စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Kirsten Holmberg

ခရစ္တန္ ဟိုးဘတ္

ခရစ္တန္ဟိုးဘတ္ သည္ စာေရးဆရာ၊ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူ၊ မိတ္ေဆြ၊ မိခင္၊ ဇနီးတစ္ဦးႏွင္႔ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အခန္းက႑စံုလွသည့္ သူ၏ ျဖစ္တည္မႈအေနအထားက မယံုႏိုင္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးစြာျဖင္႔ က႑တစ္ခုစီတိုင္းကို ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ သူ႔ဖခင္မွာ သူ႔အသက္ ၉ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ဆံုးပါးသြားၿပီး၊ ထိုအခ်ိန္က ထိုအျဖစ္ဆိုးကို သူ႔အား ၾကံဳေတြ႕ေစသည့္ ဘုရားသခင္ကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္ သူဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္။ ၁၃ ႏွစ္ နီးပါးမွ် အမ်က္ေဒါသ၊ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ားျဖင္႔ ဘ၀႐ွင္သန္ခဲ႔ၿပီး သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ထံ ၀န္ခ်အပ္ႏွံျခင္းျဖင္႔သာ သူ၏ ေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း ခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခံစားခဲ႔ရသည္။ ၁၉၉၅ တြင္ ကိုလိုရာဒို ျပည္နယ္ ေဘာလ္ဒါေဒသတြင္ မိုက္ ႏွင္႔ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။ လက္႐ွိတြင္ အိုင္ဒါဟို ျပည္နယ္၊ ဘိြဳက္စ္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ မိသားစုကို ပ်ိဳးေထာင္လ်က္္႐ွိသည္။ သူ၏ အဖိုးတန္႐ွားပါး အားလပ္ခ်ိန္ မ်ားမွာ စာဖတ္ျခင္း၊ ေျပးျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြႏွင္႔ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း အခ်ိန္ေပးျခင္း စသည့္အမႈမ်ားျဖင္႔ ျပည့္ေန ပါသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ခရစ္တန္ ဟိုးဘတ္

အျပာေရာင္လမ္းေၾကာင္း

အျဖဴေရာင္္ႏွင္းဖံုးလႊမ္းေသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ ႏွင္းေလ်ာစီးၿပိဳင္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အျပာေရာင္ မႈတ္ေဆးျဖန္းကာ သတ္မွတ္ေပးသည္။ သဘာဝအေလ်ာက္ အခံုးအေကြးသဏၭာန္ေပၚေနသည့္လမ္းေၾကာင္းက ပြဲၾကည့္႐ႈသူမ်ားအတြက္ အာ႐ံုလြဲေစေသာ္လည္း ၎သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား၏လံုျခံဳမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ သည္ေဆးေရာင္က ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမ်ားအတြက္ ေတာင္ေျခသို႔ အျမန္ဆံုးေရာက္ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ျမင္ေစသည့္ လမ္းၫႊန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္ေပၚမွအ႐ွိန္ျဖင့္ ႏွင္းေလ်ာစီးဆင္းလာစဥ္ သူတို႔ အႏၱရာယ္ကင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ ႏွင္းေပၚ၌ ထင္ရွားေသာ ေဆးေရာင္က အျမင္ကို ရွင္းလင္းေစပါသည္။

ေ႐ွာလမုန္က ဘဝၿပိဳင္ပြဲတြင္ လံုျခံဳမႈ႐ွိေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး သူ၏သားမ်ားကိုု ပညာကို ႐ွာရန္ေျပာခဲ့ပါသည္။ အျပာေရာင္မ်ဥ္းကဲ့သို႔ ပညာသည္လည္း “မွန္ေသာခရီးတို႔ကို ပို႔ေဆာင္မည္၊ ထိမိ၍ လဲျခင္းမ႐ွိ’’ ဟု ေျပာထား သည္ (း၁၁-၁၂)။ ဖခင္တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ သားမ်ားအတြက္ အေမွ်ာ္လင့္ဆံုး အရာမွာ ဘုရားသခင္၏ဉာဏ္ပညာမွ လမ္းလြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ၌ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ကင္းေဝးၿပီး…

ကားတစ္စီးပိုင္ဆိုင္ဖူးသူကို ေမးပါ

၁၉၀၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားက ပါးကတ္ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီက ဝယ္သူမ်ားကို ေသြးေဆာင္ရန္ ေၾကာ္ျငာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခု ထုတ္ခဲ့သည္။ “ကားတစ္စီး ပိုင္ဆိုင္ဖူးသူကို ေမးပါ” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္က ထိုေခတ္ကာလက ဇိမ္ခံကားမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ၏
ဂုဏ္သတင္းကို ေဖာ္က်ဴးေပးသည့္ အစြမ္းထက္သည့္ စာတန္းတစ္ခု ျဖစ္လာ သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သက္ေသစကားက ၾကားရသူ အတြက္ လံႈ႕ေဆာ္မႈျဖစ္ေစသည္ဟု ပါးကတ္ကုမၸဏီမွ နားလည္ပံုေပၚသည္။ ထုတ္ကုန္အေပၚ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ စိတ္ေက်နပ္မႈသည္ အစြမ္းထက္သည့္ ေထာက္ခံခ်က္ ျဖစ္၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းအေၾကာင္း ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဝမွ်ျခင္းက အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္မႈမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္သာမဟုတ္ဘဲ အျခားသူမ်ားႏွင့္လည္း ေဝမွ်ရန္ ဘုရားရွင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖိတ္ေခၚသည္ (ဆာ ၆၆း၁)။ အျပစ္တရားမွ လွည့္ျပန္လာေသာအခါ ဘုရားသခင္ ေပးသနားသည့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဆာလံဆရာက သူ႔သီခ်င္းထဲ၌ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဝမွ်ခဲ့သည္…

ေနာက္ကြယ္မွမ်က္လံုးမ်ား

ကေလးဘဝအ႐ြယ္က ကၽြန္မသည္ အျခားေသာကေလးမ်ားနည္းတူ ဆိုးခဲ႔ၿပီး ကၽြန္မ၏ မေကာင္းေသာအက်င္႔စ႐ိုက္ကို ဖုံးကြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ ခဲ႔သည္။ သို႔လင္႔ကစား ကၽြန္မလုပ္ခဲ႔ေသာအရာကို အေမသိေလ႔႐ွိသည္။ ကၽြန္မ မည္ကဲ႔သို႔ ကိုးယိုးကားယား လုပ္ခဲ႔သည္ကုိ အေမက လ်င္ျမန္မွန္ကန္တိက်စြာ သိ၍ ကၽြန္မ အျမဲအံ႔ၾသရသည္။ ‘‘အေမဘယ္လိုသိသလဲ’’ ဟု ေမးလွ်င္ အေမက ‘‘ငါ႔ေခါင္းေနာက္မွာ မ်က္လံုး႐ွိတယ္’’ ဟု ျပန္ေျဖသည္။ ကၽြန္မက အဟုတ္ထင္၍ အေမ႔ ေခါင္းေနာက္မွ မ်က္လံုးကို ႐ွာေဖြစူးစမ္းခဲ႔သည္။ ကိုယ္ေပ်ာက္မ်က္လံုးလား၊ဆံပင္ေအာက္မွာ ရွိေနျခင္းလား။ ကၽြန္မႀကီးျပင္းလာခ်ိန္တြင္ ႐ွာေဖြျခင္းကို ကၽြန္မလက္ေလ်ာ႔ခဲ႔ရသည္။ အေမ၏ ေစာင္႔ၾကည့္မႈသည္ သူမ၏သားသမီးအေပၚ ဂ႐ုစိုက္ ခ်စ္ျမတ္္ႏိုးျခင္း ၏ သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။

ရံဖန္ရံခါ အေမ႔ကို စိတ္ပ်က္ေစမိေသာ္လည္း အေမ၏ဂ႐ုစိုက္ေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္မိသကဲ့သို႔၊ လူသားအေပါင္းတို႔ကို ေကာင္းကင္ဘံုက ၾကည့္ျမင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို(ဆာ ၃၃း၁၃) ပို၍ပင္ ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။…

မုန္႔အပိုင္းအစမ်ား ေဝငွေပးကမ္းျခင္း

အသက္ ၆၀ အရြယ္ အိမ္ေျခယာမဲ့စစ္ျပန္ႀကီး စတိဗ္ သည္ ေႏြးေထြးေသာရာသီဥတုတြင္ အျပင္မွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအိပ္စက္ခဲ့သည္။ တစ္ညေနတြင္ ပိုက္ဆံရရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သူလက္ျဖင့္ဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီကားကို ျပသေနစဥ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးက ေရာက္လာၿပီး သူ႔အား ပီဇာအနည္းငယ္ ေကြ်းခဲ့သည္။ စတိဗ္္သည္ ေက်းဇူးတင္စိတ္ အျပည့္ျဖင့္ လက္ခံခဲ့သည္။ ခဏအၾကာတြင္ စတိဗ္္သည္ သူစားေနေသာပီဇာကုိ အိမ္ေျခယာမဲ့သူ ေနာက္တစ္ဦးကို ေဝမွ်ခဲ့သည္။ ခ်က္ျခင္းပင္ ထိုအမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးသည္ မိမိရ႐ွိေသာအရာကို ထပ္မံရက္ေရာသည့္ ထုိလူႀကီးကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္မုန္႔တစ္ပန္းကန္ ျဖင့္ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။

စတိဗ္္၏ဇာတ္လမ္းေလးက သုတၱံ ၁၁း၂၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သူတစ္ပါးကို ေရေလာင္းေသာသူသည္ ကိုယ္တိုင္ေရေလာင္းျခင္းအက်ိဳးကို ခံရမည္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ နည္းဥပေဒသကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္စံုတစ္ခုကို ျပန္လိုခ်င္ေသာစိတ္ျဖင့္ မေပးကမ္းသင့္ေပ။ ထိုလူႀကီးကဲ့သို႔ မိမိ၏ေဝမွ်ေပးကမ္းျခင္း၏အသီးကို ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း အက်ိဳးျပန္္ခံစားရျခင္းက ႐ွားပါသည္။…

ေရာ႔ မင္းအတြက္

ကမာၻတစ္ဝွမ္း႐ွိ အျခားေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ား၌ မိမိဝန္းက်င္ရပ္ကြက္႐ွိ အိမ္ယာမဲ႔မ်ားကို မစကူညီရန္ လူမ်ားေရာက္႐ွိလာသည္။ ေရလံုအိတ္ထဲထည့္ထားသည့္ အဝတ္အထည္မ်ားကို လမ္းေပၚေနထိုင္သူမ်ားက သူတုိ႔လိုလွ်င္ လိုသေလာက္ယူႏိုင္သည္။ အိတ္မ်ားေပၚ၌ “ကၽြႏု္ပ္႐ွိသည္။ သင္ေအး ေနလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္သည္ သင္႔အတြက္ ျဖစ္သည္’’ ဟု စာေရး ကပ္ထားသည္။ ထိုလႈပ္႐ွားမႈက မွီခိုရာမဲ႔သူတို႔အတြက္ ေႏြးေထြးမႈျဖစ္ေစသည္သာမက ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတို႔အား မိမိတို႔ၾကား႐ွိ ဆင္းရဲလိုအပ္ေနသူမ်ားအား မစေထာက္ပံ႔ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို သင္ျပေပးသည္။

ဆင္းရဲသူမ်ားကို ဂ႐ုျပဳရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သမၼာက်မ္းမွလည္း အေလးထားေဖာ္ျပၿပီး ထုိသူတို႔အတြက္ လက္က်ယ္က်ယ္ ဖြင္႔ေပးရန္ သြန္သင္သည္ (တရား ၁၅း၁၁)။ ဆင္းရဲသူမ်ား၏ဒုကၡကို မ်က္ႏွာလြဲပစ္္ရန္၊ မေဝမွ်ဘဲ မိမိဥစၥာပစၥည္းကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေသြးေဆာင္ခံရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္မႈ ႐ွိေနသူမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝန္းက်င္၌ ဝန္းရံ႐ွိေနေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ထိုေၾကာင္႔ ကပ္ေစးႏွဲမေနဘဲ (း၁၀) ရက္ေရာေသာ…

ဘဝအတြက္အေကာင္းဆံုးဗ်ဴဟာ

ကၽြန္မသမီးတို႔ဘက္စကက္ေဘာအသင္း ကစားေနသည္ကို ကစားကြင္း စင္ေပၚမွ ၾကည့္ေနစဥ္ နည္းျပက ‘‘ႏွစ္ေယာက္ တက္’’ ဟု ေအာ္ေျပာလိုက္သံကို ၾကားလိုက္ ရသည္။ ခ်က္ျခင္းပင္ ၎တို႔၏ တစ္ဦးခ်င္းစီခံစစ္ပံုစံကို ႏွစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ပံုစံ ေျပာင္းကာ တစ္ဖက္အသင္းမွ အရပ္အျမင္႔ဆံုးကစားသမားကို ကာသည္။ သူတို႔၏အားထုတ္မႈ ေအာင္ျမင္သည္။ ဂုိးသြင္းၿပီး အမွတ္မယူႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ႔ၿပီး ေနာက္ဆံုး ေဘာလံုးက တစ္ဖက္ကြင္းထဲ ျပန္ေရာက္သြားသည္။

ေဒသနာက်မ္း ေရးသားသူ ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ေလာကႀကီး၏႐ုန္းကန္ရမႈႏွင္႔ စိတ္႐ႈပ္ေထြးဖြယ္ရာမ်ားႏွင္႔ လံုးပမ္းေနရစဥ္ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ အေဖာ္အသင္း တစ္ဦးဦး႐ွိပါက အက်ိဳး႐ွိေၾကာင္း သူသိမွတ္ဝန္ခံခဲ႔သည္ (ေဒ ၄း၉)။ ‘‘လူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေယာက္ကိုႏိုင္လွ်င္ ထိုလူကို ႏွစ္ေယာက္ ဆီးတားႏိုင္၏’’ (း၁၂)။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လဲလွ်င္ အနီးအပါး၌ မိတ္ေဆြ႐ွိပါက သူက ထူမ ဆြဲထူေပးႏိုင္သည္ (း၁၀)။

ေ႐ွာလမုန္၏စကားမ်ားက ဘဝခရီးစဥ္၏စံုစမ္းစစ္ေၾကာမႈမ်ားကို တစ္ဦးတည္း မရင္ဆိုင္ဘဲ အျခားသူမ်ားႏွင္႔မွ်ေဝရန္…

ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္ဝေသာႏွလံုးသား

သူ၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အားကစားသမားအျဖစ္မွ အနားယူ ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္အထိ ဂ်ယ္ရီခရာမာကို အျမင့္ဆံုးေသာ အားကစား ထူးခၽြန္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည့္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း မခံရပါ။ အျခားေသာ ဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားစြာအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ရေသာ္လည္း အထက္က ေဖာ္ျပေသာ အားကစားထူးခၽြန္သူ ဂုဏ္ျပဳသည့္စာရင္း ႏွင့္ကား ေဝးလ်က္ပင္ရိွေနေသးသည္။ သူ႔အား ထိုစာရင္းသို႔ သြင္းရန္ ၁၀ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ျခင္းခံရသည္။ သူ႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္ျပားခဲ့ေသာ္လည္း သူက ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔စြာျဖင့္ပင္ “ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ကၽြန္ေတာ့္ကို အမ်ိဳးသားေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လက္ေဆာင္ေပါင္း ၁၀၀ ေပးခဲ့ၿပီးၿပီဟု ခံစားရတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မရေသးတဲ့အရာတစ္ခုအတြက္ စိတ္တို ဝမ္းနည္းေနရင္ အလြန္မွ မိုက္မဲရာက်မယ္” ဟု ေျပာသည္။

အျခားသူမ်ားသည္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုိသို႔ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရပါက ခါးသီးစြာ ခံစားေနရမည့္အခ်ိန္တြင္ ခရာမာသည္…

ခက္ခဲသည့္အရပ္၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း

ကၽြန္မမိတ္ေဆြသည္ ဖုန္းမကိုင္အားသည့္အခါတိုင္း သူ၏ voicemail အသံဖမ္းစက္က ေျပာစရာ႐ွိသည္ကို ခ်န္ထားရန္ ေျပာသည္။ ၿပီးေနာက္ “ယေန႔ကို ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ေစပါ” ဟူ၍ ႐ႊင္လန္းစြာႏွင့္အဆံုးသတ္သည္။ ထိုစကားစုေလးကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရင္း အေျခအေနအခ်ဳိ႕တြင္ အမွန္ပင္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေန႔တိုင္းကို “ေန႔ထူးေန႔ျမတ္”ျဖစ္ေအာင္ မိမိ၏ အစြမ္းအစျဖင့္ မတတ္ႏိုင္ပါ။ အရာရာအဆင္ေျပသည္ျဖစ္ေစ၊ မေျပသည္ ျဖစ္ေစ ေစ့ေစ့ေတြးလွ်င္ ကၽြန္မ၏ေန႔ရက္၌ ေရြးႏုတ္ျခင္းႏွင့္ လွပသည့္အရာတို႔ကို ေဖာ္ျပေနမည္ပင္။

ဟဗကၠဳတ္သည္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕သည့္ အေျခအေနကို မေမွ်ာ္မွန္းထားပါ။ ဘုရားသခင္က ပေရာဖက္ျဖစ္သူ သူ႔အား ဘုရားလူမ်ား အမွီျပဳရသည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ သိုးႏြား စီးပြားမ်ား အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္ (၃း၁၇)။ ေရာက္ရွိလာမည့္ ဒုကၡကို ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ရန္ အေကာင္းျမင္တတ္သူ ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မရႏိုင္ပါ။ လူတစ္စုအေနႏွင့္ ဣသေရလလူတို႔ အလြန္ဆင္းရဲၾကပ္တည္းရ…

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ရလဒ္

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ စေတာ့႐ွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား သည္ ပ်မ္းမွ် ၃၇.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာအျမတ္ေငြကို ရ႐ွိခံစားၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၃၇.၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္တို႔၏ၾကားကာလတြင္ ျပန္လည္ရရွိေသာေငြပမာဏသည္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ အတက္အက်႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြမ်ားအတြက္ ရတက္မေအးျဖစ္ၾကရသည္။

သခင္ေယ႐ႈက သူ႔ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္သူမ်ားအား သူတို႔၏အသက္ကို သူ႔ထံပံုအပ္လွ်င္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးကို ျပန္လည္ရ႐ွိခံစားခြင့္ရမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာအိမ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရာထူးမ်ားသာမက မိသားစုမ်ားစသည့္ “သူတို႔၌ ႐ွိသမွ်ကိုစြန္႔၍ ကိုယ္ေတာ္ ေနာက္သို႔လိုက္” ျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏အသက္တာကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည္ (း၂၈)။ သို႔ေသာ္ ေလာကစည္းစိမ္ဥစၥာကို တပ္မက္ေသာလူခ်မ္းသာတစ္ဦး၏အျဖစ္ကို သိ႐ွိရ ေသာအခါ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ သူတို႔၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ပို၍ ႀကီးမားလာသည္။ သိုရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈက သူ၌ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံလိုေသာသူသည္…

ဆိတ္ၿငိမ္မႈ၏အံ႔ဖြယ္ရာ

ကၽြန္မ၏ဘဝ႐ွင္သန္မႈက မႊန္ထူျပာယာခတ္ေနသကဲ႔သုိ႔ ကၽြန္မခံစားရသည္။ ခ်ိန္းဆို ထားသည့္ ကိစၥအတြက္ တစ္ေနရာမွအျခားတစ္ေနရာသို႔ အေျပးအလႊား သြားရသည္။ သြားေနသည့္ခရီးလမ္းတြင္ ဖုန္းေျပာသည္။ လုပ္ရမည့္အရာ မည္မွ်က်န္သည္ကို စစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင္႔ အလြန္ပင္ပန္းသည့္ တနဂၤေႏြတစ္ေန႔တြင္ အိမ္ေနာက္ဘက္၌ ဆင္ထားသည့္ အဝတ္ပုခက္ထဲ ကၽြန္မ ပစ္လွဲလိုက္သည္။ ဖုန္းေရာ၊ ကေလးႏွင္႔ ခင္ပြန္းသည္ေရာ အိမ္ထဲမွာ ႐ွိေနသည္။ အစ၌ ခဏမွ်သာထိုင္မည္ဟု ေတြးထားေသာ္လည္း အေႏွာင္႔အယွက္ကင္းၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္မႈေၾကာင္႔ ကၽြန္မၾကာၾကာ ဆက္ထိုင္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္သည့္အရာမ်ားကို သတိျပဳ မိသည္။ သက္ေသာင္႔သက္သာ ၿငိမ္႔ၿငိမ္႔ေလး လႈပ္႐ွားေနသည့္ ပုခက္ျမည္သံ၊ လာဗင္ဒါပန္း အနီး ပ်ံ၀ဲေနသည့္ ပ်ားအသံ၊ ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္၏ တျဖတ္ျဖတ္ေတာင္ပံခတ္သံ စသည္တို႔ကို ၾကားေနရသည္။ ေကာင္းကင္ႀကီးက ေတာက္ပေသာ အျပာေရာင္လြင္လြင္ႏွင္႔ တိမ္စိုင္မ်ားက ေလႏွင္႔ အလုိက္သင္႔ ေမွ်ာပါေ႐ြ႕လ်ားေနၾကသည္။

ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားသမွ်ကို ၾကည့္ရင္း ကၽြန္မ…