စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
David C. McCasland

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္ သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားေရးသားေပးသူျဖစ္ၿပီး Discovery House အတြက္လည္း စာအုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားေပးသူျဖစ္သည္။ ဆရာႏွင့္ဇနီး ဆရာမ လူအန္း တို႔သည္ ေကာ္လိုရာဒို၌ ေနထိုင္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ သမီး ၄ ဦးႏွင့္ ေျမး ၆ ဦးရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

ခြင္႔လႊတ္ျခင္း အႏုပညာ

အေဖႏွင္႔သားႏွစ္ေယာက္ - ခြင္႔လႊြတ္ျခင္းအႏုပညာ ျပပြဲသည္ သခင္ေယ႐ႈပံုဥပမာ ေပးခဲ႔သည့္ ေပ်ာက္ေသာသားအေၾကာင္းကို အဓိကေဖာ္ညႊန္း ျပသည္ (လု ၁၅ း၁၁-၃၁)။ ထိုျပခန္း၌ ကၽြန္ေတာ္ ၂ နာရီ ခန္႔မွ် အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ႔သည္။ Edward Rojas ၏ ေပ်ာက္ေသာသားပန္းခ်ီကား၌ အိမ္မွထြက္သြားဖူးေသာသားသည္ ဖ်င္အက်ႌ၀တ္ကာ ေခါင္းငိုက္စိုက္က်လ်က္ အိမ္သို႔ျပန္လာသည္။ သူ႔ေနာက္၌ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ဖုန္းဆိုးေျမ႐ွိၿပီး ေရွ႕၌ သူ႔ကိုအေျပး လာႀကိဳသည့္ ဖခင္ႀကီးရွိသည့္လမ္းအတိုင္း သူေလွ်ာက္လာ ေနပံု ျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီကားေအာက္ေျခ၌ သခင္ေယ႐ႈ၏ စကားေတာ္ျဖစ္္ေသာ ‘‘သြား၍ ေ၀းေသးေသာအခါ အဘသည္ သူ႔ကို ျမင္လွ်င္ သနားေသာစိတ္႐ွိသည္ႏွင္႔ ေျပးသြား၍’’ (း၂၀) ဟူေသာ က်မ္းခ်က္ကို ေရးထားသည္။

ဘုရားသခင္၏ မေျပာင္းလဲေသာေမတၱာေတာ္က ကၽြန္ေတာ္႔ဘ၀အား ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းကို ေနာက္တစ္ဖန္ နက္႐ိႈင္းစြာ ကၽြန္ေတာ္ခံစားခဲ႔ရျပန္သည္။ သူ႔ထံမွ ကၽြန္ေတာ္
လွည့္ထြက္သြားခ်ိန္တြင္…

လက္ေတြ႕ျပသျခင္း၏ အစြမ္းထိေရာက္မႈ

ကၽြန္ေတာ္႔အိမ္တြင္ ပ်က္ေနေသာပစၥည္းတစ္ခုခုကို ႀကိဳးစားျပင္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ေၾကာင့္ ထပ္ပ်က္သြားသျဖင့္ အမ်ားအားျဖင္႔ လူေခၚျပင္ရသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက ယူက်ဴ႕ မွ ထုတ္လႊင္႔ျပသသည့္ ပစၥည္းျပင္နည္းကို တစ္ဆင္႔ၿပီးတစ္ဆင္႔ၾကည့္ၿပီး အိမ္႐ွိကိရိယာတစ္ခု ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ႔သည္။

႐ွင္ေပါလုသည္ သူႏွင္႔အတူ ခရီးသြားလာၿပီး သူ၏ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည့္သူ၊ သူေစာင္႔ေရွာက္ ႀကီးၾကပ္ေပးသည့္ ငယ္႐ြယ္ေသာတိေမာေသေလးအတြက္ အစြမ္းထက္ေသာစံနမူနာျဖစ္ခဲ႔သည္။ ‘‘ငါဆံုးမၾသ၀ါဒေပး ျခင္း၊ အက်င္႔က်င္ျခင္း၊ ၾကံစည္ျခင္း၊ သစၥာေစာင္႔ျခင္း၊ စိတ္႐ွည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ... ညႇဥ္းဆဲျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း သင္သည္ ႐ွာေဖြနားလည္ရၿပီ’’ ဟု ေရာမအက်ဥ္းေထာင္မွေန၍ ႐ွင္ေပါလု စာေရးသားခဲ႔သည္ (၂ တိ ၃း၁၀-၁၁)။ ‘‘သင္သည္ အဘယ္သူထံ၌ နည္းခံခဲ႔ၿပီးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေယ႐ႈခရစ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ ကယ္တင္ျခင္း အလိုငွာ ပညာကိုေပးႏိုင္ေသာဓမၼက်မ္းစာကို ငယ္ေသာအ႐ြယ္မွစ၍ ေလ႔က်က္သည္ကို  လည္းေကာင္း သိမွတ္သည္ႏွင္႔…

အတူတကြ ေရွ႕ဆက္ျခင္း

တစ္ႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း ၅ သန္းေက်ာ္သည္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားရွိေသာ လမ္းခရီးကို ေျပးျခင္း၊ မတ္ေစာက္ေသာနံရံမ်ား တြယ္တက္ျခင္း၊ ႐ႊံ႕ႏြံထဲတြင္ ႐ုန္းကန္ကာ ေရစိမ္႔ေနသည့္ပိုက္အတြင္း တြယ္တက္ျခင္းစသည့္ အရာမ်ားအတြက္ ပိုက္ဆံေပးကာ အဘယ္ေၾကာင့္ အကုန္အက်ခံၾကသနည္း။ အခ်ိဳ႕က သူတို႔၏ခံႏိုင္ရည္ တက္လာရန္ႏွင္႔ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကို အႏိုင္ယူရန္အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုစိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီေထာက္ပံ႔ျခင္းျဖင္႔ အသင္းအဖြဲ႕ျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ျမင္႔တက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးကမူ ‘‘ေ၀ဖန္မႈကင္းမဲ႔ဇုန္’’ - သူစိမ္းမ်ား တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦး ကူညီေဖးမကာ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ေရာက္ေအာင္ ေျပးေသာေနရာဟုဆိုသည္။ (Stephanie Kanowitz, The Washington Post)

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ သခင္ေယ႐ႈ၌ ယံုၾကည္ျခင္းကို ထင္ဟပ္လ်က္္ အသက္႐ွင္ရာတြင္ အဖြဲ႕လိုက္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈကို စံနမူနာျပရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ‘‘ထိုမွတစ္ပါး ေမတၱာစိတ္႐ွိေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င္႔ကို က်င္႔ေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ တိုက္တြန္း…

ခိုင္ျမဲေသခ်ာသည့္ အုတ္ျမစ္

လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၿမိဳ႕မွလူမ်ားသည္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္တတ္သည့္ေနရာ မ်ားတြင္ အိမ္ယာမ်ားတည္ေဆာက္၀ယ္ယူၾကသည္။ လူအခ်ိဳ႕က ခိုင္မာမႈမရွိသည့္ေျမ၏ အႏၲရာယ္ကိုသိၿပီး အခ်ိဳ႕က မသိမၾကားဖူးပါ။ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ အိမ္ယာ ေဆာက္လုပ္မႈျဖစ္ေရး ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ၏ သတိေပးခ်က္မ်ားကို လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ကတည္းက လူတို႔လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခဲ႔သည္။ ထိုအိမ္ယာမ်ားမွ႐ႈခင္းမ်ားသည္ လွပခမ္းနား ေသာ္လည္း ၎တို႔ေအာက္မွေျမႀကီးမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ ႐ွိသည္။

ေ႐ွးဣသေရလႏိုင္ငံမွ လူမ်ားစြာတို႔သည္လည္း ႐ုပ္တုဆင္းတုမ်ားကို စြန္႔ပယ္ကာ စစ္မွန္၍အသက္႐ွင္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည့္မိမိကို ႐ွာေဖြရန္ ဘုရားသခင္၏သတိေပးမႈကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ႔ၾကသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းက သူတို႔၏မနာခံမႈ ေၾကာင္႔ ခံစားရသည့္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရလဒ္ကို မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။ တစ္စစီၿပိဳကြဲပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင္႔ သူတို႔ၾကံဳေတြ႕ရ ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ထံျပန္လာၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏လမ္းကို လိုက္ေလွ်ာက္ပါက ခြင္႔လႊတ္ျခင္းႏွင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို သူတို႔အတြက္ ကမ္းလွမ္းေပးေနသည္။

ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယက ‘‘ဉာဏ္ႏွင္႔ပညာသည္ သင္၏လက္ထက္၌ တည္ၾကည္ ျခင္း၊ ျမဲျမံစြာကယ္တင္ျခင္းကို…

ဘ၀င္ျမင္႔ျခင္း ျပႆနာ

သက္႐ွိထင္႐ွား႐ွိေနခ်ိန္၌ တစ္မူထူး၍ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ဂုဏ္အသေရ ဆြတ္ခူးရရွိသူတို႔အား ‘‘သက္ရွိထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား’’ ဟုေခၚေ၀ၚသမုတ္ေလ႔႐ွိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ ေဘ့စ္ေဘာ ကၽြမ္းက်င္ကစားသမားတစ္ဦးက အားကစားေလာကတြင္ မာနမိုးထိုး ဘ၀င္ ေခါင္ခုိက္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ ကစားသမားမ်ားစြာကို ေတြ႕ဖူးသည္ဟု ေျပာျပဖူးသည္။ မာန္မာနစိတ္သည္ မိမိကိုယ္ကို႐ႈျမင္ပံုကို မမွန္မကန္ ပံုပ်က္ ေစႏိုင္ၿပီး ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းသေဘာက  စစ္မွန္ေသာအျမင္ကို ျမင္ေစသည္။

သုတၱံဆရာက ‘‘မာနသည္ ပ်က္စီးျခင္းအရင္၊ ေထာင္လႊားေသာသေဘာသည္ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းအရင္၌ ေနရာ က်တတ္၏’’ (၁၆း၁၈) ဟု ဆိုခဲ႔သည္။   မိမိသာ အေရးပါသည္၊ အဓိကက်သည္ဟု ျမင္ေနျခင္းသည္ ပ်က္စီးပံုပ်က္ေနေသာ သ႑ာန္ကို ျပန္ျမင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘ၀င္ျမင္႔ကာ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးျခင္းသည္ ပ်က္စီးက်ဆံုးျခင္းသို႔ ဦးတည္ေနသည္။

ဤသို႔ စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္းအတြက္ ကုထံုးမွာ ဘုရား႐ွင္ထံမွ လာေသာ စစ္မွန္ေသာ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘စိတ္ႏွိမ္႔ခ်ေသာသူတို႔ႏွင္႔ ေပါင္းေဖာ္၍ စိတ္ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းသည္ မာနႀကီး…

သူငယ္ကဲ႔သို႔

လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္မ်ားစြာက ည၀တ္ဆုေတာင္းအၿပီးတြင္ ‘‘အေမ၊ ဘုရားသခင္ဘယ္မွာ ႐ွိလဲ’’ ဆိုသည့္ ၂ ႏွစ္သမီးေလး၏ေမးခြန္းေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီး အံ႔အားသင္႔သြားသည္။

‘‘ဘုရားသခင္ဟာ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ႐ွိတယ္။ ေနရာတိုင္းမွာလည္း ႐ွိတယ္။ အခုလည္း အေမတို႔နဲ႔အတူ႐ွိတယ္။ တကယ္လို႔ သမီးရဲ႕ႏွလံုးသားထဲမွာ ကိန္း၀ပ္ရွိေနဖို႔ သမီးသာ သူ႔ကိုဖိတ္ေခၚရင္လည္း သမီးႏွလံုးသားထဲမွ သူ႐ွိ ႏိုင္တယ္’’ ဟု Luann က ျပန္ေျဖခဲ႔သည္။

‘‘သမီးရဲ႕ႏွလံုးသားထဲမွာ သခင္ေယ႐ႈကို ႐ွိေစခ်င္တယ္’’‘‘တစ္ရက္ရက္မွာ သူ႔ကို ေျပာလို႔ ရပါတယ္’’‘‘အခုပဲ ႏွလံုးသားထဲမွာ သူ႕ကို ႐ွိေစခ်င္ပါတယ္။’’

သို႔ႏွင့္ သမီးေလးက ‘‘သခင္ေယ႐ႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ သမီးရဲ႕ႏွလံုးသားထဲကို ၀င္လာၿပီးေတာ႔ သမီးႏွင္႔အတူ ႐ွိေတာ္မူပါ’’ ဟု ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။ ထုိမွစ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းခရီးလမ္း စတင္ခဲ႔သည္္။

သခင္ခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္မ်ားက ‘‘သခင္၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌ အဘယ္သူသည္ သာ၍ ႀကီးျမတ္ပါအံ႔သနည္း’’ ဟုေမးေသာအခါ…

ေႏွာင္႔ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာကြန္ျပဴတာစနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင္႔ ေနရာမ်ားစြာ၌ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ႔သည့္အတြက္ ေလယာဥ္ကြင္း၌ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ခရီးသည္မ်ား ေသာင္တင္ခဲ႔ရသည္။ ေဆာင္းမုန္တိုင္းအတြင္း ကားမေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ အဓိက အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား ပိတ္ဆို႔ခဲ႔ရသည္။ ‘‘ခ်က္ျခင္း’’ စာျပန္မည္ဟု ကတိေပး ထားသူကလည္း စာျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႔သည္။ ေႏွာင္႔ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလို  ေဒါသထြက္ရသည္၊ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ ျဖစ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားအေနႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္႔ထံမွ အကူအညီ ေတာင္းခံရန္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အခြင္႔ထူး ကၽြႏု္ပ္တို႔၌႐ွိ၏။

က်မ္းစာမွ သည္းခံျခင္းႏွင္႔ဆိုင္သည့္ ဥပမာဆိုလွ်င္ မနာလို၀န္တိုၾကသည့္အစ္ကိုမ်ားက ကၽြန္အျဖစ္ ေရာင္းစား လိုက္သူ၊ သခင္႔မယားႏွင္႔ေဖာက္ျပန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေထာင္နန္းစံခဲ႔ရသူ ေယာသပ္အေၾကာင္းကို ျပရမည္ပင္။ ‘‘ေယာသပ္သည္ ေထာင္ထဲမွာေနရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထာ၀ရဘုရားသည္ သူ႔ဘက္၌ ႐ွိသည္’’ (က ၃၉ း၂၀-၂၁)။ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ ဖာေရာဘုရင္၏အိပ္မက္အနက္ကို ေဖာ္ျပၿပီးမွ ေယာသပ္သည္…

စည္းလံုးမႈကို တည္ေဆာက္ျခင္း

၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ႀကီးျပင္းခဲ႔ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲတြင္ စိမ္႔၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈႏွင္႔ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈကို တစ္ခါေလးမွ်ပင္ ေမးခြန္းထုတ္ အေျဖမ႐ွာမိခဲ႔ပါ။ ေက်ာင္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ခရီးသြားလာေရးဌာန၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၌ အသားအေရာင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ႐ွိခဲ႔သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္  အေျခခံစစ္သင္တန္း တက္ခဲ့ရာ၊ ကၽြန္ေတာ္႔သေဘာထား ေျပာင္းသြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕တြင္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံမတူေသာလူငယ္မ်ား ပါ၀င္ သည္။ မၾကာမီတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး နားလည္လက္ခံရမည္၊ အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္၊ တာ၀န္ကို ၿပီးေျမာက္ေစရမည္ကို သိလာသည္။

၁ ရာစုက ေကာေလာသဲအသင္းေတာ္သို႔ ႐ွင္ေပါလု စာေရးသားေသာအခါ အသင္း၀င္သူမ်ားၾကား ကြဲျပားမႈမ်ား ႐ွိေနသည္ကို သူေကာင္းစြာ သတိထားမိသည္။ သူတို႔အား ‘‘ေဟလသလူမ႐ွိ၊ ယုဒလူမ႐ွိ၊ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာ ခံျခင္း မရွိ၊ မခံျခင္းမ႐ွိ၊ လူ႐ိုင္းမ႐ွိ၊ သကုသိလူမ႐ွိ၊ ကၽြန္မ႐ွိ၊ လူလြတ္မ႐ွိ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အလံုးစံုျဖစ္ေတာ္မူ၏’’…

အမည္တစ္ခု

ကလီယိုပက္တရာ၊ ဂယ္လီလီယို၊ ႐ွိတ္စပီးယား၊ အဲလ္ဗစ္၊ ပီလီ တို႔သည္   နာမည္တစ္လံုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔မည္သူျဖစ္သည္၊ သူတို႔ဘာလုပ္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအားျဖင့္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အထင္ကရ အမည္တြင္က်န္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိနာမည္မ်ားထက္ ပို၍ေက်ာ္ေစာေသာ အမည္ နာမတစ္ခု႐ွိပါသည္။

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ဤေလာကႀကီးတြင္ မေမြးဖြားမီကပင္ ေကာင္းကင္တမန္က မာရိႏွင္႔ ေယာသပ္ တို႔အား ‘‘မိမိလူတို႔ကို အျပစ္မွကယ္ခၽြတ္မည့္သူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔ ေယ႐ႈဟူေသာ အမည္မွည့္ရန္ႏွင္႔ အျမင္႔ဆံုးေသာ ဘုရား၏သားေတာ္ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကို ခံရမည္’’ ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားသူ အျဖစ္ ႂကြမလာပါ။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ္႔ခ်ေသာ အေစခံအျဖစ္ ႂကြလာၿပီး သူ႔ကိုလက္ခံယံုၾကည္သူတိုင္း အျပစ္တရား၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမွလြတ္ေျမာက္လ်က္ အျပစ္ခြင္႔လႊတ္ျခင္း ခံရရန္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ႔သည္။

တမန္ေတာ္ႀကီး ႐ွင္ေပါလုက ‘‘ထို႔ေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အလြန္ခ်ီးေျမႇာက္၍ ဘြဲ႕နာမတကာတို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာဘြဲ႕နာမကို…

အမႈကိစၥမ်ား ထေျမာက္ၿပီးစီးခ်ိန္မ်ား

 ႏွစ္ကုန္ခါနီးအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မၿပီးျပတ္ေသာ အလုပ္၀န္ထုပ္မ်ား၏ ဖိစီးမႈကို ခံရတတ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္တာ၀န္ႏွင္႔ ႐ံုးမွတာ၀န္၀တၱရားမ်ားသည္ မၿပီးျပတ္ႏိုင္၊ ယေန႔ မၿပီးျပတ္ေသာအလုပ္မ်ားသည္ မနက္ျဖန္သို႔ ကူးသြားသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာခရီးလမ္းတြင္ ခဏတာရပ္၍ ဘုရား႐ွင္၏သစၥာေတာ္ႏွင္႔ ၿပီးျပတ္သြားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းသင့္သည့္အခ်ိန္မ်ား႐ွိသည္။ 

႐ွင္ေပါလုႏွင္႔ဗာနဗတို႔၏ ပထမဆံုး ဧ၀ံေဂလိခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ‘‘ထိုၿမိဳ႕မွသေဘၤာစီး၍လႊင္႔သျဖင္႔၊ မိမိတို႔ ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ႔ၿပီးေသာအမႈအလိုငွာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူူးေတာ္သို႔ အပ္ႏွံ၍ ေစလႊတ္ေသာအႏၲိအုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာၾက၏’’ (တ ၁၄း၂၆)။ အျခားသူမ်ားကို သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း ေ၀ငွရန္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား က်န္ေနလင္႔ကစား၊ သူတို႔သည္ ၿပီးေျမာက္သြားေသာအမႈအရာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းခဲ႔သည္။ ‘‘ထိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ သင္း၀င္သူတို႔ကို စုေ၀းေစ၍ မိမိတို႔အား ဘုရားသခင္သည္ ျပဳေတာ္မူသမွ်တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းတံခါးကို တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔အား ဖြင္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း ျပန္ၾကားၾက၏’’ (း၂၇)။

သင္႔အားျဖင္႔ မႏွစ္က ဘုရား႐ွင္ မည္သည့္အမႈမ်ား…