စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Keila Ochoa

Keila Ochoa

Keila Ochoa သည္ ခင္ပြန္း၊ ကေလးႏွစ္ဦးတို႔ႏွင့္ အတူ မက္စီကိုႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ပါသည္။ ဆရာမ Keila သည္ Media Associates International မွ ကမာၻတစ္၀ွမ္း၌ ဦးေဆာင္ က်င္းပသည့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း သာသနာလုပ္ငန္းတြင္ ကူညီ အေစခံလ်က္ရွိၿပီး စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားခဲ့သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Keila Ochoa

အေဖနာမည္ ဘယ္လိုေခၚသလဲ

အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၌ ကၽြန္မ ဆဲလ္ဖုန္းသြား၀ယ္စဥ္က သမား႐ိုးက်ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ အမည္၊ ႏိုင္ငံသား၊ လိပ္စာ စသည္ျဖင္႔ အေမးခံခဲ႔ရသည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ စာေရးက ေလွ်ာက္လႊာပံံုစံကို ေရးျဖည့္ၿပီး၊ ‘‘ခင္ဗ်ား အေဖနာမည္ ဘယ္လိုေခၚသလဲ’’ ဟု ေမးရာ၊ ထိုေမးခြန္းေၾကာင္႔ ကၽြန္မအံ႔အားသင္႔ရၿပီး၊ ၎သည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ အေရးႀကီးရသနည္း ဟု အေတြးနက္ခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၌ ဖခင္နာမည္ကို သိသိ မသိသိ အေရးမႀကီး ေသာ္လည္း ဤအရပ္၌မူ မိမိမည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကို သက္ေသျပရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာယဥ္ေက်းမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း၌ မ်ိဳး႐ိုးဇာတိမွာ အေရးႀကီးသည္။
မ်ိဳး႐ိုးဇာတိသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဣသေရလလူတို႔လည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ သူတို႔ မ်ိဳးႏြယ္စု၏ဖခင္ႀကီး အာျဗဟံအတြက္ ဂုဏ္ယူၾကၿပီး၊ အာျဗဟံ၏အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးျဖစ္ခြင္႔ရသည္ဟု ေတြးထင္ၾကသည္။ သူတို႔၏ လူသားမ်ိဳး႐ိုးဇာတိသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမိသားစုႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သူတို႔ မွတ္ထင္ ယူဆၾကသည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္း…

ဘုရား႐ွင္အတြက္ စိတ္ေဇာထက္သန္သည္

လြန္ခဲ႔ေသာ လအနည္းငယ္က ‘‘စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူမ်ား’’ အဖြဲ႔သို႔ ၀င္ရန္ ကမ္းလွမ္းေသာ အီးေမးကို ကၽြႏု္ပ္ရရွိခဲ႔သည္။ သို႔ႏွင့္ ‘‘driven’’ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ၏အဓိပၸာယ္ကို ႐ွာၾကည့္ရာ၊ စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူသည္ ‘‘သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလြန္ပင္ စိတ္ထက္သန္တက္ႂကြသူ၊ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိရန္ အပတ္တကုပ္ ႀကိဳးစားသူ’’ ဟူ၍သိ နားလည္ခဲ႔ရသည္။
‘‘စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူျဖစ္ျခင္းသည္ ေကာင္းပါသလား။’’ ဘယ္ေသာအခါမွ် မေျပာင္းလဲ ေသာ စမ္းသပ္နည္းတစ္ခု႐ွိသည္။ ‘‘မည္သည့္အမႈကိုျပဳေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥကို ျပဳၾကေလာ႔’’ (၁ ေကာ ၁၀း၃၁)။
မိမိဂုဏ္အသေရအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ တတ္ၾကသည္။ ေနာဧေခတ္ ေရလႊမ္းမိုးၿပီးေနာက္၊ လူတစ္စုသည္ ေက်ာ္ေစာကိတၱိ႐ွိေစျခင္းအလိုငွာ ရဲတိုက္တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ ၾကသည္။ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလိုၿပီး အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားမည္ကို စိုးေၾကာက္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔…

လက္စြပ္မ်ားႏွင္႔ ေက်းဇူးတရား

ကၽြန္မ၏လက္ကို ၾကည့္ေနရင္း ကၽြန္မ၏လက္ထပ္လက္စြပ္ႏွင္႔ ေစ႔စပ္လက္စြပ္တို႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ျပန္သတိရသြားသည္။ ခရီးသြားရန္ ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ရင္း အလုပ္႐ႈပ္ကာ လက္စြပ္ကို ဘယ္မွာ ထားမိမွန္း စိုးစဥ္းမွ် စဥ္းစားမရေတာ႔ပါ။
ကၽြန္မ၏ နေမာ္နမဲ႔ႏိုင္လြန္းေသာအမွားကို ခင္ပြန္းသည္အား ေျပာျပလိုက္ပါက သူစိတ္ထိခိုက္သြားမွာ စိုးရိမ္ၿပီး သူ႔ကို ေျပာျပရန္ လန္႔ေန သည္။ သို႔ေသာ္ ခင္ပြန္းက လက္စြပ္မ်ားကို ႏွေမ်ာေန သည္ထက္ ကၽြန္မအေပၚ က႐ုဏာႏွင္႔ ဂ႐ုတစိုက္ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ခဲ႔သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သူ႔ထံမွ သနား က႐ုဏာ ခံရေအာင္ ကၽြန္မ တစ္ခုခု လုပ္ေပးခ်င္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳး ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔ဘက္က ကၽြန္မကို အျပစ္တင္ ျငဴစူျခင္း မ႐ွိ၊ အမွတ္ မထားခဲ့ပါ။
မိမိ၏အျပစ္မ်ားကို ကၽြန္မတို႔ ျပန္ၿပီးအမွတ္ရသည့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ႐ွိၿပီး ဘုရားသခင္၏ခြင္႔လႊတ္မႈအတြက္ တစ္ခုုခု ျပန္လုပ္ေပးရမည္ဟု ကၽြန္မတို႔…

တစ္သက္တာ သိုးထိန္း

ကၽြန္မ၏သားေလး အတန္းတက္သြားေသာအခါ `သားဆရာမကို သားတစ္သက္လံုး လိုခ်င္တယ္´ ဟု ေအာ္ငိုပါသည္။ ဆရာအေျပာင္းအလဲသည္ ဘ၀၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သူ သေဘာေပါက္ေအာင္ ႐ွင္းျပရသည္။ တစ္သက္တာ တည္ျမဲေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား ႐ွိပါသလားဟု ကၽြန္မတို႔ ေတြးေကာင္း ေတြးမိမည္။
တစ္သက္တာ  တည္ျမဲေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ခုကို ဘိုးေဘးႀကီး ယာကုပ္က ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ ယာကုပ္သည္ မယံုႏိုင္စရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာႏွင္႔ ဘ၀႐ွင္သန္ခဲ႔ရၿပီး သူခ်စ္ရသူမ်ားကိုလည္း ဆံုး႐ံႈးခဲ႔ရၿပီးေနာက္ သူ႔ဘ၀၌ မျပတ္ အစဥ္အျမဲတည္႐ွိေသာ အရာတစ္ခုကို သူသိ႐ွိခဲ႔သည္ “...ဘုရားသခင္၊ ငါ႔ကို တစ္သက္လံုး ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေကၽြးေမြးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ … ဤသူငယ္တို႔ကို ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါေစေသာ” ဟု သူဆုေတာင္းခဲ႔သည္ (ကမာၻ ၄၈း၁၅-၁၆)။
ယာကုပ္သည္ သိုးထိန္းျဖစ္ခဲ႔ဖူးေပရာ သူႏွင္႔ဘုရားသခင္၏ဆက္ဆံေရးကို သိုးထိန္းႏွင္႔သိုး၏ဆက္ဆံေရးျဖင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ႔သည္။ သိုးအေကာင္ေပါက္လာသည္မွ တစ္ျဖည္းျဖည္းႀကီးျပင္းကာ အသက္ႀကီးသြားခ်ိန္အထိ သိုးထိန္းက…

ေကာင္းျမတ္ေသာအေမြဆက္ခံျခင္း

ဘိုးဘိုး ဟဲရစ္ ႏွင့္ ဘြားဘြား (ကၽြႏု္ပ္၏အဘိုးႏွင့္အဘြား)တို႔တြင္ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားစားစား မ႐ွိေသာ္ျငားလည္း ေျမးမ်ားအတြက္ အမွတ္ရစရာ ခရစ္စမတ္ျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ ေပးပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ခရစ္စမတ္ပြဲက အစားအေသာက္မ်ား၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ထိုငယ္စဥ္ကေလးဘ၀မွာပင္ ဤေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲကို ျဖစ္ေစသူသည္ ခရစ္ေတာ္ဟု နားလည္ခဲ႔ရသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သားသမီးမ်ားထံသို႔လည္း ယင္းဓေလ့ အေမြအႏွစ္ကို လက္ဆင္႔ကမ္း ေပးခ်င္ပါသည္။ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာက ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ဆင္ႏႊဲရန္ မိသားစုမ်ား အတူတကြစုေ၀းၾကစဥ္ ဤသို႔၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္
အေလ႔အထေလးကို အဘိုးႏွင္႔အဘြားက အစျပဳေပးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ရမိသည္။ အဘိုးႏွင္႔အဘြားသည္ ေငြေၾကးဥစၥာအေမြမ်ား မထားခဲ႔ေသာ္လည္း သူတို႔သားသမီး မ်ား၏ကေလးမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမးမ်ား သူတို႔ကို စံထား အတုယူ ၾကပါေစဟု ခ်စ္ျခင္း၊ ေလးစားျခင္းႏွင္႔ ယံုၾကည္ျခင္း မ်ိဳးေစ႔မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေပးခဲ႔သည္။
သမၼာက်မ္းစာတြင္လည္း အဘြားေလာဣႏွင္႔ အမိဥနိတ္တို႔သည္ တိေမာေသအား…

ပီညာတာ(Piñata) ထက္ပိုေကာင္းတယ္

သၾကားလံုးမ်ားႏွင္႔ စားစရာမုန္႔ထုပ္ေလးမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ ပီညာတာ
(Piñata) ဘူး (သို႔္) ေျမအိုး မပါဝင္ပါက မကၠစီကို ပါတီပြဲမမည္။ သၾကားလံုးႏွင့္ မုန္႔မ်ားကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ စားေသာက္ရန္ ကေလးမ်ားက  ထိုဘူး/အိုးကို တုတ္ျဖင္႔ ႐ိုက္ခြဲယူရသည္။
၁၆ ရာစု ခုႏွစ္အတြင္းက ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ပီညာတာကို အသံုးျပဳ၍ မကၠစီကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအား သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားေပးခဲ႔သည္။ ပီညာတာသည္ အတက္ ၇ ခုပါေသာ ၾကယ္႐ုပ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ထိုအတက္မ်ားသည္ အလြန္မွပင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အျပစ္ ၇ မ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ပီညာတာကို တုတ္ေခ်ာင္းျဖင္႔ ႐ိုက္ခြဲျခင္း သည္ မေကာင္းဆိုးဝါးလက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႐ုန္းကန္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ေဆာင္ယူ၍ အထဲမွမုန္႔မ်ား က်လာသည္ႏွင္႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ လူအမ်ားက ေကာက္ယူၿပီး အိမ္သို႔ ယူေဆာင္သြားကာ ယံုၾကည္ျခင္း အမွတ္သညာ အျဖစ္…

အေကာင္း၊ အဆိုးႏွင့္ အက်ည္းတန္ေသာ

“ငါတို႔အခ်င္းခ်င္း အေကာင္း အဆိုးနဲ႔ အက်ည္းတန္တဲ႔ကိစၥေတြကို ေျပာလို႔ရတဲ႔ အတြက္ သိပ္ေပ်ာ္တာပဲ” ဟု ကၽြန္မ၏အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြထံမွ SMS မက္ေဆ႔ခ်္ ရ႐ွိခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတို႔က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခဲ႔သလို အခ်င္းခ်င္း၏ အေပ်ာ္မ်ား၊ အ႐ံႈးမ်ား ကိုလည္း ေ၀မွ်ဖလွယ္ခဲ႔ၾကသည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ ၿပီးျပည့္စံုသူမ်ား မဟုတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ႐ုန္းကန္စရာမ်ားကို ေဝငွသလို တစ္ေယာက္၏ ေအာင္ျမင္မႈ ကိုလည္း အတူမွ်ေဝခံစားဝမ္းေျမာက္ၾကပါသည္။
ဒါဝိဒ္ႏွင္႔ ေယာနသန္တို႔၏ ထိုကဲ႔သို႔ခိုင္မာသည့္ သူငယ္ခ်င္းသံေယာဇဥ္သည္ ဒါဝိဒ္ ေဂါလ်တ္ကို ေအာင္ႏိုင္ ခဲ႔သည့္ ေန႔ရက္မ်ားမွ စတင္ခဲ႔သည္ (၁ ရာ ၁၈း၁-၄)။ ေယာနသန္၏အဘခမည္းေတာ္ ေရွာလုမင္း၏မနာလို ဝန္တိုမႈဒဏ္ ခံစားရသည့္ ဆိုး႐ြားေသာေနရက္မ်ား တြင္လည္း အားငယ္ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ားကို ေဝမွ်ခဲ႔ၾကသည္ (၁၈း၆-၁၁၊ ၂၀း၁-၂)။ ေနာက္ဆံုး ဒါဝိဒ္ကို သတ္ျဖတ္မည့္ ေ႐ွာလု၏ အၾကံအစည္ ၾကားတြင္လည္း၊ အတူတကြ…

ဘုရားသခင္၏အသံ နားေထာင္ျခင္း

သားငယ္ေလး၏ အမည္ကို အသံက်ယ္က်ယ္၊ အသံမာမာႏွင္႔ ေအာ္ေခၚရင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္း “မင္း ဘယ္မွာလဲ” ဟူေသာအသံမွလြဲ၍ က်န္အခ်ိန္မ်ား၌ ကၽြန္မ၏အသံကို သားငယ္က နားေထာင္ခ်င္ပါသည္။ သားငယ္ေလးက မေကာင္းသည့္ အရာကိုလုပ္ၿပီး ကၽြန္မ မသိေအာင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္းေၾကာင္႔ ကၽြန္မက ဤသို႔ မၾကာခဏ ေအာ္ေခၚရျခင္းျဖစ္သည္။ သားငယ္ေလး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာေကာင္းစားၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ မရေစလိုေသာေၾကာင္႔ ကၽြန္မေခၚသံကို သားငယ္ေလးအား ၾကားေစလိုသည္။ နားေထာင္ေစလိုသည္။
ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲ၌ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကို အာဒံႏွင္႔ဧဝတို႔ ၾကားေနက်ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ တားျမစ္ထား ေသာ အသီးကိုစားၿပီး ဘုရားသခင္အား နာခံမႈမရွိေတာ့ သည့္ အခ်ိန္တြင္ “သင္သည္ အဘယ္မွာ ႐ွိသနည္း” ဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေခၚသံကို ၾကားေသာ္လည္း (က ၃း၉) ဘုရားသခင့္အထံေတာ္မွ သူတို႔ပုန္းေ႐ွာင္ေနၾကသည္။ ဘုရားသခင္ တားျမစ္ထားသည့္အရာကို က်ဴးလြန္လုပ္မိ္ၿပီဟု သူတို႔…

ဂူသခ်ဳႋင္း အမွတ္ ၇ မွ ရတနာ

၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ မကၠဆီကန္ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနပညာ႐ွင္ Alfonso Caso သည္ Oaxaca ၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ Monte Albán ေရွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ေျမတြင္ ဂူသခ်ဳႋင္းအမွတ္ ၇ (Tomb 7) ကို ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။သမိုင္းမတင္မီေခတ္က စပိန္ျပည္၏လူ႔အသံုးအေဆာင္ ၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လက္၀တ္ရတနာ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို `Monte Albán၏ရတနာ´ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ၎သည္ မကၠဆီကို ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနပညာဆိုင္ရာအတြက္ အေရးပါေသာ ေတြ႔ရွိမႈျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ခြက္ကို ကိုင္ထားသည့္ Caso ဓာတ္ပံုမွ သူ၏စိတ္လႈပ္ရွား ေပ်ာ္႐ႊင္ေနမႈကို ျမင္ေယာင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
ရာစုႏွစ္အေစာပိုင္းက ေ႐ႊေငြ၊ ရတနာတို႔ထက္ ပို၍ တန္ဖိုး႐ွိေသာ ရတနာအေၾကာင္းကို ဆာလံဆရာက စပ္ဆိုထားသည္။ သူက ‘‘လက္ရဥစၥာမ်ားကို ေတြ႕သကဲ႔သို႔ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္စကားေၾကာင္႔ အကၽြႏု္ပ္၀မ္းေျမာက္ပါ၏’’ ဟူ၍ ဆာ ၁၁၉း ၁၆၂…

ေပါင္မုန္႔

ကၽြန္မေနထိုင္ေသာ မကၠဆီကိုၿမိဳ႕ငယ္ေလး၌ နံနက္တိုင္း "ေပါင္မုန္္႔" ဟူေသာ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္အသံကို ၾကားရသည္။ ဧရာမေတာင္းႀကီးထဲတြင္ ေပါင္မုန္႔အခ်ိဳ အငန္ စသည္ျဖင့္ ေပါင္မုန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စက္ဘီးေပၚတင္ၿပီး လည္ေရာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး၌ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က ေပါင္မုန္႔၀ယ္ရန္ မုန္႔တိုက္ကိုသြားရသည္။ ယခုတြင္ အိမ္တံခါး၀အေရာက္ လတ္ဆတ္ေသာေပါင္မုန္႔ကို ရရွိႏုိင္၍ ၾကည္ႏူး ၀မ္းေျမာက္မိသည္။
႐ုပ္ပိုင္းဆာေလာင္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဟူေသာ အေတြးမွ ၀ိညာဥ္ဆာငတ္မႈကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ဟူေသာ အေတြးသို႔ ေျပာင္းလိုက္ရင္း "ငါသည္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။ ဤမုန္႔ကိုစားေသာသူ မည္သည္ကား အစဥ္မျပတ္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္" ဆိုသည့္ ရွင္ေယ႐ႈ၏ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားကို ဆင္ျခင္မိသည္ (ေယာ ၆း၅၁)။
ဧ၀ံေဂလိတရားဆိုသည္မွာ အမွန္စင္စစ္ သူေတာင္းစားတစ္ဦးက ဘယ္မွာ ေပါင္မုန္႔ရႏိုင္သည္ကို အျခားသူေတာင္းစားတစ္ဦးကို ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက သည္။ ေျပာစတမ္းဆိုလွ်င္ ကၽြန္မတို႔အမ်ားစုသည္လည္း ေျပာစရာရွိပါသည္။ "တစ္ခ်ိန္က ကိုယ့္အျပစ္ေၾကာင့္…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

မျမင္ရေသာ လႊမ္းမိုးမႈအား

၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ အမ်ိဳးသား အႏုပညာျပခန္းသို႔ ကၽြန္မသြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္က “The Wind’’ အမည္႐ွိ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ေတြ႕ခဲ႔သည္။ ပန္းခ်ီကားမွာ သစ္ေတာ ဧရိယာတစ္ခု၌ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ေနပံုျဖစ္ၿပီး၊ ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာသစ္ပင္မ်ားက လက္၀ဲ ဘက္သို႔ ၫြတ္ေနသည္။ ျခံဳပုတ္ငယ္မ်ားလည္း လက္၀ဲဘက္သို႔ပင္ ယိမ္းေနသည္။
ထိုနည္းအတိုင္းပင္ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔ကို ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ႏွင္႔ သမၼာတရားဆီသို႔ တိမ္းၫႊတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္သည္။ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင္႔ သဟဇာတ႐ွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပို၍ ရဲရင္႔သူ၊ ပို၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ႏိုင္သည္။ မိမိ၏စိတ္ဆႏၵ လိုအင္မ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ကိုလည္း ပိုင္းျခားသိႏိုင္လိမ္႔မည္ (၂ တိ ၁း၇)။
အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ၀ိညာဥ္ေရးရာ ႀကီးထြား ရင္႔က်က္ၿပီး ေျပာင္းလဲရန္ ကၽြန္မတို႔ကို ညင္သာစြာတြန္းပို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မတို႔ ျငင္းပယ္မိသည္။…

အခန္းအမွတ္ ၅၀၂၀

အသက္ ၅၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ခင္ပြန္းေကာင္း၊ ဖခင္ေကာင္း၊ အထက္တန္းျပဆရာ၊ အားကစား နည္းျပေကာင္း ျဖစ္သူ ေဂ်းဘတ္တန္သည္ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ သူ၏ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ေနေသာ္လည္း သူေဆးကုသမႈခံယူသည့္အခန္းကို မီးျပတိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ႔သည္။ သူ႔အခန္းအမွတ္ ၅၀၂၀ သည္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင္႔ ေဆး႐ံု ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းမီးျပတိုက္ ျဖစ္ခဲ႔သည္။
သူ၏၀မ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ထားႏွင္႔ ခိုင္မာေသာယံုၾကည္ ျခင္းေၾကာင္႔ သူနာျပဳမ်ားက သူ႔ကို ျပဳစုရန္ တာ၀န္က်လွ်င္ လိုလိုလားလား႐ွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သူနာျပဳမ်ားဆိုလွ်င္ အလုပ္ တာ၀န္ၿပီးလွ်င္ ေဂ်းကို လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသည္။
တစ္ခ်ိန္က ေဂ်း ၏အားကစားသမား ခႏၶာကိုယ္က တျဖည္းျဖည္း ပိန္က်သြားသည္။ သို႔ေသာ္ သူက မည္သူ႔ကိုမဆို လူတိုင္းကို အျပံဳးႏွင္႔ႏႈတ္ဆက္သည္။ အားေပးသည္။ ‘‘သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္သြားၾကည့္တိုင္းက သူက တက္ႂကြရႊင္လန္းလို႔၊ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္လည္း အျပည့္ပဲ။…

ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာမ်ားကို ဂ႐ုျပဳထိန္းသိမ္းျခင္း

အညိဳေရာင္ ေရခ်ိဳထေရာ့ငါးႀကီးမ်ား၏သဘာ၀အရ ေဆာင္းဦးေပါက္အခ်ိန္၌ အသိုက္မ်ား စေဆာက္ကာ Owyhee ျမစ္အတြင္း ဥခ်ၾကေတာ႔မည္။ ေရတိမ္ေသာ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားၾကား၌ အသိုက္မ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။
အေျမာ္အျမင္႐ွိေသာ တံငါသည္မ်ားက ၎ငါးမ်ား ဥခ်ၾကေတာ႔မည္ကို သိ၍ သူတို႔ကို အေႏွာင္႔အယွက္မျဖစ္ေအာင္ သတိထားၾကသည္။ ငါးဥမ်ားကို မနင္းမိေအာင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားေပၚ လမ္းမေလွ်ာက္ဘဲ ေ႐ွာင္ၾကသည္။ ငါးမ်ား၏အသိုက္ ပ်က္စီးသြားမွာကို စိုးရိမ္ၿပီး ေပါင္လယ္ခန္႔မွ်သာနက္ေသာ ေရထဲတြင္ပင္ ကူးျဖတ္ဆန္တက္ျခင္းလည္း မျပဳလုပ္ၾကပါ။ ဤထေရာ႔ငါးႀကီးမ်ားသည္ တံငါသည္တို႔ အနားယူ စခန္းခ် သည့္ အနီး၀န္းက်င္မွာပင္ အသိုက္ဖြဲ႔ ဥဥခ်ၾကသည္ျဖစ္၍ ၎တုိ႔ကို ဖမ္းဆီးရန္ ေသြးေဆာင္ခံရသည့္တိုင္ ဤငါးႀကီး မ်ားကို သူတို႔ မဖမ္း၊ မမွ်ားၾကပါ။
ဤႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားသည္ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင္႔ဆိုင္သည့္ က်င္႔၀တ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပို၍ နက္နဲေကာင္းျမတ္သည့္ အေၾကာင္းတရား ႐ွိပါသည္။
ဘုရားသခင္သည္…