စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Poh Fang Chia

ဖိုးဖန္ခ်ီယာ

ဖိုးဖန္ခ်ီယာ သည္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ အ႐ြယ္၌သခင္ေယ႐ႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အသက္တာမ်ားကို ထိေတြ႕ေျပာင္းလဲေစမည့္စာအုပ္မ်ား ဖန္တီး လိုေၾကာင္း သခင့္ထံဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ ဆရာမသည္ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေရးသားေပးခဲ့ၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ Our Daily Bread Ministies ၌ အယ္ဒီတာအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ဖိုးဖန္ခ်ီယာ

ျပည့္၀စံုလင္ေသာကမာၻ

‘‘ကၽြႏု္ပ္၏ျပည့္စံုေသာကမာၻ’’ အေၾကာင္း စာစီကံုးရန္ ေက်ာင္းမွဆရာမက ေကတီကို အိမ္စာေပးလိုက္သည္။ သူက ‘‘ကၽြႏု္ပ္၏ျပည့္စံုေသာကမာၻထဲတြင္ ေရခဲမုန္႔ အလကား စား၍ရသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ ေလာ္လီေပါ့သၾကားလံုးမ်ား ႐ွိသည္။ ေကာင္းကင္မွာ အခ်ိန္တိုင္း ျပာေနၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္တိမ္ပံုစံမ်ား ႐ွိသည္’’။ ထို႔ေနာက္ သူ႔စာစီစာကံုး သည္ ပို၍ေလးနက္လာပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ‘‘ထိုကမာၻတြင္ သတင္းဆိုးလာပို႔မည့္သူ မည္သူမွ်မ႐ွိသလို မည္သူမွလည္း ထိုသတင္းမ်ိဳးပို႔ရန္မလို’’ ဟု ေရးထားသည္။

အိမ္ကိုလာၿပီး သတင္းဆိုးပို႔မည့္သူ မ႐ွိျခင္းသည္ အံ႔ၾသဖြယ္ မဟုတ္ပါလား။ ထိုစကားလံုးမ်ားသည္ သခင္ ေယ႐ႈ၌႐ွိေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း ႀကီးမားပံုကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထိုသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာမ်ားကို အသစ္ဖန္ဆင္း၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကမာၻႀကီးကို ျပန္လည္က်န္းမာေစၿပီး အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္သည္ (ဗ်ာ ၂၁း၅)။ ပရဒိသုဘံုသည္ မေကာင္းေသာ အရာ၊ ေသေဘး၊ စိတ္မသာညည္းတြားျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းႏွင္႔…

အိပ္ယာထက္၌ လူးလိမ္႔ေနျခင္း

မည္သည့္အရာက သင္႔ကို အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ေစသနည္း။ ညဥ့္နက္သည့္တိုင္ ကိစၥတစ္ခု အတြက္ အေျဖရ႐န္ ႀကိဳးစားရင္း အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ အိပ္ယာထက္၌ ကၽြႏ္ုပ္လူးလိမ္႔ေနမိသည္။ တစ္ျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ လံုေလာက္ေသာ အနားယူမႈမ႐ွိသျဖင္႔ ေနာက္တစ္ေန႔၏စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္စိုးရိမ္ပူပန္လာသည္။

ထိုသို႔သင္ျဖစ္ဖူးပါသလား။ ခက္ခဲေသာ ဆက္ဆံေရး၊ မေသခ်ာေသာအနာဂတ္ စသည္ျဖင့္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုခုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။

ဒါ၀ိဒ္မင္းသည္လည္း ဆာလံ ၄ ကို ေရးသားေနစဥ္ ပူပန္ေသာကေရာက္ေနေၾကာင္း ထင္႐ွားသည္။ လူထုက စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင္႔ သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစၾကသည္ (း၂)။ အခ်ိဳ႕က သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ေန ၾကသည္ (း၆)။ မမွ်မတဆက္ဆံခံရျခင္းအတြက္ ဒါ၀ိဒ္ ေဒါသထြက္ေကာင္းထြက္ေနမည္။ ထိုအေၾကာင္းကို စဥ္းစား ရင္း ညအခ်ိန္တြင္ ဒါ၀ိဒ္ေဒါသထြက္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ‘‘ၿငိမ္၀ပ္စြာ အိပ္၍ေပ်ာ္ပါမည္’’ဟု (း၈)မွတ္ခ်က္ျပဳေလာက္သည့္စကားမ်ားကို သူေရးသားခဲ႔သည္။

ဆရာႀကီး ခ်ားလ္စ္စပါဂ်င္ က အပိုဒ္ငယ္…

မုဆိုးမ၏ယံုၾကည္ျခင္း

တစ္ေန႔တာကို အားပိ အစျပဳေသာအခ်ိန္သည္ ေမွာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ မၾကာမီတြင္ အျခား႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားလည္း ႏိုးလာၿပီး ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးျခံသို႔ သြားၾကမည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟြန္ေဇာင္း႐ြာေလး၏ အဓိကအသက္ေမြးမႈႏွင့္၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းမွာၾကက္ေပါင္ေစးျခစ္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ၾကက္ေပါင္ေစး မ်ားမ်ားထြက္ေအာင္ ရာဘာပင္ကို ေနမထြက္မီ နံနက္ေစာေစာ ျခစ္ရသည္။ အားပိသည္ ၾကက္ေပါင္ေစးျခစ္သည့္ အလုပ္သမတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ေ႐ွ႕ဦးစြာ သူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔အခ်ိန္ယူလ်က္ ဆက္သြယ္ မိတ္သဟာယ ျပဳခဲ႔သည္။

အားပိ၏ဖခင္၊ ခင္ပြန္းႏွင္႔ တစ္ဦးတည္းေသာသားတို႔ ဆံုးပါးသြားၾကၿပီ ျဖစ္၍ သူႏွင္႔ သူ႔ေခၽြးမတို႔မွာ မိခင္အိုႀကီးႏွင္႔ ေျမးငယ္ႏွစ္ဦးကို ေကၽြးေမြးျပဳစုေနရသည္။ သူ႔အေၾကာင္းကို ေတြးရင္းမွ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားသည့္ မုဆိုးမတစ္ဦးကို ကၽြႏု္ပ္သတိရမိသည္။

ထုိမုဆိုးမသည္ သူ႔ခင္ပြန္း ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္ သူ႔ခမ်ာ အေႂကြးမ်ားႏွင္႔ က်န္ခဲ႔သည္ (၄ ရာ ၄း၁)။ စိတ္ပ်က္စရာမ်ားၾကားမွ ဘုရားသခင္၏လူ ဧလိ႐ွဲထံ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖင္႔ ဘုရားထံေမွ်ာ္ၾကည့္ခဲ႔သည္။…

ႏွစ္ခ်ိဳ႕ပညာဉာဏ္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္က စကၤာပူႏိုင္ငံ၏သတင္းစာတြင္ သက္ႂကြယ္အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္း႐ွစ္ဦး၏ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳမွ စစ္ထုတ္ေကာက္ႏုတ္ထားသည့္ ဘ၀သင္ခန္းစာမ်ားပါ၀င္သည့္ အထူးသတင္းတစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ သတင္းအစတြင္ ‘‘သက္ႂကြယ္ဘ၀က စိတ္ႏွင္႔ ခႏၶာအတြက္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား ယူေဆာင္လာစဥ္ အျခားေသာ နယ္ပယ္က႑ တစ္ခုသို႔လည္း ထိုးေဖာက္သြားသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးရာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတအသိပညာမ်ား ႂကြယ္၀စြာ ႐ွိေနပါသည္။ ထိုအရည္အေသြးမ်ားကို သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားက ဖိုးသက္ႂကြယ္တို႔၏ပညာဟု ယခုတြင္ စတင္ေခၚဆိုေနၿပီ’’ ဟူ၍ သတင္းကို အစျပဳထားသည္။

မွန္ပါသည္ သက္ႂကြယ္မ်ား၏ပညာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အတြက္ ဘ၀အေၾကာင္းကို မ်ားစြာသင္ၾကားေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာ၌ ဤအခ်က္ကို အသိအမွတ္မျပဳ ခဲ႔သည့္ မင္းတစ္ပါးကို ေတြ႕ရသည္။

ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီး နတ္႐ြာစံေသာအခါ ဣသေရလလူတို႔သည္ စု႐ံုးစည္းေ၀းလ်က္ မင္းသစ္ ေရာေဗာင္ ထံ၀င္လ်က္ ခမည္းေတာ္ ေ႐ွာလမုန္မင္း ေကာက္ခံသည့္ ေလးေသာ အခြန္အခကို ေပါ႔ေစမည့္အေၾကာင္း ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကသည္။ အေပးအယူအေနျဖင္႔…

ငါ့ကို စိတ္ခ်ပါ။

ေကာလိပ္ေက်ာင္းေအာင္ၿပီးေနာက္ လစာမေကာင္းသည့္အလုပ္တစ္ခုကို ကၽြန္မဝင္လုပ္ သည္။ ေငြေၾကးအေတာ္ ၾကပ္တည္းခဲ႔၍ ထမင္းေနာက္တစ္နပ္ စားဖို႔ပင္ မေလာက္ငွခဲ႔ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မကို ေန႔စဥ္ေကၽြးေမြးရန္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးရန္ သင္ယူခဲ႔ရသည္။

ထိုအခါ ပေရာဖက္ႀကီးဧလိယ၏အေတြ႕အၾကံဳကို ကၽြန္မျပန္သတိရမိသည္။ သူလည္း ေန႔စဥ္စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ ဘုရားရွင္ကို အားကိုးခဲ႔ရသည္။ ဣသေရလျပည္၌ မိုးေခါင္ေစမည္ အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏စီရင္ျခင္းကို ပေရာဖက္ျပဳ ေဟာၾကား ၿပီးသည့္ေနာက္ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ေတာအရပ္ ေခရိတ္ေခ်ာင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ႔ၿပီး က်ီးအကို အသံုးျပဳလ်က္ ဧလိယအတြက္ အစာမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ေခ်ာင္းထဲမွ ေရမ်ားက သူ႔ကို ႐ႊင္လန္းေစခဲ႔သည္ (၃ ရာ ၁၇း၁-၄)။

သို႔ေသာ္ မိုးေခါင္ေသာကာလတြင္ တျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ ေခ်ာင္းေရခမ္းေျခာက္ သြားသည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္က ‘‘ဇိဒုန္ျပည္၊ ဇရတၱဳၿမိဳ႕သို႔သြား၍ ေနေလာ႔။ ထိုၿမိဳ႕၌ ေနေသာ မုဆိုးမတစ္ေယာက္သည္ သင္႔ကို…

လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ

လီသည္ ႀကိဳးစား၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ဘဏ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္႔ အသက္႐ွင္ရျခင္းသည္ သူတစ္ပါးႏွင့္ခြဲထြက္ရွင္သန္ေနရသကဲ့သို႔ သူမၾကာခဏခံစားရသည္။ ၎ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင္႔ လက္ေတြ႔ သူရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ‘ဥပမာ- မဖြယ္မရာ စကား၀ိုင္းတြင္ နားေနခန္းမွ သူထြက္သြားျခင္း’ ျဖစ္သည္။ ‘‘အထိုက္အေလ်ာက္ မေနတတ္လို႔ ရာထူးတိုးမဲ့ အခြင္႔အေရး ဆံုး႐ံႈးမွာ ငါေၾကာက္တယ္’’ ဟု သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕၌ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သူရင္ဖြင္႔သည္။

ပေရာဖက္မာလခိ ေခတ္အခ်ိန္က ယံုၾကည္သူမ်ား သည္လည္း ထိုကဲ႔သို႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ိဳးႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္။ တုိင္းတစ္ပါးသုိ႔ ကၽြန္ျပဳဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရသည့္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေနရင္းျပည္သို႔ ျပန္လာကာ ဗိမာန္ေတာ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔၏ အနာဂတ္ အတြက္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  သံသယ႐ွိေနသည္။ ဣသေရလလူအခ်ိဳ႕က ‘‘ထာ၀ရဘုရား၏အမႈကို ေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း အက်ိဳးမ႐ွိ၊ စီရင္ထံုးဖြဲ႕ေတာ္မူခ်က္ကို ေစာင္႔၍ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအ႐ွင္ ထာ၀ရဘုရားေ႐ွ႕မွာ ညိႇဳးငယ္စြာ က်င္႔ၾကံျပဳမူျခင္း အားျဖင္႔ အဘယ္ေက်းဇူး႐ွိပါသနည္း။ ...…

ေက်းဇူးတင္စရာ မွတ္တမ္းစာအုပ္

သခင္ေယ႐ႈကို စတင္ယံုၾကည္သက္၀င္ခဲ႔စဥ္က ၀ိညာဥ္ေရးရာသြန္သင္သူဆရာက ေက်းဇူးတင္စရာအခ်က္မ်ားကို ေရးသားမွတ္ထားရန္ စာအုပ္တစ္အုပ္ထားရန္ ကၽြန္မကို တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။ ထိုစာအုပ္ေသးေသးေလးကို ကၽြန္မဘယ္သြားသြား သယ္သြားသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေက်းဇူးတင္စရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းေရးမွတ္ခဲ႔သည္။ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ရက္သတၱပတ္အကုန္တြင္ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္၍ ေရးမွတ္ခဲ႔သည္။သခင္ေယ႐ႈကို စတင္ယံုၾကည္သက္၀င္ခဲ႔စဥ္က ၀ိညာဥ္ေရးရာသြန္သင္သူဆရာက ေက်းဇူးတင္စရာအခ်က္မ်ားကို ေရးသားမွတ္ထားရန္ စာအုပ္တစ္အုပ္ထားရန္ ကၽြန္မကို တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။ ထိုစာအုပ္ေသးေသးေလးကို ကၽြန္မဘယ္သြားသြား သယ္သြားသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေက်းဇူးတင္စရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းေရးမွတ္ခဲ႔သည္။ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ရက္သတၱပတ္အကုန္တြင္ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္၍ ေရးမွတ္ခဲ႔သည္။

ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္းမ်ားကို ေရးမွတ္ျခင္းသည္  အေလ႔အထေကာင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ ကၽြန္မစဥ္းစားမိသည္။ ၎သည္ ဘုရား႐ွင္၏   မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို မျပတ္႐ႈမွတ္ႏိုင္ေအာင္၊  ကိုယ္ေတာ္၏ ေထာက္ပံ႔ေပးမႈႏွင္႔ ဂ႐ုျပဳေစာင္မမႈအတြက္ ေက်းဇူးသိလ်က္ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ေအာင္ မစလိမ့္မည္။

အတိုဆံုးက်မ္းစာျဖစ္ေသာ ဆာလံက်မ္း ၁၁၇ တြင္ ဆာလံဆရာက ဘုရားသခင္သည္ ‘‘ငါတို႔၌ က႐ုဏာေတာ္ႀကီးလွ’’…

မက္ပါဆန္အိမ္ယာမွ ခရစ္စမတ္ပြဲ

ကၽြႏု္ပ္ေနထိုင္သည့္   မက္ပါဆန္ အိမ္ယာ၏ တိုက္ ၇၂ တြင္ မိသားစုေပါင္း ၂၃၀ ခန္႔ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေနထိုင္ၾကသူတစ္ဦးစီ၌ ကိုယ္ပိုင္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား ႐ွိၾကသည္။ တိုက္၏ ၁၀ ထပ္(ဒႆမအထပ္)တြင္ အမယ္အိုႀကီးတစ္ဦးရွိသည္။ သူ႔သားသမီးမ်ားမွာ အရြယ္ေရာက္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ကာ ေျပာင္းေ႐ြ႕သြားၾကသျဖင့္ သူ႔ဘာသာသူ တစ္ကိုယ္တည္းေနထိုင္သည္။ သူ႔အခန္းႏွင္႔ မလွမ္းမကမ္း တြင္ သားတစ္ဦး၊ သမီးတစ္ဦး႐ွိသည့္ ငယ္႐ြယ္ေသာစံုတြဲ တစ္တြဲ ေနထိုင္သည္။ ေအာက္ထပ္၌မူ စစ္မႈထမ္းေနေသာ လူငယ္တစ္ဦးေနသည္။ သူသည္ ယခင္က ဘုရားေက်ာင္းသို႔ တစ္ေခါက္သြားခဲ႔ဖူးသည္။ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ သူသြားေကာင္းသြားလိမ့္မည္။ မႏွစ္က ခရစ္စမတ္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္း ျဖန္႔ေ၀ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသင္းေတာ္မွခရစ္စမတ္ကယ္ရယ္ ထြက္စဥ္က ဤသူမ်ား ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္ဆံုခဲ႔ရသည္။

ခရစ္စမတ္တိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုး ခရစ္စမတ္မွာ ကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈဟူေသာအမည္ျဖင္႔ သူငယ္ေတာ္ ကေလးအေနျဖင္႔ ကမာၻေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္ လာခဲ႔ေၾကာင္း…

မေျပာမီ စဥ္းစား

သူတို႔ညစာစားမည့္ နာမည္ႀကီးစားေသာက္ဆိုင္၏ လိပ္စာလမ္းၫႊန္ကို ေသခ်ာေအာင္ မစစ္ေဆးခဲ႔သည့္ ဇနီးအေပၚ ခ်ဴအန္း မေက်မနပ္ျဖစ္မိသည္။ မနက္ျဖန္ အိမ္မျပန္မီ မိသားစု၏အားလပ္ရက္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ကို ခမ္းနားေသာညစာျဖင္႔ အဆံုးသတ္မည္ဟု စိတ္ကူးထားၾကသည္။ ယခုတြင္ အခ်ိန္လြန္ကုန္ၿပီး ညစာလြတ္သြားေတာ႔မည္။ စိတ္ညစ္ညစ္ျဖင္႔ ‘‘စီစဥ္တာ ညံ့လိုက္တာ’’ဟု ဇနီးသည္ကို ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္လိုက္သည္။
ေနာက္မွ သူ႔စကားအတြက္ ခ်ဴအန္း ေနာင္တရ သြားသည္။ သူ႔စကားက ျပင္းထန္လြန္းသည္။ ၇ ရက္တာ ခရီးစဥ္အတြက္ အံ႔မခန္းစီစဥ္ခဲ႔သည့္ ဇနီးသည္ကို ေက်းဇူး မတင္မိျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္လိပ္စာကို သူကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆး ၾကည့္ႏိုင္ပါလ်က္ သူမလုပ္ခဲ႔ျခင္း စသည္တို႔ကိုပါ ခ်ဴအန္း သေဘာေပါက္သြားသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ခ်ဴအန္းႏွင္႔ တူေနတတ္သည္။ ေဒါသထြက္လွ်င္ စိတ္ကိုလြတ္ေပးလိုက္ရန္၊ မထိန္းမခ်ဳပ္ဘဲ ေျပာဆိုပစ္လိုက္ရန္ ေသြးေဆာင္ခံရတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဆာလံဆရာနည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုေတာင္း အပ္သည္။ ‘‘အိုထာ၀ရဘုရား၊…

အေတာင္ႏွစ္ဘက္႐ွိေသာ ေနမင္း

ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕၏ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနတကၠသိုလ္၌ ႐ႊံ႕ေစးျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေ႐ွးေဟာင္းတံဆိပ္တံုးတစ္ခုမွာ ဗီဒိုထဲ၌ ငါးႏွစ္တာမွ် ထိုအတိုင္း ႐ွိေနခဲ႔သည္။ ေတာင္ဘက္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕႐ိုးေဟာင္း၏ေအာက္ေျခ၌ အဆိုပါတံဆိပ္တံုးကို တူးေဖာ္ ရရွိၿပီးေနာက္ သက္တမ္း ၃၀၀၀ နီးပါး႐ွိေသာ အရာ၀တၱဳ၏အေရးပါမႈကို အေစာပိုင္း စစ္ေဆးေလ႔လာမႈတြင္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ႔ပါ။ သို႔ေသာ္ တံဆိပ္ေပၚ႐ွိ စာသားကို သုေတသီတစ္ဦးက ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္ ၾကည့္႐ႈေလ႔လာၿပီးေနာက္ အဓိကအေရးပါေသာအခ်က္ကို ေတြ႕႐ွိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ေ႐ွးေဟာင္းေဟျဗဲစာျဖင္႔ ေရးထိုးေသာစာမွာ ‘‘ယုဒ႐ွင္ဘုရင္ အာခတ္၏သား ေဟဇကိမင္းႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္’’ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
တံဆိပ္တံုးအလယ္တြင္ အေတာင္ႏွစ္ဘက္႐ွိေသာ ေနမင္းအား အသက္ကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ႐ုပ္လႊာႏွစ္ခုက ၀န္းရံထားသည္။ ထိုတံဆိပ္တံုးကို ေတြ႕႐ွိသူ ေ႐ွးေဟာင္း သုေတသီက ေဟဇကိမင္းသည္ ေသနာမွေပ်ာက္ကင္း ၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္၏ကြယ္ကာျခင္း အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ ဤတံဆိပ္တံုးကို စတင္အသံုးျပဳခဲ႔ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္ (ေဟ႐ွာ ၃၈း၁-၈)။ ေဟဇကိမင္းသည္ ဘုရားသခင္အား…