စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Tim Gustafson

တင္မ္ ဂပ္စ္ထက္ဖ္ဆန္

တင္မ္ ဂပ္စ္ထက္ဖ္ဆန္ သည္ Our Daily Journey အတြက္ေရးသားၿပီး၊ ဒစၥကာဗရီ စာစဥ္မ်ားကုိ တည္းျဖတ္ေပးသည္။ ဇနီးမွာ Leisa ျဖစ္ၿပီး သမီးတစ္ဦးႏွင့္ သားခုႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား တင္မ္ ဂပ္စ္ထက္ဖ္ဆန္

အမွားဘက္၌ ႐ွိေနလား

ဂါနာႏိုင္ငံ၌ တက္ခ်ီမင္တံတား ေရစီးႏွင္႔ပါသြားရာ တန္ဂိုျမစ္တစ္ဘက္ကမ္းရွိ နယူးက႐ုိဘိုေဒသ၌ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ မည္သို႔မွ် ဆက္သြယ္သြားလာ၍ မရဘဲ ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္း၌ ေသာင္တင္ေနခဲ႔သည္။ တက္ခ်ီမင္ၿမိဳ႕႐ွိ သင္းအုပ္ဆရာ ဆင္ျမဴရယ္အပီယာ၏ အသင္းေတာ္၌ တက္ေရာက္သူအမ်ားစုသည္လည္း ဒုကၡေရာက္ ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ ျမစ္တစ္ဘက္ ကမ္း႐ွိ နယူးက႐ုိဘို၌ ေနထိုင္ၾကျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။

ထိုအမႈအေရးႀကံဳခ်ိန္တြင္ ဆရာဆင္ျမဴရယ္ က မိဘမဲ႔ကေလးဦးေရတိုး၍ လက္ခံရန္ အသင္းေတာ္၏ ကေလးေဂဟာကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ ဆုေတာင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔အသင္းေတာ္မွ ျမစ္တစ္ဘက္႐ွိ နယူးက႐ုိဘို ၌ မိတ္သဟာယ အစီအစဥ္မ်ား ဦးေဆာင္ပံ႔ပိုး ေပးခဲ႔သည္။ မၾကာမီတြင္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လက္ခံသူ လူသစ္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ အသင္းေတာ္သစ္တစ္ပါး အေျခတည္ခဲ႔ေလၿပီ။ ထိုမွ်သာမက နယူးက႐ုိဘို၌ မိဘမဲ႔ကေလးမ်ားကို ျပဳစု ေစာင္႔ေရွာက္ ႏိုင္မည့္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္…

႐ွင္ဘုရင္ျဖစ္ေနဆဲ

သတင္းတစ္ခုတြင္ ‘‘ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ သုသာန္တစျပင္ႏွင္႔ တူေသာေန႔တစ္ေန႔’’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၏တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ဝတ္ျပဳေနသူမ်ားကို တိုက္ခုိက္ခဲ႔သည့္ျဖစ္စဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားမလည္ႏိုင္ခဲ႔ပါ။ ဘုရားေက်ာင္းထဲ၌ ဤသို႔ ေသြးထြက္သံယို ျမင္ကြင္းမ်ိဳးျမင္ရလိမ္႔မည္ဟု ဘယ္ေသာအခါမွ မထင္ခဲ႔ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤနာက်င္ခံစားမႈမ်ားကို သက္သာေစႏိုင္သူတစ္ဦး ႐ွိပါသည္။

ဆာလံ ၇၄ ကို အာသပ္မင္း ေရးသားခဲ႔စဥ္က ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အမ်ားစုသည္ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရၿပီး ကၽြန္ခံေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီး ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံလိုက္ရသည့္အျဖစ္ကို ဆာလံဆရာသည္ မခ်ိတင္ကဲ ေဝဒနာခံစားရလ်က္ ေရးသား ခဲ႔သည္။ ‘‘ကိုယ္ေတာ္၏လူစည္းေဝးရာအရပ္၌ ရန္သူတို႔သည္ ေအာ္ဟစ္ၾကပါ၏။ လကၡဏာသက္ေသေတာ္အရာ၌ သူတို႔လကၡဏာသက္ေသတို႔ကို ထားပါၿပီ’’ (ဆာ ၇၄း၄)။ ‘‘သန္႔႐ွင္းရာဌာနေတာ္ကို မီး႐ိႈ႕ၾကပါ၏။ နာမေတာ္ က်ိန္းဝပ္ရာတဲေတာ္ကို ေျမတိုင္ေအာင္ ႐ႈတ္ခ်ၾကပါ၏’’ (ဆာလံ ၇၄း၇)။…

ၿငိမ္သက္ျခင္းဘယ္မွာ

၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႐ွိဖို႔ သင္ေမွ်ာ္လင္႔ဆဲပဲလား’’ ဟု သတင္းဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးက ေဘာ႔ဒိုင္လန္အား ေမးခဲ႔သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ႐ွိလာမွာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ဒိုင္လန္ေျဖခဲ႔သည္။ သူ႔အေျဖေၾကာင္႔ ေဝဖန္ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္သက္ျခင္းက ေဝဝါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္း၍ မရပါ။

ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔က ပေရာဖက္အမ်ားစုသည္ ၿငိမ္သက္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း႐ွိမည္ဟု ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။ ၎တို႔တြင္ ဘုရားသခင္၏ ပေရာဖက္မ်ား မပါ။ ပေရာဖက္ေယရမိက လူအေပါင္းတို႔အား ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ‘‘ငါ႔စကားကို နားေထာင္ ၾကေလာ႔။ သို႔ျပဳလွ်င္ ငါသည္ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ျဖစ္မည္။ သင္တုိ႔သည္လည္း ငါ၏လူမ်ိဳးျဖစ္ၾကလိမ္႔မည္’’ ဟု (၇း၂၃) သတိေပးခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထာဝရ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္၏အမိန္႔ေတာ္ကို သူတို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကသည္။ ပေရာဖက္လိမ္မ်ားက ၿငိမ္သက္ျခင္းဟုေျပာလည္း (၈း၁၁) ေယရမိက…

ဘုရားသခင္၏အမွတ္အသား

ေၾကာက္လန္႔ေနေသာ ကေလးထိန္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားကိုေကာက္ခ်ီၿပီး မီးေလာင္ ေနေသာအိမ္မွ ေျပးထြက္လာရင္း ငါးႏွစ္အရြယ္ ဂ်က္ကီေလးကို က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ေခၚ သည္။

သို႔ေသာ္ ဂ်က္ကီ လိုက္ပါမလာခဲ့ပါ။ အိမ္အျပင္၌ ရပ္ၾကည့္ေနသူတစ္ဦးက မေနႏိုင္ေတာ့ဘဲ အေပၚထပ္ျပဴတင္းေပါက္ဆီသို႔တက္သြားကာ ေခါင္မိုး မၿပိဳက်မီ ဂ်က္ကီကို ေဘးကင္းရာသို႔ ေခၚေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဂ်က္ကီေလးသည္ မီးထဲက ႏႈတ္ယူေသာ တုတ္ေခ်ာင္း ‘Brand’ ဟု မိခင္ျဖစ္သူ စူစန္နာ က ေျပာသည္။ ‘Brand’ ကို ခရီးသြား ဧ၀ံဂလိ တရားေဟာဆရာ ဂၽြန္၀စၥလီ (၁၇၀၃-၁၇၉၁) အျဖစ္ သင္သိေကာင္းသိလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္၏ သေဘာသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေတြးႏွင့္ဉာဏ္အလင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပေရာဖက္ ဇာခရိကို စူစန္နာ ဝစၥလီ ကိုးကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူရရွိခဲ့ေသာ႐ူပါ႐ံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပေရာဖက္ႀကီးက ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္းႀကီး ေယာ႐ႈ၏တစ္ဘက္၌ စာတန္ရပ္ေနသည့္ တရားပလႅင္ေရွ႕သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိ…

ငါးႀကီးအေၾကာင္း မဟုတ္ပါ

မီဂါလူး သည္ အျဖဴေရာင္ေဝလငါးအျဖစ္ ပထမဦးဆံုး မွတ္တမ္းတင္ခံရေသာ ေ၀လငါး ျဖစ္သည္။ ထိုငါးကို ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကြင္းစ္လန္း ကမ္းလြန္ ေဒသတြင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ခန္႔မွန္းေျခ ေပ ၄၀ ေက်ာ္ အရွည္ရွိသည့္ ႀကီးမားခန္႔ညားလွသည့္ သတၱဝါမွာ ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ၄င္းတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ေနသည့္ ပေရာဖက္ႀကီးကို ၿမိဳခ်ရန္ “ဧရာမရွားပါးငါးႀကီး” တစ္ေကာင္ကို ဘုရားရွင္ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္(ေ ၁း၁၇)။ဘုရားသခင္သည္ နိနေဝကို တရားစီရင္မည့္အေၾကာင္း ၾကားေျပာရန္ ေယာနအား ေစခိုင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟျဗဲလူတို႔အပါအဝင္ လူတိုင္းအေပၚရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ ေသာ နိနေဝၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ ေယာန မပတ္သက္လို။ သို႔ႏွင့္ သူထြက္ေျပးရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ပိုဆိုးသြားသည္။ ငါးႀကီး၏ဝမ္းထဲမွ ေယာန ေနာင္တရခဲ့သည္။…

အရာ႐ွိ မစ္လီယို၏ႏွလံုးသား

စခန္းသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာ္ အရာ႐ွိ မစ္လီယိုသည္ ပင္ပန္းႏြယ္နယ္စြာျဖင္႔ နံရံကိုမွီခ် လိုက္သည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခု တိုင္ၾကားလာသျဖင့္ သူ႔တာဝန္ခ်ိန္ တစ္ဝက္နီးပါးမွ် အခ်ိန္ကုန္ခံေျဖရွင္းေပးခဲ႔ရသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ရည္းစားျဖစ္သူ ေကာင္ေလးက အခ်ဳပ္ထဲေရာက္၊ သမီးက အေရးေပၚခန္းထဲေရာက္ႏွင့္၊ မိခင္ခမ်ာ ဘယ္ကေနဘယ္လို ဒီအေျခထိ ေရာက္သြားတာလဲဟု စုိးရိမ္တုန္လႈပ္ေနသည္။ ဤအမႈက္ို ကိုင္တြယ္ရသည့္ အရာ႐ွိငယ္ေလးတစ္ဦးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္လြန္းလွသည္။

တပ္ၾကပ္ႀကီးက ‘‘ေဟ့ေကာင္ရာ၊ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ ဘူးေလကြာ’’ ဟု ၾကင္နာစာနာမႈျဖင့္ ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိစကားသည္ အရာမထင္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အရာ႐ွိမ်ားက အလုပ္ကို အလုပ္၌ ထားခဲ႔ႏိုင္သည္။ ဗစ္မစ္လီယို အတြက္ေတာ႔ ထုိသို႔မဟုတ္။ ယခုကဲ႔သို႔ ခက္ထန္ေသာအမႈမ်ိဳးဆို ပို၍ပင္ မထားခဲ႔ႏိုင္ပါ။

အရာ႐ွိ မစ္လီယို ၏ ႏွလံုးသားသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ သနားျခင္းက႐ုဏာကို ထင္ဟပ္ျပေနသည္။ သခင္၏ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ‘‘... ခ်ဥ္းကပ္၍…

မခ်ဳိးထားပါႏွင္႔

ရင္ၾကားေစ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု၌ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ တစ္ဦးက ‘‘လူေတြကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး မခ်ိဳးထားပါနဲ႔’’ ဟု အေျမာ္အျမင္ႏွင္႔ ဆိုသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူတို႔ျပဳမိသည့္အမွားကို သတိရတတ္သည့္သေဘာသို႔ ယိမ္းပါတတ္ၿပီး အမွားျပင္ရန္ အခြင္႔ကို မေပးတတ္ေၾကာင္း သူသတိျပဳေလ႔လာမိသည္။

ေပတ႐ု၏ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ခ်ိဳးထားႏုိင္သည့္ အခိုက္အတန္႔၊ အခ်ိန္မ်ားစြာ႐ွိခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္သူ႔ကို မခ်ိဳးခဲ႔ပါ။ ေပတ႐ုသည္ မစဥ္းစား မဆင္ျခင္လုပ္တတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈကို ဆရာလုပ္ ဆံုးမသျဖင္႔ သခင္၏ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္တင္ ႀကိမ္းေမာင္းမႈကို ခံခဲ႔ရသည္ (မ ၁၆း၂၁-၂၃)။ ခရစ္ေတာ္ကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ျငင္းခဲ႔သူလည္း ျဖစ္သည္ (ေယာ ၁၈း၁၅-၂၇)။ ေနာက္မွ သူ႔ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးခဲ႔ရသည္ (၂၁း၁၅-၁၉)။ အသင္းေတာ္တြင္း၌ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေစခဲ႔သူျဖစ္သည္။

ျပႆနာက ေကဖေခၚ ေပတ႐ုသည္…

ခ်စ္ရန္ ဆက္ကပ္ခဲ႔ၿပီ

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာသူ Nabeel Qureshi သည္ သူယခင္က ယံုၾကည္သက္ဝင္ခဲ႔သည့္ ဘာသာေဟာင္းမွ လူမ်ားအေၾကာင္းကို စာဖတ္သူတို႔ သိနားလည္ေအာင္ စာအုပ္ေရးသားထုတ္ေဝခဲ႔သည္။ သူ႔အေရးအသား၌ ေလးစားမႈအျပည့္ပါဝင္ၿပီး သူ႔လူမ်ိဳးကို ခ်စ္သည့္စိတ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသည္။

Qureshi ေရးသည့္ စာအုပ္မ်ားအနက္ တစ္အုပ္မွာ သခင္ေယ႐ႈကို မယံုၾကည္ေသးသည့္ သူ႔အစ္မအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး သူေရးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ဆက္ကပ္ ဆုေတာင္းခ်က္က တုိေတာင္းေသာ္လည္း တန္ခိုးႀကီး လွသည္။ ‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ ကိုယ္ေတာ္႔အား အတူတကြ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္မည့္ေန႔ကို ေပးရန္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းပါ၏’’ ဟု သူေရးသား ခဲ႔သည္။

ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ႐ွင္ေပါလုေရးသားေပးပို႔ေသာစာ ၌လည္း အထက္ပါ ေမတၱာသေဘာမ်ိဳးကို ေတြ႕ရသည္။ ‘‘ငါသည္ အလြန္ဝမ္းနည္းျခင္း႐ွိ၏။ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ မျခားမလပ္ ပူပန္ျခင္းေဝဒနာ႐ွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား ဇာတိအားျဖင္႔ ငါ႔အမ်ိဳးသားခ်င္း ျဖစ္ေသာ ငါ႔ညီအစ္ကိုတို႔အတြက္ ငါသည္…

မတတ္ႏိုင္ေတာ႔ပါ။

စိတ္္ဓာတ္က်ေနသည့္ ေက်ာင္းသားေလးက ‘‘ကၽြန္ေတာ္ မတတ္ႏိုင္ေတာ႔ဘူး’’ ဟု ညည္းတြားသည္။ စာအုပ္၌ သူျမင္ရသည္က စာလံုးေသးမ်ားႏွင့္ နားမလည္သည့္စာမ်ား၊ အၿပီးအစီးလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔ကလည္း မညႇာမတာေရာက္လာေတာ႔မည္။ ဆရာ၏ အကူအညီကို သူလုိအပ္ေနသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏ ေတာင္ေပၚေဒသနာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္႐ႈရာ၌လည္း အထက္ပါအတိုင္း စိတ္ပ်က္မႈကို ခံစားရ ႏိုင္သည္။ ရန္သူကိုခ်စ္ရမည္ (မ ၅း၄၄)။ အမ်က္ေဒါသသည္ လူသတ္မႈကဲ႔သို႔ပင္ ဆိုး၀ါးေသာအမႈ ျဖစ္သည္ (း၂၂)။ ကိေလသာစိတ္က သူ႔မယားကို ျပစ္မွားျခင္းသေဘာႏွင္႔ အတူတူျဖစ္သည္ (း၂၈)။ ဤစံခ်ိန္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္႐ွင္ႏိုင္သည္ဟု ေတြးရဲလွ်င္ ‘‘ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႐ွိေတာ္ မူေသာ သင္တို႔အဘသည္ စံုလင္ေတာ္မူသည္နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း စံုလင္ျခင္း႐ွိၾကေလာ႔’’ (း၄၈) ဟူသည့္ က်မ္းပိုဒ္ႏွင္႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၿပီမွတ္။

ဆရာႀကီး ေအာ႔စ္၀ဲ ခ်ိန္းဘာက ‘‘ေတာင္ေပၚ ေဒသနာသည္ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ႔မႈကိုသာ ျဖစ္ေစသည္။…

နက္နဲေသာ ဘုရား႐ွင္

အဏၰ၀ါဇီဝေဗဒပညာ႐ွင္ ၀ါ့အက္ပယ္တန္စ္ က ‘‘ နက္႐ိႈင္းေသာပင္လယ္ထဲမွ သက္ရွိ မ်ိဳးစိတ္နမူနာကို ယူလာတိုင္း မ်ိဳးစိတ္သစ္တစ္ခုကို ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိသည္’’ ဟု ေျပာပါသည္။ မၾကာမီႏွစ္မ်ားက ေရေနသက္႐ွိ မ်ိဳးစိတ္သစ္ေပါင္း ၁၄၅၁ မ်ိဳးကို သိပၸံပညာ႐ွင္တို႔ ႐ွာေဖြ ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ ပင္လယ္ေရေအာက္႐ွိ အရာမ်ား၏တစ္ဝက္မွ်ကိုပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိႏိုင္ပါ။

ေယာဘဝတၱဳ ၃၈ မွ ၄၀ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေယာဘကို ေက်းဇူးျပဳရန္ သူ၏ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ထိုအခန္းႀကီး ၃ ခန္း တြင္ ရာသီဥတုမ်ား၏ အံ႔ဖြယ္ရာမ်ား၊ စၾကဝဠာ၏ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ပံုႏွင္႔ ေနရာေဒသ
အလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာ သက္႐ွိမ်ားအေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပသည္။ ထိုအရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ေလ႔လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရား႐ွင္က အခန္းႀကီး ၄၁ တစ္ခုလံုးတြင္ ငါးႀကီးလဝိသန္အေၾကာင္း ႁမြက္ဆိုထား သည္။ လဝိသန္သည္ အျခားသတၱဝါမ်ားႏွင္႔မတူ၊…