စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Poh Fang Chia

ဖိုးဖန္ခ်ီယာ

ဖိုးဖန္ခ်ီယာ သည္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ အ႐ြယ္၌သခင္ေယ႐ႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အသက္တာမ်ားကို ထိေတြ႕ေျပာင္းလဲေစမည့္စာအုပ္မ်ား ဖန္တီး လိုေၾကာင္း သခင့္ထံဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ ဆရာမသည္ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေရးသားေပးခဲ့ၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ Our Daily Bread Ministies ၌ အယ္ဒီတာအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ဖိုးဖန္ခ်ီယာ

ေကာက္႐ိုးပံုဆုေတာင္း

႐ွင္ေယ႐ႈ၏သတင္းေကာင္းကို ေဝမွ်မည့္သူမ်ားကို ဘုရားရွင္ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ဆယ္ျမဴရယ္ ေမးလ္စ္ ႏွင့္ သူ႔မိတ္ေဆြေလးဦးတို႔သည္ အတူတကြဆုေတာင္းၾကသည္။ ၁၈၀၆ ခု၊ ေန႔တစ္ေန႔၌ ဆုေတာင္းစည္းေဝးမွအျပန္ လမ္းတြင္ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းမိၿပီး ေကာက္႐ိုးပံု၌ မိုးခိုခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ အပတ္စဥ္အတူဆုေတာင္းျခင္း၏ရလဒ္ အျဖစ္ ကမာၻ႔သာသနာလႈပ္႐ွားမႈ ေပၚေပါက္လာရာ၊ ၎တို႔၏ အပတ္စဥ္ဆုေတာင္းစည္းေ၀းမွာ ေကာက္႐ိုးပံု ဆုေတာင္း စည္းေဝးဟု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ကို အမွတ္ရသတိေပးသည့္ ေကာက္႐ိုးပံုဆုေတာင္း အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ႐ွိ ဝီလီယံေကာလိပ္၌ စိုက္ထူထားသည္။

သားသမီးမ်ားက သေဘာခ်င္းတူလ်က္ သူထံခ်ဥ္းကပ္ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းကို ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ အဘဘုရားသခင္ ဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္သည္။ ၎သည္ မိသားစုဝင္ မ်ားက စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္ ဝန္ကို ေ၀မွ်ထမ္းရြက္ကာ စု႐ံုးလာျခင္းႏွင့္တူသည္။

ျပင္းထန္စြာ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားရစဥ္ အျခားသူမ်ား၏ဆုေတာင္းေပးမႈအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သူ႔ကို မည္ကဲ့သို႔ကူညီမစခဲ့သည္ကို တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။…

မျမင္ရေသာ အမွန္တကယ္ တည္ရွိသည့္အရာမ်ား

ဒစ္ကာဗာ မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာျဖစ္သူ စတီဗင္ကာ့စ္ သည္ သူ၏ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ သူမျမင္ရေသာ္လည္း သူဘဝ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္အရာမ်ားကို စူးစမ္းေလ႔လာ ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕႐ွိ သူ၏႐ံုးသို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားစဥ္ (ေရဒီယိုႏွင္႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိႈင္းမ်ားကို ထုတ္လႊင့္လ်က္႐ွိေသာ) Empire State အေဆာက္အဦ၏ ထိပ္႐ွိ ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ားကို ျမင္ရမည္ဆိုလွ်င္ ‘‘တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ေရာင္စံုမီးတန္းေတြ ထြန္းညိႇထားသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနမွာဘဲ’’ ဟု သူေတြးမိခဲ႔သည္။ ေရဒီယိုလိႈင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိႈင္း၊ ၀ိုင္ဖိုင္ ႏွင္႔ အျခားမျမင္ရေသာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္းမ်ားက သူ႔ကို ဝန္းရံထားေၾကာင္း သူသေဘာေပါက္သြားသည္။

ဧလိ႐ွဲ၏ကၽြန္သည္လည္း မျမင္ရေသာ ဝိညာဥ္ ေလာက - မျမင္ရေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ တည္ရွိေနသည့္ အရာကို ေတြ႕ျမင္ခဲ႔သည္။ သူႏွင္႔ သူ႔သခင္သည္ နံနက္ႏိုးထ လာခ်ိန္၌ ၎တို႔ကို ႐ႈရိစစ္တပ္မ်ား ဝန္းရံထားေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ မ်က္စိတစ္ဆံုး ျမင္ရသမွ်မွာ ျမင္းစီးသူရဲ၊ ရထားစီးသူရဲ…

ေသးငယ္လည္း အေရးပါသည္

ခါတိုင္းလိုပင္ တစ္ေန႔တာအစျပဳခဲ႔ပါေသာ္လည္း ေျခာက္ျခားမႈႏွင္႔ အဆံုးသတ္ခဲ႔ရသည္။ အက္စတာ(အမည္ရင္းမဟုတ္)ႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို ဘာသာေရး စစ္ေသြးႂကြေနသူတစ္ဖြဲ႔မွ တန္ဆာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သည္။ တစ္လ အၾကာတြင္ ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ႔သည့္ အက္စတာမွလြဲ၍ အားလံုး ျပန္လြတ္လာသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားႏွင္႔ အက္စတာတို႔၏အေၾကာင္း ကၽြန္မ မိတ္ေဆြႏွင္႔ကၽြန္မတို႔ ဖတ္႐ႈရင္း စိတ္ႏွလံုး၌ ထိေတြ႕ခံစား ရသည္။ ကၽြန္မတို႔တစ္ခုခုလုပ္ခ်င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ဘာလုပ္ ရမည္နည္း။

ေကာရိႏသဳအသင္းေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာစာ၌ ႐ွင္ေပါလုက အာ႐ိွေဒသ၌ သူၾကံဳရသည့္ ဒုကၡအခက္အခဲ မ်ားကို ေဝငွ ေျပာျပခဲ႔သည္။ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္မႈက ျပင္းထန္ လြန္း၍ သူႏွင္႔ သူ၏အေပါင္းအပါတို႔က ‘‘အသက္မလြတ္ႏိုင္’’ ဟု ပင္ ထင္ခဲ႔ၾကသည္(၂ ေကာ ၁း၈)။ သို႔ေသာ္ ႐ွင္ေပါလုတုိ႔အား ယံုၾကည္သူမ်ား၏ ဆုေတာင္းေပးမႈက ေထာက္မခဲ႔သည္ (း၁၁)။ ေကာရိႏသဳအသင္းေတာ္သည္ ႐ွင္ေပါလုႏွင္႔ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ…

ေျပာင္းလဲမႈက ျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာပါ

တနဂၤေႏြ ေန႔လည္ခင္းတစ္ခုတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသင္းေတာ္၏ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕သည္ စုေဝးလ်က္ ဖိလိပၸိ ၂း၃-၄ ကို အေျချပဳသည့္ ခက္ခဲသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေမးျမန္းၾကသည္။ “ရန္ေတြ႕လိုေသာစိတ္၊ ေက်ာ္ေဇာကိတၱိကို တပ္မက္ေသာစိတ္ ရွိ၍ အဘယ္အမႈကိုမွ် မျပဳၾကႏွင့္။ သူတစ္ပါးသည္ ကိုယ္ထက္ သာ၍ေကာင္းျမတ္ သည္ဟု ႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္ရွိ၍ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ထင္မႈၾကေလာ့။ ကိုယ္အမႈအရာကိုသာ မ႐ႈမမွတ္ဘဲ သူ႔ အမႈအရာကို ႐ႈမွတ္ၾကေလာ့။” သူတစ္ပါး၏အမႈအရာကို သင္ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ စိတ္၀င္စားသနည္း။ တစ္စံုတစ္ဦးက သင့္ကို ႏွိမ့္ခ်သည္ဟု ေဖာ္ျပမည္လား၊ ေထာင္လႊားသည္ဟု ေျပာမည္လား။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ စသည့္ေမးခြန္းမ်ား လည္း ေမးၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္လည္း နားေထာင္ရင္း လူငယ္မ်ား၏ ႐ိုးသားေသာ အေျဖမ်ားအတြက္ ခြန္အားရမိသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ားက မိမိတို႔၏အားနည္းခ်က္ကို သိမွတ္ဝန္ခံရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲပစ္ရန္မွာမူ ခက္ခဲသည္၊ (သို႔) ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ မရွိဟူ၍ ေျပာသည္။…

လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးမခံႏိုင္ေသာအရာ

ေရဒီယိုမွအစီအစဥ္တင္ဆက္သူက သင္လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးမခံႏုိင္ေသာအရာကား အဘယ္နည္းဟုေမးရာ၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္အေျဖမ်ားႏွင့္ နားေသာတဆင္ၾကသူမ်ားထံမွ ဖုန္းမ်ား၀င္လာသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက မိသားစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသြားေသာ ဇနီးသည္အေၾကာင္း ေျပာျပသည့္ ခင္ပြန္းသည္တစ္ဦးလည္း ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ဂီတျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳရန္၊ မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ စသည့္အိမ္မက္မ်ားကို မစြန္႔လြတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပၾက သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းတြင္ လက္လြတ္ အဆံုး႐ံႈးမခံႏိုင္ေအာင္ အလြန္္တန္ဖိုးထားရေသာ လူပုဂိၢဳလ္၊ စိတ္ဆႏၵၵ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိၾကပါသည္။

ေဟာေ႐ွအနာဂတိၱက်မ္းတြင္ ဘုရားရွင္သည္ သူေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ သူတန္ဖိုးထားရေသာ လူမ်ိဳးေတာ္ ဣသေရလလူတို႔အေပၚ ဘယ္ေသာအခါမွ် လက္မေလ်ာ့ ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳး၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ရေသာ ခင္ပြန္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဘုရားရွင္သည္ သူမ လိုအပ္ေသာအရာမွန္သမွ် ေနစရာ၊ အစားအစာ၊ အ၀တ္အစား၊ လံုျခံဳမႈမ်ားကို ေပးခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ေသာဇနီးကဲ့သို႔ပင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးသည္ ဘုရားရွင္ကိုု ျငင္းပယ္ကာ အျခားေသာေနရာတြင္ အေပ်ာ္ရွာ၊
လံုျခံဳမႈ႐ွာခဲ့သည္။…

ႏွစ္သစ္၊ ဦးစားေပးမႈအသစ္

ခ်ယ္လိုတေယာႀကီးကို မည္ကဲ့သို႔ တီးခတ္ရမည္ကိုသင္ယူရန္ ကၽြန္မအျမဲဆႏၵျပင္းျပ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တန္းအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္ မည္သည့္အခါမွ အခ်ိန္ မရခဲ့ပါ။ တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ သင္တန္းတက္ရန္ ကၽြန္မ အခ်ိန္သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မေပးခဲ့ပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္လွ်င္ ထိုတူရိယာကို တီးခတ္တတ္ေျမာက္သြားမည္ဟု ကၽြန္မထင္မိသည္။ ေလာေလာဆယ္ ဤေလာကတြင္ အသက္႐ွင္စဥ္ ဘုရားသခင္ေစခိုင္းေသာ အလုပ္ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္၍ အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ဘဝသည္ အလြန္တိုေတာင္းလွပါ၏။ ဤေလာက၌ သက္ရွင္စဥ္ အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ အခ်ိန္ကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ရန္ အေတြးႏွင့္ ကၽြန္မတို႔ဖိစီးမႈကို ခံစားရသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ အကယ္စင္စစ္ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ကို ဆိုလိုသနည္း။

ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဘ၀အဓိပၸာယ္ကို ဆင္ျခင္ၿပီးေနာက္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဘုရားရွင္ခြင့္ျပဳေပးသနားေသာ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ား (ေဒ ၉း၇)၊ အဝတ္အစားႏွင့္ အေမႊးနံ႔သာဆီ (း ၈)၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း (း ၉)…

အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္းျခင္းမွ ဂုဏ္က်က္သေရသို႔

မိသားစုမ်ားစု႐ံုးၿပီး ရာသီပြဲေတာ္ကို အတူတကြက်င္းပရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုထိတိုင္ တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္ေနသူ၊ သားသမီးမရရွိသူမ်ား အဖို႔ မိသားစုဟုဆိုလိုက္လွ်င္ သူတို႔၌ တစ္စံုတစ္ရာမွားယြင္းေနသကဲ့သို႔ ခံစားရလ်က္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။ သူတို႔ႏွင္႔ေတြ႔ဆံုရမည့္အေရးကို အခ်ိဳ႕က စိတ္ပူၾကသည္။

အိမ္ေထာင္က်ၿပီးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးမရေသးသည့္ ဧလိရွဗက္၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္အျဖစ္ကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ သူ၏ ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ သားသမီးမထြန္းကားျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ မ်က္ႏွာသာမရသည့္လကၡဏာဟု သတ္မွတ္ၿပီး ရွက္ဖြယ္ရာဟု ယူဆၾကသည္ (၁ ရာ ၁း၅-၆ ကို ၾကည့္ပါ)။ သို႔ျဖစ္၍ ဧလိရွဗက္က ေျဖာင့္မတ္စြာ အသက္ရွင္ ေနထိုင္သည့္တိုင္ (လုကာ ၁း၆) သူ႔အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက သူ႔အေပၚ မယံုသကၤာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ၾကမည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဧလိရွဗက္ႏွင့္ သူ႔ခင္ပြန္းတို႔က ဘုရားသခင္ကို သစၥာရွိစြာျဖင့္ ဆက္လက္အေစခံၾကသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး အသက္ အေတာ္ေလးရလာမွ အံ့ၾသဖြယ္အျဖစ္က…

ဝွက္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္

ကၽြန္မ၏သူငယ္ခ်င္းသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ သာသနာျပဳဇနီးေမာင္ႏွံတို႔၏ ေမြးစားျခင္း ခံရၿပီး၊ ဂါနာႏိုင္ငံ၌ ႀကီးျပင္းခဲ႔ရသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔မိသားစု အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားၿပီး ေကာလိပ္တက္ခဲ႔ေသာ္လည္း ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စႏွင္႔ ေက်ာင္းထြက္ ခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္မႈထမ္းရန္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ႔သည္။ စစ္မႈထမ္းျခင္းေၾကာင္႔ ေကာလိပ္တက္ရန္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရခဲ႔ၿပီး သူလည္း ကမာၻအႏွံ႔သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားလာခဲ႔ရသည္။ ထိုအျဖစ္မ်ားၾကားမွပင္ ဘုရားသခင္သည္ လုပ္ရွားလ်က္ သူ႔ကို အထူးသျဖင္႔ ျပင္ဆင္ခဲ႔သည္။ ယေန႔တြင္ သူသည္ ခရစ္ယာန္ စာအုပ္စာေပမ်ားကို ေရးသားတည္းျဖတ္လ်က္ ႏိုင္ငံတကာ႐ွိ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အမႈေဆာင္ေနပါသည္။

သူ႔ဇနီးသည္၏အျဖစ္ကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ ေကာလိပ္ပထမႏွစ္တြင္ ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါေၾကာင္႔ ေဆးျပင္းမ်ား ေသာက္ခဲ႔ရၿပီး ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္တြင္ က်႐ံႈးခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေသခ်ာစြာျပန္လည္ ခ်င္႔ခ်ိန္စဥ္းစားၿပီး သိပၸံဘာသာရပ္မွ သူ႔အတြက္ဝန္ေပါ႔သည့္ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္မႈဘာသာရပ္ကို ေျပာင္းလဲသင္ယူခဲ႔သည္။ ထိုအေတြ႕အၾကံဳကို ျပန္ေျပာင္းဆင္ျခင္ရင္း သူက ‘‘ပိုၿပီး…

အေမွာင္ထဲမွ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း

ဒ႑ာရီမ်ားအရ Qu Yuan သည္ ဘီစီ ၄၇၅-၂၄၆ စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္ ေခတ္ကာလ၌ ေပၚထြန္းခဲ႔သည့္ အေျမာ္အျမင္ႏွင္႔ျပည့္စံုၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမတ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ တိုင္းျပည္ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းခံရမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ဘုရင္ႀကီးအား ထပ္တလဲလဲ သတိေပးခဲ႔ေသာ္လည္း ဘုရင္ႀကီးက သူ႔အၾကံေပးမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆံုး သူသည္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရၿပီး သူသတိေပးခဲ့သည့္ ရန္သူမ်ား လက္ခ်က္ျဖင္႔ သူခ်စ္ေသာတိုင္းျပည္ က်ဆံုးၿပီဟု သိရခ်ိန္ တြင္ သူ႔ကိုယ္သူ အဆံုးစီရင္လိုက္ေတာ႔သည္။

Qu Yuan ၏ အသက္တာက ပေရာဖက္ေယရမိ၏ အသက္တာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင္႔ ဆင္တူသည္။ ေယရမိ သည္လည္း သူဆံုးမသတိေပးခ်က္ကို မထီမဲ႔ျမင္ျပဳသည့္ ဘုရင္ကို ခစားရသူျဖစ္ၿပီး သူ၏တိုင္းျပည္လည္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ Qu Yuan က စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔မႈႏွင္႔ အ႐ံႈးေပးသြားေသာ္လည္း ေယရမိက စစ္မွန္ေသာေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔…

ဝိုင္ဖိုင္႐ွိလား

လူငယ္မ်ားႏွင္႔ သာသနာျပဳခရီးစဥ္သြားရန္ ျပင္ဆင္စဥ္ အေမးခံရဆံုး ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ‘‘ဝုိင္ဖိုင္႐ွိလား’’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ‘‘႐ွိမွာပါ’’ ဟု ကၽြန္မက အာမခံသည္။ သို႔ႏွင္႔ ဝုိင္ဖိုင္္ ဆက္သြယ္ေရးမ႐ွိသည့္ တစ္ညတာ၏ညီးတြားမႈမ်ားကို စဥ္းစားသာၾကည့္ပါေတာ႔။

မိမိ၏စမတ္ဖုန္းေလးႏွင္႔ အခြဲခံရလွ်င္၊ ကၽြန္မတို႔အမ်ားစု စိတ္ေသာကေရာက္ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဖုန္းေလး႐ွိေနလွ်င္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွင္႔ မ်က္ႏွာခြာမရေတာ႔ၿပီ။

အင္တာနက္ႏွင္႔ အင္တာနက္အားျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သမွ်အရာမ်ားသည္ မိမိလုပ္ေဆာင္သည့္အရာအေပၚ မူတည္၍ ကၽြန္မတို႔၏အာ႐ံုကို လြဲေစျခင္း (သို႔) ေကာင္းခ်ီး တစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစပါသည္။ သုတၱံက်မ္း၌ ‘‘ဉာဏ္ေကာင္း ေသာသူ၏စိတ္ႏွလံုးသည္ ပညာအတတ္ကို ႐ွာတတ္၏။ မိုက္ေသာသူတို႔၏ႏႈတ္မူကား မိုက္ျခင္းကို က်က္စား တတ္၏’’ (သု ၁၅း၁၄) ဟုေရးသားထားသည္။

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ ဉာဏ္ပညာကို အသက္တာတြင္ ခံယူက်င္႔သံုးရာ၌ တစ္ေန႔တာ မိမိ၏ လူမႈေရးခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို အငမ္းမရ ၾကည့္႐ႈေနသလား။ ထိုအျပဳအမူက…