စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Poh Fang Chia

Poh Fang Chia

Poh Fang Chia သည္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ အ႐ြယ္၌သခင္ေယ႐ႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အသက္တာမ်ားကို ထိေတြ႕ေျပာင္းလဲေစမည့္စာအုပ္မ်ား ဖန္တီး လိုေၾကာင္း သခင့္ထံဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ ဆရာမသည္ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေရးသားေပးခဲ့ၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ Our Daily Bread Ministies ၌ အယ္ဒီတာအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Poh Fang Chia

ႏွစ္ခ်ိဳ႕ပညာဉာဏ္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္က စကၤာပူႏိုင္ငံ၏သတင္းစာတြင္ သက္ႂကြယ္အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္း႐ွစ္ဦး၏ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳမွ စစ္ထုတ္ေကာက္ႏုတ္ထားသည့္ ဘ၀သင္ခန္းစာမ်ားပါ၀င္သည့္ အထူးသတင္းတစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ သတင္းအစတြင္ ‘‘သက္ႂကြယ္ဘ၀က စိတ္ႏွင္႔ ခႏၶာအတြက္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား ယူေဆာင္လာစဥ္ အျခားေသာ နယ္ပယ္က႑ တစ္ခုသို႔လည္း ထိုးေဖာက္သြားသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးရာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတအသိပညာမ်ား ႂကြယ္၀စြာ ႐ွိေနပါသည္။ ထိုအရည္အေသြးမ်ားကို သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားက ဖိုးသက္ႂကြယ္တို႔၏ပညာဟု ယခုတြင္ စတင္ေခၚဆိုေနၿပီ’’ ဟူ၍ သတင္းကို အစျပဳထားသည္။

မွန္ပါသည္ သက္ႂကြယ္မ်ား၏ပညာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အတြက္ ဘ၀အေၾကာင္းကို မ်ားစြာသင္ၾကားေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာ၌ ဤအခ်က္ကို အသိအမွတ္မျပဳ ခဲ႔သည့္ မင္းတစ္ပါးကို ေတြ႕ရသည္။

ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီး နတ္႐ြာစံေသာအခါ ဣသေရလလူတို႔သည္ စု႐ံုးစည္းေ၀းလ်က္ မင္းသစ္ ေရာေဗာင္ ထံ၀င္လ်က္ ခမည္းေတာ္ ေ႐ွာလမုန္မင္း ေကာက္ခံသည့္ ေလးေသာ အခြန္အခကို ေပါ႔ေစမည့္အေၾကာင္း ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကသည္။ အေပးအယူအေနျဖင္႔…

ငါ့ကို စိတ္ခ်ပါ။

ေကာလိပ္ေက်ာင္းေအာင္ၿပီးေနာက္ လစာမေကာင္းသည့္အလုပ္တစ္ခုကို ကၽြန္မဝင္လုပ္ သည္။ ေငြေၾကးအေတာ္ ၾကပ္တည္းခဲ႔၍ ထမင္းေနာက္တစ္နပ္ စားဖို႔ပင္ မေလာက္ငွခဲ႔ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မကို ေန႔စဥ္ေကၽြးေမြးရန္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးရန္ သင္ယူခဲ႔ရသည္။

ထိုအခါ ပေရာဖက္ႀကီးဧလိယ၏အေတြ႕အၾကံဳကို ကၽြန္မျပန္သတိရမိသည္။ သူလည္း ေန႔စဥ္စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ ဘုရားရွင္ကို အားကိုးခဲ႔ရသည္။ ဣသေရလျပည္၌ မိုးေခါင္ေစမည္ အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏စီရင္ျခင္းကို ပေရာဖက္ျပဳ ေဟာၾကား ၿပီးသည့္ေနာက္ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ေတာအရပ္ ေခရိတ္ေခ်ာင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ႔ၿပီး က်ီးအကို အသံုးျပဳလ်က္ ဧလိယအတြက္ အစာမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ေခ်ာင္းထဲမွ ေရမ်ားက သူ႔ကို ႐ႊင္လန္းေစခဲ႔သည္ (၃ ရာ ၁၇း၁-၄)။

သို႔ေသာ္ မိုးေခါင္ေသာကာလတြင္ တျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ ေခ်ာင္းေရခမ္းေျခာက္ သြားသည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္က ‘‘ဇိဒုန္ျပည္၊ ဇရတၱဳၿမိဳ႕သို႔သြား၍ ေနေလာ႔။ ထိုၿမိဳ႕၌ ေနေသာ မုဆိုးမတစ္ေယာက္သည္ သင္႔ကို…

လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ

လီသည္ ႀကိဳးစား၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ဘဏ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္႔ အသက္႐ွင္ရျခင္းသည္ သူတစ္ပါးႏွင့္ခြဲထြက္ရွင္သန္ေနရသကဲ့သို႔ သူမၾကာခဏခံစားရသည္။ ၎ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင္႔ လက္ေတြ႔ သူရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ‘ဥပမာ- မဖြယ္မရာ စကား၀ိုင္းတြင္ နားေနခန္းမွ သူထြက္သြားျခင္း’ ျဖစ္သည္။ ‘‘အထိုက္အေလ်ာက္ မေနတတ္လို႔ ရာထူးတိုးမဲ့ အခြင္႔အေရး ဆံုး႐ံႈးမွာ ငါေၾကာက္တယ္’’ ဟု သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕၌ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သူရင္ဖြင္႔သည္။

ပေရာဖက္မာလခိ ေခတ္အခ်ိန္က ယံုၾကည္သူမ်ား သည္လည္း ထိုကဲ႔သို႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ိဳးႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္။ တုိင္းတစ္ပါးသုိ႔ ကၽြန္ျပဳဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရသည့္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေနရင္းျပည္သို႔ ျပန္လာကာ ဗိမာန္ေတာ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔၏ အနာဂတ္ အတြက္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  သံသယ႐ွိေနသည္။ ဣသေရလလူအခ်ိဳ႕က ‘‘ထာ၀ရဘုရား၏အမႈကို ေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း အက်ိဳးမ႐ွိ၊ စီရင္ထံုးဖြဲ႕ေတာ္မူခ်က္ကို ေစာင္႔၍ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအ႐ွင္ ထာ၀ရဘုရားေ႐ွ႕မွာ ညိႇဳးငယ္စြာ က်င္႔ၾကံျပဳမူျခင္း အားျဖင္႔ အဘယ္ေက်းဇူး႐ွိပါသနည္း။ ...…

ေက်းဇူးတင္စရာ မွတ္တမ္းစာအုပ္

သခင္ေယ႐ႈကို စတင္ယံုၾကည္သက္၀င္ခဲ႔စဥ္က ၀ိညာဥ္ေရးရာသြန္သင္သူဆရာက ေက်းဇူးတင္စရာအခ်က္မ်ားကို ေရးသားမွတ္ထားရန္ စာအုပ္တစ္အုပ္ထားရန္ ကၽြန္မကို တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။ ထိုစာအုပ္ေသးေသးေလးကို ကၽြန္မဘယ္သြားသြား သယ္သြားသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေက်းဇူးတင္စရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းေရးမွတ္ခဲ႔သည္။ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ရက္သတၱပတ္အကုန္တြင္ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္၍ ေရးမွတ္ခဲ႔သည္။သခင္ေယ႐ႈကို စတင္ယံုၾကည္သက္၀င္ခဲ႔စဥ္က ၀ိညာဥ္ေရးရာသြန္သင္သူဆရာက ေက်းဇူးတင္စရာအခ်က္မ်ားကို ေရးသားမွတ္ထားရန္ စာအုပ္တစ္အုပ္ထားရန္ ကၽြန္မကို တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။ ထိုစာအုပ္ေသးေသးေလးကို ကၽြန္မဘယ္သြားသြား သယ္သြားသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေက်းဇူးတင္စရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းေရးမွတ္ခဲ႔သည္။ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ရက္သတၱပတ္အကုန္တြင္ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္၍ ေရးမွတ္ခဲ႔သည္။

ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္းမ်ားကို ေရးမွတ္ျခင္းသည္  အေလ႔အထေကာင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ ကၽြန္မစဥ္းစားမိသည္။ ၎သည္ ဘုရား႐ွင္၏   မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို မျပတ္႐ႈမွတ္ႏိုင္ေအာင္၊  ကိုယ္ေတာ္၏ ေထာက္ပံ႔ေပးမႈႏွင္႔ ဂ႐ုျပဳေစာင္မမႈအတြက္ ေက်းဇူးသိလ်က္ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ေအာင္ မစလိမ့္မည္။

အတိုဆံုးက်မ္းစာျဖစ္ေသာ ဆာလံက်မ္း ၁၁၇ တြင္ ဆာလံဆရာက ဘုရားသခင္သည္ ‘‘ငါတို႔၌ က႐ုဏာေတာ္ႀကီးလွ’’…

မက္ပါဆန္အိမ္ယာမွ ခရစ္စမတ္ပြဲ

ကၽြႏု္ပ္ေနထိုင္သည့္   မက္ပါဆန္ အိမ္ယာ၏ တိုက္ ၇၂ တြင္ မိသားစုေပါင္း ၂၃၀ ခန္႔ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေနထိုင္ၾကသူတစ္ဦးစီ၌ ကိုယ္ပိုင္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား ႐ွိၾကသည္။ တိုက္၏ ၁၀ ထပ္(ဒႆမအထပ္)တြင္ အမယ္အိုႀကီးတစ္ဦးရွိသည္။ သူ႔သားသမီးမ်ားမွာ အရြယ္ေရာက္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ကာ ေျပာင္းေ႐ြ႕သြားၾကသျဖင့္ သူ႔ဘာသာသူ တစ္ကိုယ္တည္းေနထိုင္သည္။ သူ႔အခန္းႏွင္႔ မလွမ္းမကမ္း တြင္ သားတစ္ဦး၊ သမီးတစ္ဦး႐ွိသည့္ ငယ္႐ြယ္ေသာစံုတြဲ တစ္တြဲ ေနထိုင္သည္။ ေအာက္ထပ္၌မူ စစ္မႈထမ္းေနေသာ လူငယ္တစ္ဦးေနသည္။ သူသည္ ယခင္က ဘုရားေက်ာင္းသို႔ တစ္ေခါက္သြားခဲ႔ဖူးသည္။ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ သူသြားေကာင္းသြားလိမ့္မည္။ မႏွစ္က ခရစ္စမတ္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္း ျဖန္႔ေ၀ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသင္းေတာ္မွခရစ္စမတ္ကယ္ရယ္ ထြက္စဥ္က ဤသူမ်ား ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္ဆံုခဲ႔ရသည္။

ခရစ္စမတ္တိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုး ခရစ္စမတ္မွာ ကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈဟူေသာအမည္ျဖင္႔ သူငယ္ေတာ္ ကေလးအေနျဖင္႔ ကမာၻေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္ လာခဲ႔ေၾကာင္း…

မေျပာမီ စဥ္းစား

သူတို႔ညစာစားမည့္ နာမည္ႀကီးစားေသာက္ဆိုင္၏ လိပ္စာလမ္းၫႊန္ကို ေသခ်ာေအာင္ မစစ္ေဆးခဲ႔သည့္ ဇနီးအေပၚ ခ်ဴအန္း မေက်မနပ္ျဖစ္မိသည္။ မနက္ျဖန္ အိမ္မျပန္မီ မိသားစု၏အားလပ္ရက္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ကို ခမ္းနားေသာညစာျဖင္႔ အဆံုးသတ္မည္ဟု စိတ္ကူးထားၾကသည္။ ယခုတြင္ အခ်ိန္လြန္ကုန္ၿပီး ညစာလြတ္သြားေတာ႔မည္။ စိတ္ညစ္ညစ္ျဖင္႔ ‘‘စီစဥ္တာ ညံ့လိုက္တာ’’ဟု ဇနီးသည္ကို ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္လိုက္သည္။
ေနာက္မွ သူ႔စကားအတြက္ ခ်ဴအန္း ေနာင္တရ သြားသည္။ သူ႔စကားက ျပင္းထန္လြန္းသည္။ ၇ ရက္တာ ခရီးစဥ္အတြက္ အံ႔မခန္းစီစဥ္ခဲ႔သည့္ ဇနီးသည္ကို ေက်းဇူး မတင္မိျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္လိပ္စာကို သူကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆး ၾကည့္ႏိုင္ပါလ်က္ သူမလုပ္ခဲ႔ျခင္း စသည္တို႔ကိုပါ ခ်ဴအန္း သေဘာေပါက္သြားသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ခ်ဴအန္းႏွင္႔ တူေနတတ္သည္။ ေဒါသထြက္လွ်င္ စိတ္ကိုလြတ္ေပးလိုက္ရန္၊ မထိန္းမခ်ဳပ္ဘဲ ေျပာဆိုပစ္လိုက္ရန္ ေသြးေဆာင္ခံရတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဆာလံဆရာနည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုေတာင္း အပ္သည္။ ‘‘အိုထာ၀ရဘုရား၊…

အေတာင္ႏွစ္ဘက္႐ွိေသာ ေနမင္း

ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕၏ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနတကၠသိုလ္၌ ႐ႊံ႕ေစးျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေ႐ွးေဟာင္းတံဆိပ္တံုးတစ္ခုမွာ ဗီဒိုထဲ၌ ငါးႏွစ္တာမွ် ထိုအတိုင္း ႐ွိေနခဲ႔သည္။ ေတာင္ဘက္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕႐ိုးေဟာင္း၏ေအာက္ေျခ၌ အဆိုပါတံဆိပ္တံုးကို တူးေဖာ္ ရရွိၿပီးေနာက္ သက္တမ္း ၃၀၀၀ နီးပါး႐ွိေသာ အရာ၀တၱဳ၏အေရးပါမႈကို အေစာပိုင္း စစ္ေဆးေလ႔လာမႈတြင္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ႔ပါ။ သို႔ေသာ္ တံဆိပ္ေပၚ႐ွိ စာသားကို သုေတသီတစ္ဦးက ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္ ၾကည့္႐ႈေလ႔လာၿပီးေနာက္ အဓိကအေရးပါေသာအခ်က္ကို ေတြ႕႐ွိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ေ႐ွးေဟာင္းေဟျဗဲစာျဖင္႔ ေရးထိုးေသာစာမွာ ‘‘ယုဒ႐ွင္ဘုရင္ အာခတ္၏သား ေဟဇကိမင္းႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္’’ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
တံဆိပ္တံုးအလယ္တြင္ အေတာင္ႏွစ္ဘက္႐ွိေသာ ေနမင္းအား အသက္ကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ႐ုပ္လႊာႏွစ္ခုက ၀န္းရံထားသည္။ ထိုတံဆိပ္တံုးကို ေတြ႕႐ွိသူ ေ႐ွးေဟာင္း သုေတသီက ေဟဇကိမင္းသည္ ေသနာမွေပ်ာက္ကင္း ၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္၏ကြယ္ကာျခင္း အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ ဤတံဆိပ္တံုးကို စတင္အသံုးျပဳခဲ႔ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္ (ေဟ႐ွာ ၃၈း၁-၈)။ ေဟဇကိမင္းသည္ ဘုရားသခင္အား…

ရွိမုန္ေျပာသည့္စကား

ရာျဖဴ႕ရာဘင္ဒရာနတ္ အမည္တြင္သူသည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် လူငယ္ဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ညနက္သည့္အထိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အတူသြား၊ အတူစားသည္။ သူတို႔ေျပာစကားမ်ားကို နားေထာင္ေပးသည္။ သူတို႔ကို ေဆြးေႏြး အၾကံေပးသည္၊ သူတို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရ သည္ကို သူႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အလားအလာေကာင္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယံုၾကည္ျခင္းမွ ေသြဖည္သြား လွ်င္ သူအလြန္စိတ္ထိခိုက္သည္။ အခ်ိဳ႕ေန႔ရက္မ်ားတြင္ သူသည္ ႐ွင္လုကာခရစ္ဝင္ အခန္းႀကီး ၅ တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ႐ွိမုန္ ေပတ႐ုကဲ့သို႔ ခံစားရသည္။
ရွိမုန္သည္ တစ္ညလံုး ႀကိဳးစားပမ္းစား ငါးရွာေသာ္လည္းငါးတစ္ေကာင္မွ်မရသျဖင့္ (း၅)၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္၍ စိတ္ပ်က္ ေနခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္က “ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေ႐ႊ႕ဦးေလာ့။ ပိုုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုုအုပ္စမ္းေလာ့” (း ၄) ဟုု ေျပာလွ်င္ ႐ွိမုန္က “အမိန္႔ေတာ္ရွိလွ်င္ ပိုက္ကြန္ကိုခ်ပါမည္” ဟုျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏(း…

ပန္းတိုင္အေရာက္ ေျပးၾကစို႔

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရီယို အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ မီတာ ၅၀၀၀ ေျပးပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ အေျပးသမားႏွစ္ဦးကို ကမာၻမွအာ႐ံုစိုက္ စိတ္၀င္စားခဲ႔သည္။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသူ နီကီ ဟမ္ဘလင္ႏွင္႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသူ အက္ဘီ ဒီ ဒက္ဂိုစတီႏိုတို႔သည္ မီတာ ၃၂၀၀ ခန္႔တြင္ တိုက္မိၿပီး လဲက်သြားခဲ႔ၾကသည္။ အက္ဘီသည္ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္ထႏိုင္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ရပ္ၿပီးနီကီကို ကူညီခဲ႔သည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ျပန္စေျပးၿပီး မၾကာမီ အက္ဘီ မွာ ေခ်ာ္လဲက်ျခင္းေၾကာင္႔ သူ၏ ညာဘက္ ေျခေထာက္တြင္ ဒဏ္ရာရသြားသျဖင့္ ဒယီးဒယိုင္ ျဖစ္လာသည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ သူ၏မိတ္ေဆြကို ပန္းတိုင္အထိေရာက္ေအာင္ေျပးရန္ အားေပးရမည့္ နီကီ့အလွည့္ ေရာက္လာသည္။ အက္ဘီ ပန္း၀င္လာေသာအခါ သူ႔ကို ဖက္ယမ္းရန္ နီကီ ေစာင္႔ေနသည္။ အလြန္လွပေသာ အျပန္အလွန္ ေဖးမမႈျမင္ကြင္းပါတကား။
ထိုျမင္ကြင္းက ကၽြန္မအတြက္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ က်မ္းခ်က္တစ္ပိုဒ္ကို…

ပထမေျခလွမ္း လွမ္းျခင္း

Tham Dashu သည္ သူ႔ဘ၀၌ တစ္ခုခုလိုေနသည္ဟု ခံစားရသည္။ သို႔ႏွင္႔ သူ႔သမီး တတ္ေရာက္သည့္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ စတင္တက္ေရာက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတို႔ သားအဖ ႏွစ္ဦးသည္ တစ္ခါမွ အတူတူ တြဲမသြားၾကေပ။ ယခင္က သမီးျဖစ္သူကို သူစိတ္ဒုကၡ ေပးခဲ႔သည့္အတြက္ သူတို႔ ႏွစ္ဦးၾကား အမုန္းပြားခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Tham သည္ သီခ်င္းစဆိုသည့္ အခ်ိန္မွသာ ဘုရားေက်ာင္းထဲ လွ်ဳိ၀င္ လာၿပီး ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းၿပီးသည္ႏွင္႔ ခ်က္ျခင္းျပန္သြားသည္။
အသင္းသားမ်ားက သူ႔ကို ဧ၀ံေဂလိသတင္းစကား ေ၀မွ်ေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လက္ခံရန္ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို Tham က အျမဲလိုလိုပင္ သိမ္ေမြ႕စြာ ျငင္းဆို ခဲ႔သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔သူသြားျမဲသြားခဲ႔သည္။
တစ္ေန႔တြင္ Tham သည္ အျပင္းအထန္ နာမက်န္း ျဖစ္ေလရာ၊ သမီးက အားတင္းလ်က္ ဖခင္ထံ စာတစ္ေစာင္…