စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Poh Fang Chia

ဖိုးဖန္ခ်ီယာ

ဖိုးဖန္ခ်ီယာ သည္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ အ႐ြယ္၌သခင္ေယ႐ႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အသက္တာမ်ားကို ထိေတြ႕ေျပာင္းလဲေစမည့္စာအုပ္မ်ား ဖန္တီး လိုေၾကာင္း သခင့္ထံဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ ဆရာမသည္ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေရးသားေပးခဲ့ၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ Our Daily Bread Ministies ၌ အယ္ဒီတာအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ဖိုးဖန္ခ်ီယာ

လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးမခံႏိုင္ေသာအရာ

ေရဒီယိုမွအစီအစဥ္တင္ဆက္သူက သင္လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးမခံႏုိင္ေသာအရာကား အဘယ္နည္းဟုေမးရာ၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္အေျဖမ်ားႏွင့္ နားေသာတဆင္ၾကသူမ်ားထံမွ ဖုန္းမ်ား၀င္လာသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက မိသားစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသြားေသာ ဇနီးသည္အေၾကာင္း ေျပာျပသည့္ ခင္ပြန္းသည္တစ္ဦးလည္း ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ဂီတျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳရန္၊ မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ စသည့္အိမ္မက္မ်ားကို မစြန္႔လြတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပၾက သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းတြင္ လက္လြတ္ အဆံုး႐ံႈးမခံႏိုင္ေအာင္ အလြန္္တန္ဖိုးထားရေသာ လူပုဂိၢဳလ္၊ စိတ္ဆႏၵၵ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိၾကပါသည္။

ေဟာေ႐ွအနာဂတိၱက်မ္းတြင္ ဘုရားရွင္သည္ သူေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ သူတန္ဖိုးထားရေသာ လူမ်ိဳးေတာ္ ဣသေရလလူတို႔အေပၚ ဘယ္ေသာအခါမွ် လက္မေလ်ာ့ ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳး၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ရေသာ ခင္ပြန္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဘုရားရွင္သည္ သူမ လိုအပ္ေသာအရာမွန္သမွ် ေနစရာ၊ အစားအစာ၊ အ၀တ္အစား၊ လံုျခံဳမႈမ်ားကို ေပးခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ေသာဇနီးကဲ့သို႔ပင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးသည္ ဘုရားရွင္ကိုု ျငင္းပယ္ကာ အျခားေသာေနရာတြင္ အေပ်ာ္ရွာ၊
လံုျခံဳမႈ႐ွာခဲ့သည္။…

ႏွစ္သစ္၊ ဦးစားေပးမႈအသစ္

ခ်ယ္လိုတေယာႀကီးကို မည္ကဲ့သို႔ တီးခတ္ရမည္ကိုသင္ယူရန္ ကၽြန္မအျမဲဆႏၵျပင္းျပ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တန္းအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္ မည္သည့္အခါမွ အခ်ိန္ မရခဲ့ပါ။ တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ သင္တန္းတက္ရန္ ကၽြန္မ အခ်ိန္သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မေပးခဲ့ပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္လွ်င္ ထိုတူရိယာကို တီးခတ္တတ္ေျမာက္သြားမည္ဟု ကၽြန္မထင္မိသည္။ ေလာေလာဆယ္ ဤေလာကတြင္ အသက္႐ွင္စဥ္ ဘုရားသခင္ေစခိုင္းေသာ အလုပ္ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္၍ အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ဘဝသည္ အလြန္တိုေတာင္းလွပါ၏။ ဤေလာက၌ သက္ရွင္စဥ္ အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ အခ်ိန္ကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ရန္ အေတြးႏွင့္ ကၽြန္မတို႔ဖိစီးမႈကို ခံစားရသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ အကယ္စင္စစ္ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ကို ဆိုလိုသနည္း။

ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဘ၀အဓိပၸာယ္ကို ဆင္ျခင္ၿပီးေနာက္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဘုရားရွင္ခြင့္ျပဳေပးသနားေသာ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ား (ေဒ ၉း၇)၊ အဝတ္အစားႏွင့္ အေမႊးနံ႔သာဆီ (း ၈)၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း (း ၉)…

အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္းျခင္းမွ ဂုဏ္က်က္သေရသို႔

မိသားစုမ်ားစု႐ံုးၿပီး ရာသီပြဲေတာ္ကို အတူတကြက်င္းပရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုထိတိုင္ တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္ေနသူ၊ သားသမီးမရရွိသူမ်ား အဖို႔ မိသားစုဟုဆိုလိုက္လွ်င္ သူတို႔၌ တစ္စံုတစ္ရာမွားယြင္းေနသကဲ့သို႔ ခံစားရလ်က္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။ သူတို႔ႏွင္႔ေတြ႔ဆံုရမည့္အေရးကို အခ်ိဳ႕က စိတ္ပူၾကသည္။

အိမ္ေထာင္က်ၿပီးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးမရေသးသည့္ ဧလိရွဗက္၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္အျဖစ္ကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ သူ၏ ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ သားသမီးမထြန္းကားျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ မ်က္ႏွာသာမရသည့္လကၡဏာဟု သတ္မွတ္ၿပီး ရွက္ဖြယ္ရာဟု ယူဆၾကသည္ (၁ ရာ ၁း၅-၆ ကို ၾကည့္ပါ)။ သို႔ျဖစ္၍ ဧလိရွဗက္က ေျဖာင့္မတ္စြာ အသက္ရွင္ ေနထိုင္သည့္တိုင္ (လုကာ ၁း၆) သူ႔အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက သူ႔အေပၚ မယံုသကၤာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ၾကမည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဧလိရွဗက္ႏွင့္ သူ႔ခင္ပြန္းတို႔က ဘုရားသခင္ကို သစၥာရွိစြာျဖင့္ ဆက္လက္အေစခံၾကသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး အသက္ အေတာ္ေလးရလာမွ အံ့ၾသဖြယ္အျဖစ္က…

ဝွက္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္

ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ သာသနာျပဳဇနီးေမာင္ႏွံတို႔၏ ေမြးစားျခင္း ခံရၿပီး၊ ဂါနာႏိုင္ငံ၌ ႀကီးျပင္းခဲ႔ရသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔မိသားစု အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားၿပီး ေကာလိပ္တက္ခဲ႔ေသာ္လည္း ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စႏွင္႔ ေက်ာင္းထြက္ ခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္မႈထမ္းရန္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ႔သည္။ စစ္မႈထမ္းျခင္းေၾကာင္႔ ေကာလိပ္တက္ရန္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရခဲ႔ၿပီး သူလည္း ကမာၻအႏွံ႔သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားလာခဲ႔ရသည္။ ထိုအျဖစ္မ်ားၾကားမွပင္ ဘုရားသခင္သည္ လုပ္ရွားလ်က္ သူ႔ကို အထူးသျဖင္႔ ျပင္ဆင္ခဲ႔သည္။ ယေန႔တြင္ သူသည္ ခရစ္ယာန္ စာအုပ္စာေပမ်ားကို ေရးသားတည္းျဖတ္လ်က္ ႏိုင္ငံတကာ႐ွိ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အမႈေဆာင္ေနပါသည္။

သူ႔ဇနီးသည္၏အျဖစ္ကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ ေကာလိပ္ပထမႏွစ္တြင္ ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါေၾကာင္႔ ေဆးျပင္းမ်ား ေသာက္ခဲ႔ရၿပီး ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္တြင္ က်႐ံႈးခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေသခ်ာစြာျပန္လည္ ခ်င္႔ခ်ိန္စဥ္းစားၿပီး သိပၸံဘာသာရပ္မွ သူ႔အတြက္ဝန္ေပါ႔သည့္ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္မႈဘာသာရပ္ကို ေျပာင္းလဲသင္ယူခဲ႔သည္။ ထိုအေတြ႕အၾကံဳကို ျပန္ေျပာင္းဆင္ျခင္ရင္း သူက ‘‘ပိုၿပီး…

အေမွာင္ထဲမွ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း

ဒ႑ာရီမ်ားအရ Qu Yuan သည္ ဘီစီ ၄၇၅-၂၄၆ စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္ ေခတ္ကာလ၌ ေပၚထြန္းခဲ႔သည့္ အေျမာ္အျမင္ႏွင္႔ျပည့္စံုၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမတ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ တိုင္းျပည္ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းခံရမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ဘုရင္ႀကီးအား ထပ္တလဲလဲ သတိေပးခဲ႔ေသာ္လည္း ဘုရင္ႀကီးက သူ႔အၾကံေပးမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆံုး သူသည္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရၿပီး သူသတိေပးခဲ့သည့္ ရန္သူမ်ား လက္ခ်က္ျဖင္႔ သူခ်စ္ေသာတိုင္းျပည္ က်ဆံုးၿပီဟု သိရခ်ိန္ တြင္ သူ႔ကိုယ္သူ အဆံုးစီရင္လိုက္ေတာ႔သည္။

Qu Yuan ၏ အသက္တာက ပေရာဖက္ေယရမိ၏ အသက္တာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင္႔ ဆင္တူသည္။ ေယရမိ သည္လည္း သူဆံုးမသတိေပးခ်က္ကို မထီမဲ႔ျမင္ျပဳသည့္ ဘုရင္ကို ခစားရသူျဖစ္ၿပီး သူ၏တိုင္းျပည္လည္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ Qu Yuan က စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔မႈႏွင္႔ အ႐ံႈးေပးသြားေသာ္လည္း ေယရမိက စစ္မွန္ေသာေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔…

ဝိုင္ဖိုင္႐ွိလား

လူငယ္မ်ားႏွင္႔ သာသနာျပဳခရီးစဥ္သြားရန္ ျပင္ဆင္စဥ္ အေမးခံရဆံုး ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ‘‘ဝုိင္ဖိုင္႐ွိလား’’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ‘‘႐ွိမွာပါ’’ ဟု ကၽြန္မက အာမခံသည္။ သို႔ႏွင္႔ ဝုိင္ဖိုင္္ ဆက္သြယ္ေရးမ႐ွိသည့္ တစ္ညတာ၏ညီးတြားမႈမ်ားကို စဥ္းစားသာၾကည့္ပါေတာ႔။

မိမိ၏စမတ္ဖုန္းေလးႏွင္႔ အခြဲခံရလွ်င္၊ ကၽြန္မတို႔အမ်ားစု စိတ္ေသာကေရာက္ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဖုန္းေလး႐ွိေနလွ်င္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွင္႔ မ်က္ႏွာခြာမရေတာ႔ၿပီ။

အင္တာနက္ႏွင္႔ အင္တာနက္အားျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သမွ်အရာမ်ားသည္ မိမိလုပ္ေဆာင္သည့္အရာအေပၚ မူတည္၍ ကၽြန္မတို႔၏အာ႐ံုကို လြဲေစျခင္း (သို႔) ေကာင္းခ်ီး တစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစပါသည္။ သုတၱံက်မ္း၌ ‘‘ဉာဏ္ေကာင္း ေသာသူ၏စိတ္ႏွလံုးသည္ ပညာအတတ္ကို ႐ွာတတ္၏။ မိုက္ေသာသူတို႔၏ႏႈတ္မူကား မိုက္ျခင္းကို က်က္စား တတ္၏’’ (သု ၁၅း၁၄) ဟုေရးသားထားသည္။

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ ဉာဏ္ပညာကို အသက္တာတြင္ ခံယူက်င္႔သံုးရာ၌ တစ္ေန႔တာ မိမိ၏ လူမႈေရးခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို အငမ္းမရ ၾကည့္႐ႈေနသလား။ ထိုအျပဳအမူက…

တစ္ပူေပၚ တစ္ပူဆင့္

၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ အာ႐ွေဒသ၌ ေငြေရးေၾကးေရး ကပ္ဆိုက္သည့္ကာလအတြင္း လူတို႔သည္ ၎တို႔၌ အလုပ္အကိုင္႐ွိေသာ္လည္း အျခားအလုပ္ကို ႐ွာေဖြၾကသည္။ ကၽြန္မလည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ကိုးလၾကာမွ်ပူပန္ခဲ႔ရၿပီးေနာက္ ေၾကာ္ျငာစာေရးသားသူ အျဖစ္အလုပ္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိကုမၸဏီလည္း အ႐ံႈးေပၚသျဖင့္ ကၽြန္မလည္း အလုပ္လက္မဲ႔ ျဖစ္ရျပန္သည္။

အဆိုးဆံုးအေျခအေနမ်ား ေက်ာ္လြန္ၿပီဟုထင္ကာမွ ႐ုတ္တရက္ အဆိုးသံသရာ မၿပီးျပတ္ေသးပါ။ ၃ ရာ ၁၇း၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇရတၱၿမိဳ႕မွ မုဆိုးမက သူ႔အျဖစ္ကို ေျပာျပႏုိင္ပါသည္။ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေဘး က်ေရာက္စဥ္ သူသည္ သူတို႔သားအမိစားမည့္ ေနာက္ဆံုးေသာအစာကို ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ပေရာဖက္ဧလိယက မုန္႔တစ္ဖဲ့ေတာင္းစား ခဲ႔သည္။ တြန္႔ဆုတ္မႈျဖင့္ ေကၽြးေမြးခဲ႔ေသာ္လည္း ဘုရား သခင္က မုန္႔ႏွင့္ဆီကို အဆက္မျပတ္ ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ႔သည္ (း၁၀-၁၆)။

ထို႔ေနာက္ သူ၏သား နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ေသဆံုးသြားသည္။ မုဆုိးမက ‘‘အိုဘုရားသခင္၏လူ၊…

ျပည့္၀စံုလင္ေသာကမာၻ

‘‘ကၽြႏု္ပ္၏ျပည့္စံုေသာကမာၻ’’ အေၾကာင္း စာစီကံုးရန္ ေက်ာင္းမွဆရာမက ေကတီကို အိမ္စာေပးလိုက္သည္။ သူက ‘‘ကၽြႏု္ပ္၏ျပည့္စံုေသာကမာၻထဲတြင္ ေရခဲမုန္႔ အလကား စား၍ရသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ ေလာ္လီေပါ့သၾကားလံုးမ်ား ႐ွိသည္။ ေကာင္းကင္မွာ အခ်ိန္တိုင္း ျပာေနၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္တိမ္ပံုစံမ်ား ႐ွိသည္’’။ ထို႔ေနာက္ သူ႔စာစီစာကံုး သည္ ပို၍ေလးနက္လာပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ‘‘ထိုကမာၻတြင္ သတင္းဆိုးလာပို႔မည့္သူ မည္သူမွ်မ႐ွိသလို မည္သူမွလည္း ထိုသတင္းမ်ိဳးပို႔ရန္မလို’’ ဟု ေရးထားသည္။

အိမ္ကိုလာၿပီး သတင္းဆိုးပို႔မည့္သူ မ႐ွိျခင္းသည္ အံ႔ၾသဖြယ္ မဟုတ္ပါလား။ ထိုစကားလံုးမ်ားသည္ သခင္ ေယ႐ႈ၌႐ွိေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း ႀကီးမားပံုကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထိုသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာမ်ားကို အသစ္ဖန္ဆင္း၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကမာၻႀကီးကို ျပန္လည္က်န္းမာေစၿပီး အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္သည္ (ဗ်ာ ၂၁း၅)။ ပရဒိသုဘံုသည္ မေကာင္းေသာ အရာ၊ ေသေဘး၊ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းႏွင္႔…

အိပ္ယာထက္၌ လူးလိမ္႔ေနျခင္း

မည္သည့္အရာက သင္႔ကို အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ေစသနည္း။ ညဥ့္နက္သည့္တိုင္ ကိစၥတစ္ခု အတြက္ အေျဖရ႐န္ ႀကိဳးစားရင္း အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ အိပ္ယာထက္၌ ကၽြႏ္ုပ္လူးလိမ္႔ေနမိသည္။ တစ္ျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ လံုေလာက္ေသာ အနားယူမႈမ႐ွိသျဖင္႔ ေနာက္တစ္ေန႔၏စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္စိုးရိမ္ပူပန္လာသည္။

ထိုသို႔သင္ျဖစ္ဖူးပါသလား။ ခက္ခဲေသာ ဆက္ဆံေရး၊ မေသခ်ာေသာအနာဂတ္ စသည္ျဖင့္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုခုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။

ဒါ၀ိဒ္မင္းသည္လည္း ဆာလံ ၄ ကို ေရးသားေနစဥ္ ပူပန္ေသာကေရာက္ေနေၾကာင္း ထင္႐ွားသည္။ လူထုက စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင္႔ သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစၾကသည္ (း၂)။ အခ်ိဳ႕က သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ေန ၾကသည္ (း၆)။ မမွ်မတဆက္ဆံခံရျခင္းအတြက္ ဒါ၀ိဒ္ ေဒါသထြက္ေကာင္းထြက္ေနမည္။ ထိုအေၾကာင္းကို စဥ္းစား ရင္း ညအခ်ိန္တြင္ ဒါ၀ိဒ္ေဒါသထြက္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ‘‘ၿငိမ္၀ပ္စြာ အိပ္၍ေပ်ာ္ပါမည္’’ဟု (း၈)မွတ္ခ်က္ျပဳေလာက္သည့္စကားမ်ားကို သူေရးသားခဲ႔သည္။

ဆရာႀကီး ခ်ားလ္စ္စပါဂ်င္ က အပိုဒ္ငယ္…

မုဆိုးမ၏ယံုၾကည္ျခင္း

တစ္ေန႔တာကို အားပိ အစျပဳေသာအခ်ိန္သည္ ေမွာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ မၾကာမီတြင္ အျခား႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားလည္း ႏိုးလာၿပီး ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးျခံသို႔ သြားၾကမည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟြန္ေဇာင္း႐ြာေလး၏ အဓိကအသက္ေမြးမႈႏွင့္၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းမွာၾကက္ေပါင္ေစးျခစ္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ၾကက္ေပါင္ေစး မ်ားမ်ားထြက္ေအာင္ ရာဘာပင္ကို ေနမထြက္မီ နံနက္ေစာေစာ ျခစ္ရသည္။ အားပိသည္ ၾကက္ေပါင္ေစးျခစ္သည့္ အလုပ္သမတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ေ႐ွ႕ဦးစြာ သူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔အခ်ိန္ယူလ်က္ ဆက္သြယ္ မိတ္သဟာယ ျပဳခဲ႔သည္။

အားပိ၏ဖခင္၊ ခင္ပြန္းႏွင္႔ တစ္ဦးတည္းေသာသားတို႔ ဆံုးပါးသြားၾကၿပီ ျဖစ္၍ သူႏွင္႔ သူ႔ေခၽြးမတို႔မွာ မိခင္အိုႀကီးႏွင္႔ ေျမးငယ္ႏွစ္ဦးကို ေကၽြးေမြးျပဳစုေနရသည္။ သူ႔အေၾကာင္းကို ေတြးရင္းမွ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားသည့္ မုဆိုးမတစ္ဦးကို ကၽြႏု္ပ္သတိရမိသည္။

ထုိမုဆိုးမသည္ သူ႔ခင္ပြန္း ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္ သူ႔ခမ်ာ အေႂကြးမ်ားႏွင္႔ က်န္ခဲ႔သည္ (၄ ရာ ၄း၁)။ စိတ္ပ်က္စရာမ်ားၾကားမွ ဘုရားသခင္၏လူ ဧလိ႐ွဲထံ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖင္႔ ဘုရားထံေမွ်ာ္ၾကည့္ခဲ႔သည္။…