစ္လ်က္ပင္ ကိုယ္သားတို႔အား ေကာင္းေသာအရာကို ေပးတတ္လွ်င္၊ ထိုမွ်မက ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာသူတို႔အား သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သာ၍ေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေလာ” ဟူေသာ လု ၁၁း၁၃…

လူမသိသူမသိ ဘ၀႐ွင္သန္ျခင္း

လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက စာေရးဆရာမ Jane Yolen ေရးသားသည့္ ‘‘Working Up to Anon’’ (Anonymous) စာတမ္းကို The Writer မဂၢဇင္းမွ ကၽြႏု္ပ္ျဖတ္ညႇပ္ကပ္ ယူထားသည္။ ထိုစာကို မၾကာခဏ ဖတ္ျဖစ္ၿပီး အေတာ္ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ‘‘အေကာင္းဆံုး အေတာ္ဆံုးစာေရးဆရာဆိုတာ တကယ္ေတာ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ျပင္းျပစြာနဲ႕ အမည္မသိစာေရးဆရာလို႔ အေခၚခံခ်င္တဲ႔ သူေတြဘဲ။ ေရးသား တဲ႔ အေၾကာင္းအရာကသာ အေရးပါၿပီး စာေရးသူက အဓိက မဟုတ္ပါ’’ ဟုသူေရး ခဲ့သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေျပာေနသည့္အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အတြက္ အသက္ေပးေသာ ကယ္တင္႐ွင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျခားေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင္႔ အတူ သခင္ဘုရား အတြက္ အသက္႐ွင္ၿပီး အျခားသူမ်ားအား သခင္႔ ေမတၱာေတာ္ကို မွ်ေ၀သည္။
ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၁၂း၃-၂၁ တြင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္အခ်င္းခ်င္း…