စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Karen Wolfe

Karen Wolfe

Karen Wolfe သည္ ဂ်ေမးကားတိုင္းရင္းသူျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ေနထိုင္လ်က္႐ွိသည္။ သူ႔အသက္ ၂၆ ႏွစ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္လိုက္တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး၊ Our Daily Bread စာအုပ္သည္ သူပထမဆံုး ဖတ္႐ႈသည့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ Karen သည္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းႏွင္႔ စာေရးသားျခင္း၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီး၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းျဖင္႔ က်မ္းစာမွ သူသင္ယူသိ႐ွိခဲ႔သည့္ သမၼာတရားမ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္ခဲ႔သည္။ လူေယာက်္ား၊ မိန္းမတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ေပးသည့္ လြတ္ျခင္းအခြင္႔၌ က်င္လည္ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး၊ ဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင္႔ အသက္တာမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျမင္လိုျခင္းက သူ၏ဆႏၵျဖစ္သည္။ သူမသည္ နယူးေအာ္လင္း ႏွစ္ျခင္းဓမၼတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ႔သည္။ စာေရးသားျခင္းအျပင္ Karen သည္ အခ်က္အျပဳတ္ကိုလည္း ၀ါသနာပါသည္။ သူခ်က္ေသာဟင္း၌ ေဒသထြက္ အေမြးအႀကိဳင္ အမယ္စံုကို ထည့္တတ္သည္။ Karen သည္ Joey ႏွင္႔ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္၌ ေနထိုင္လ်က္႐ွိသည္။ လတ္တေလာ၌ သူသည္ thekarenwolfe.com တြင္ စာေရးသားလ်က္႐ွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Karen Wolfe

ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ...

ကၽြန္မ အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္အခါ ကေလး ခ်က္ျခင္းယူမည္ဟု စဥ္းစားခဲ႔သည္္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ျဖစ္မလာခဲ႔ပါ။ ကေလးမရႏိုင္ဟူသည့္ နာက်င္မႈက ကၽြန္မကို ဒူးေထာက္ေစ ခဲ႔သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္ကို ‘‘ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ ရမွာလဲ’’ဟု ေအာ္ဟစ္ ခဲ႔သည္္။ ကၽြန္မ၏အေျခအေနကို ဘုရားသခင္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည္ကို ကၽြန္မ သိသည္။ သို႔ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ မလုပ္ေပးေသးသနည္း။
ဘုရားသခင္ကို သင္ေစာင္႔စားေနသလား။ ‘ေလာကႀကီးမွာ ဘယ္ေတာ့မွ တရားမွ်တမႈ စိုးမိုးမွာလဲ’ ... ‘ဘယ္ေတာ့မွ ကင္ဆာေရာဂါေပ်ာက္မွာလဲ ’... ‘ဘယ္ေတာ့မွ အေႂကြးေက်မွာလဲ’... စသည္ျဖင့္ သင္ေမးေနသလား။
ထိုခံစားမႈကို ပေရာဖက္ဟဗကၠဳတ္ ေကာင္းေကာင္း သိသည္္။ ဘီစီ ၇ ရာစုတြင္ ‘‘အို ထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကားေတာ္မမူဘဲ၊ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး အကၽြႏု္ပ္ ေအာ္ဟစ္ရပါမည္နည္း။ ကယ္တင္ေတာ္မမူဘဲ၊ အကၽြႏု္ပ္ သည္ အဓမၼအမႈကိုခံ၍၊ ေ႐ွ႕ေတာ္၌…

အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္႐ွားလိုက္ျခင္း

အက်ဥ္းသားမ်ားကို လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းသုိ႔ ျပန္၀င္ဆံ႔ေအာင္ အကူအညီေပးသည့္ ‘‘အိမ္ The House’’ ေဂဟာသို႔ အဂၤါေန႔တုိင္း ကၽြန္မ သြားၿပီး ေမရီႏွင့္ေတြ႕သည္။ သူက ေထာင္မွထြက္ကာစ၊ ေဆးစြဲျခင္းကို တြန္းလွန္ေနရၿပီး သားႏွင္႔ ကြဲကြာေနသည့္ဘ၀၊ ကၽြန္မဘ၀ႏွင့္ သူ႔ဘ၀က တစ္ျခားစီျဖစ္သည္။ သူသည္ လူ႔အသိုင္းအ၀န္းျပင္ပ၌ ရွိေနသူ- အပခံရသူဟု လူတုိ႔ေျပာေကာင္း ေျပာမည္။
လူ႔အသိုင္းအ၀န္းျပင္ပတြင္ ႐ွင္သန္ရေသာဘ၀ကို ေမရီနည္းတူ ၾသေနသိမ္သည္လည္း သိနားလည္သည္။ ကၽြန္တစ္ေယာက္အေနႏွင္႔ သူ႔သခင္ ဖိေလမုန္ကို ျပစ္မွားၿပီး ေထာင္ထဲေရာက္ခ့ဲသည္။ ေထာင္တြင္ ႐ွင္ေပါလုႏွင္႔ေတြ႕ၿပီး ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ခဲ႔သည္။ ၾသေနသိမ္၏အသက္တာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း ကၽြန္ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ၾသေနသိမ္ကို ကၽြန္အျဖစ္မမွတ္ဘဲ၊ ညီအစ္ကိုကဲ႔သို႔ လက္ခံရန္ တုိက္တြန္း သည့္စာကို ၾသေနသိမ္မွ တစ္ဆင့္ ဖိေလမုန္ထံသို႔ ရွင္ေပါလု ပို႔လိုက္သည္ (ဖိ ၁း၁၆)။
ဖိေလမုန္က ၾသေနသိမ္ကို…

ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမွ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔

ဆရာ၀န္၏စကားမ်ားက သူမ၏ႏွလံုးသားကို ဒုန္းကနဲ လာေဆာင္႔သည္။ ကင္ဆာ ဆိုပါလား။ သူမ၏ခင္ပြန္းႏွင္႔ ကေလးမ်ားကို ေတြးမိလိုက္ရာ သူ၏ကမာၻႀကီး ရပ္တန႔္ သြားသည္။   ဇြဲႏွင္႔ တစိုက္မတ္မတ္ ဆုေတာင္းၾကၿပီး အျခားရလဒ္ တစ္မ်ိဳး ထြက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ထားၾကသည္။ သူတို႔ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ သူမ၏မ်က္ႏွာ၌ မ်က္ရည္မ်ား စီးက်လ်က္ ‘‘အဘဘုရားသခင္၊ ဤအရာသည္ ကၽြန္မတို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္မတို႔၏ခြန္အား ျဖစ္ေပးေတာ္မူပါ’’ ဟု ညင္သာစြာ သူမ ဆိုခဲ႔သည္။
ေရာဂါစစ္ေဆးမႈရလဒ္က အလြန္ဆိုး၀ါးေသာအခါ၊ မိမိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင္႔ ၾကံဳရေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကသနည္း။ ၾကည့္ရသည္မွာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔ေနၿပီဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားမည္နည္း။
ပေရာဖက္ ဟဗကၠဳတ္၏ အေျခအေနမွာ သူ၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ ေနၿပီး သူ၏ေၾကာက္႐ြံျခင္းက သူ႔ကို ေျခာက္လွန္႔ေနသည္။ က်ေရာက္လာေတာ႔မည့္ စီရင္ျခင္းမွာလည္း ႀကီးေလးလွသည္ (ဟဗ ၃း၁၆-၁၇)။…

အတုမ႐ွိ ေကာင္းျမတ္ျခင္း

ဂ်ေမးကားႏိုင္ငံ၌ ကၽြန္မတို႔ ႀကီးျပင္းခဲ႔သည္တြင္ ကၽြန္မတို႔ ညီအစ္မႏွစ္ဦးကို “လူေကာင္းသူေကာင္း” ျဖစ္ေအာင္ မိဘတို႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ႔သည္။ လူေကာင္း ဆိုသည္မွာ မိဘစကားနာခံျခင္း၊ အမွန္ကို ေျပာျခင္း၊ ေက်ာင္းႏွင္႔အလုပ္တြင္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ျခင္း၊ အနည္းဆံုး ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း တနဂၤေႏြႏွင့္ ခရစ္စမတ္ေန႔မ်ားတြင္ ဘုရားေက်ာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈ၌ မဆို လူေကာင္းျဖစ္ျခင္းဆိုသည့္ အနက္အဓိပၸာယ္က လူမ်ားစြာႏွင္႔ ရင္းႏွီးအကၽြမ္း၀င္ၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖိလိပၸိ အခန္းႀကီး ၃ တြင္ ႐ွင္ေပါလုက လူေကာင္း ျဖစ္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သူ႔ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈမွ အနက္ဖြင္႔ဆိုပံုကို သံုးၿပီး သာ၍ အေရးပါသည့္အခ်က္ကို ေထာက္ျပသည္။
ဘာသာေရးကို အလြန္ကိုင္း႐ိႈင္းသူျဖစ္သည့္ ႐ွင္ေပါလုသည္ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈအရ အက်င္႔စာရိတၱႏွင္႔ ဆိုင္သည့္ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လုိက္ေလွ်ာက္နာခံသူ ျဖစ္သည္။ သူ႔မ်ိဳး႐ိုးေကာင္းသည္၊ သူ႔ပညာေရးေကာင္းသည္၊ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္ဘာသာေရးကို သူလိုက္ေလွ်ာက္ ခဲ႔သည္။ ဂ်ဴးဓေလ႔ထံုးစံအရ သူသည္…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

မျမင္ရေသာ လႊမ္းမိုးမႈအား

၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ အမ်ိဳးသား အႏုပညာျပခန္းသို႔ ကၽြန္မသြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္က “The Wind’’ အမည္႐ွိ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ေတြ႕ခဲ႔သည္။ ပန္းခ်ီကားမွာ သစ္ေတာ ဧရိယာတစ္ခု၌ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ေနပံုျဖစ္ၿပီး၊ ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာသစ္ပင္မ်ားက လက္၀ဲ ဘက္သို႔ ၫြတ္ေနသည္။ ျခံဳပုတ္ငယ္မ်ားလည္း လက္၀ဲဘက္သို႔ပင္ ယိမ္းေနသည္။
ထိုနည္းအတိုင္းပင္ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔ကို ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ႏွင္႔ သမၼာတရားဆီသို႔ တိမ္းၫႊတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္သည္။ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင္႔ သဟဇာတ႐ွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပို၍ ရဲရင္႔သူ၊ ပို၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ႏိုင္သည္။ မိမိ၏စိတ္ဆႏၵ လိုအင္မ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ကိုလည္း ပိုင္းျခားသိႏိုင္လိမ္႔မည္ (၂ တိ ၁း၇)။
အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ၀ိညာဥ္ေရးရာ ႀကီးထြား ရင္႔က်က္ၿပီး ေျပာင္းလဲရန္ ကၽြန္မတို႔ကို ညင္သာစြာတြန္းပို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မတို႔ ျငင္းပယ္မိသည္။…

အခန္းအမွတ္ ၅၀၂၀

အသက္ ၅၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ခင္ပြန္းေကာင္း၊ ဖခင္ေကာင္း၊ အထက္တန္းျပဆရာ၊ အားကစား နည္းျပေကာင္း ျဖစ္သူ ေဂ်းဘတ္တန္သည္ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ သူ၏ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ေနေသာ္လည္း သူေဆးကုသမႈခံယူသည့္အခန္းကို မီးျပတိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ႔သည္။ သူ႔အခန္းအမွတ္ ၅၀၂၀ သည္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင္႔ ေဆး႐ံု ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းမီးျပတိုက္ ျဖစ္ခဲ႔သည္။
သူ၏၀မ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ထားႏွင္႔ ခိုင္မာေသာယံုၾကည္ ျခင္းေၾကာင္႔ သူနာျပဳမ်ားက သူ႔ကို ျပဳစုရန္ တာ၀န္က်လွ်င္ လိုလိုလားလား႐ွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သူနာျပဳမ်ားဆိုလွ်င္ အလုပ္ တာ၀န္ၿပီးလွ်င္ ေဂ်းကို လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသည္။
တစ္ခ်ိန္က ေဂ်း ၏အားကစားသမား ခႏၶာကိုယ္က တျဖည္းျဖည္း ပိန္က်သြားသည္။ သို႔ေသာ္ သူက မည္သူ႔ကိုမဆို လူတိုင္းကို အျပံဳးႏွင္႔ႏႈတ္ဆက္သည္။ အားေပးသည္။ ‘‘သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္သြားၾကည့္တိုင္းက သူက တက္ႂကြရႊင္လန္းလို႔၊ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္လည္း အျပည့္ပဲ။…

ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာမ်ားကို ဂ႐ုျပဳထိန္းသိမ္းျခင္း

အညိဳေရာင္ ေရခ်ိဳထေရာ့ငါးႀကီးမ်ား၏သဘာ၀အရ ေဆာင္းဦးေပါက္အခ်ိန္၌ အသိုက္မ်ား စေဆာက္ကာ Owyhee ျမစ္အတြင္း ဥခ်ၾကေတာ႔မည္။ ေရတိမ္ေသာ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားၾကား၌ အသိုက္မ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။
အေျမာ္အျမင္႐ွိေသာ တံငါသည္မ်ားက ၎ငါးမ်ား ဥခ်ၾကေတာ႔မည္ကို သိ၍ သူတို႔ကို အေႏွာင္႔အယွက္မျဖစ္ေအာင္ သတိထားၾကသည္။ ငါးဥမ်ားကို မနင္းမိေအာင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားေပၚ လမ္းမေလွ်ာက္ဘဲ ေ႐ွာင္ၾကသည္။ ငါးမ်ား၏အသိုက္ ပ်က္စီးသြားမွာကို စိုးရိမ္ၿပီး ေပါင္လယ္ခန္႔မွ်သာနက္ေသာ ေရထဲတြင္ပင္ ကူးျဖတ္ဆန္တက္ျခင္းလည္း မျပဳလုပ္ၾကပါ။ ဤထေရာ႔ငါးႀကီးမ်ားသည္ တံငါသည္တို႔ အနားယူ စခန္းခ် သည့္ အနီး၀န္းက်င္မွာပင္ အသိုက္ဖြဲ႔ ဥဥခ်ၾကသည္ျဖစ္၍ ၎တုိ႔ကို ဖမ္းဆီးရန္ ေသြးေဆာင္ခံရသည့္တိုင္ ဤငါးႀကီး မ်ားကို သူတို႔ မဖမ္း၊ မမွ်ားၾကပါ။
ဤႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားသည္ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင္႔ဆိုင္သည့္ က်င္႔၀တ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပို၍ နက္နဲေကာင္းျမတ္သည့္ အေၾကာင္းတရား ႐ွိပါသည္။
ဘုရားသခင္သည္…