စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Tim Gustafson

တင္မ္ ဂပ္စ္ထက္ဖ္ဆန္

တင္မ္ ဂပ္စ္ထက္ဖ္ဆန္ သည္ Our Daily Journey အတြက္ေရးသားၿပီး၊ ဒစၥကာဗရီ စာစဥ္မ်ားကုိ တည္းျဖတ္ေပးသည္။ ဇနီးမွာ Leisa ျဖစ္ၿပီး သမီးတစ္ဦးႏွင့္ သားခုႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား တင္မ္ ဂပ္စ္ထက္ဖ္ဆန္

ဗီလိန္မ်ားကို ကယ္တင္ျခင္း

ဟီး႐ိုးကာတြန္းစာအုပ္သည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူႀကိဳက္မ်ားသည္။ ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တည္း မွာပင္ စူပါဟီး႐ိုး ႐ုပ္ရွင္ (၆)ကား၏ လက္မွတ္ေရာင္းရေငြမွာ (၄) ဘီလီယံေက်ာ္သည္။ အသတ္အပုတ္ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္သနည္း။

ထိုဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ႀကီးျမတ္ေသာဇာတ္လမ္းကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကိုယ္စားျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤဇာတ္လမ္းတြင္ ဟီး႐ုိး(လူစြမ္းေကာင္း)တစ္ဦး၊ ဗီလိန္ လူဆိုးတစ္ဦး၊ ဒုကၡေရာက္သူႏွင့္ အာ႐ံုကို ဖမ္းစားသည့္ အသတ္အပုတ္ စြန္႔စားခန္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

ဤဇာတ္လမ္းတြင္ လူဆိုးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ရန္သူ စာတန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ပါးေစ လူဆိုးေလးမ်ားစြာ ႐ွိေနေသးသည္။ ဥပမာ - ဒံေယလအနာဂတၱိက်မ္း႐ွိ ကမာၻ႔နယ္ေျမမ်ားစြာကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ သူ႔ပံုတူေ႐ႊ႐ုပ္ထုႀကီးကို မကိုးကြယ္သူမ်ားကို သတ္ပစ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသူ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းျဖစ္သည္ (ဒံ ၃း၁-၆)။ သတၱိ႐ွိေသာ ယုဒလူမ်ဳိးအရာ႐ွိသံုးဦးက ႐ွိခိုး ဦးခိုက္ရန္ ျငင္းဆန္ေသာအခါ (း၁၂-၁၈) ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားမွ…

အစာေ႐ွာင္ျခင္း၏ အဓိကအရင္းခံ

ဆာေလာင္မႈက ထိုး၍ႏွိပ္စက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ဆရာက အစာေ႐ွာင္လွ်င္ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳရန္ေျပာသည္။ အခ်ိန္တစ္ျဖည္းျဖည္း ကုန္သြားစဥ္ “သခင္ေယ႐ႈက ရက္ ၄၀ ေတာင္ ဘယ္လုိ အစာေ႐ွာင္ခဲ႔ပါလိမ္႔’’ ဟု ကၽြႏု္ပ္ေတြးမိသည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခြန္အားႏွင္႔ သည္းခံျခင္း၊ အထူးသျဖင္႔ သည္းခံျခင္းစိတ္အတြက္ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ အမွီျပဳႏိုင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္ႀကိဳးစားရသည္။

႐ုပ္ခႏၶာက ခံႏိုင္ရည္႐ွိလွ်င္ အစာေ႐ွာင္ျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာအစာ၏ အေရးပါမႈကို သင္ျပႏိုင္ သည္။ သခင္ေယ႐ႈက “လူသည္ မုန္႔အားျဖင္႔သာ အသက္ကို ေမြးရမည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင္႔ အသက္ကို ေမြးရမည္’’ (မး၄း၄) ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္လက္ေတြ႕သင္ယူမိသည္က အစာေ႐ွာင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဘုရားသခင္ႏွင္႔နီးေအာင္ မဆြဲႏိုင္ျခင္းတည္း။

အမွန္စင္စစ္ ပေရာဖက္ဇာခရိအားျဖင္႔ သူ႔လူမ်ားကို ဘုရား႐ွင္မိန္႔ၾကားသည္မွာ ၎တို႔၏အစာေ႐ွာင္ျခင္း အေလ႔အက်င္႔သည္ ဆင္းရဲသားတို႔အား လုပ္ေကၽြးျခင္းမမည္၊ ထို႔ေၾကာင္႔ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။…

မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာကိုေမွ်ာ္လင့္တမ္းတျခင္း

ဖာနန္ဒိုပက္ဆိုအာ၏ ေပၚတူဂီကဗ်ာ“Ode Marítima” တြင္ “ဆိပ္ခံေဘာတံတားတိုင္းက မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေတာင့္တမႈကို ေဖာ္ျပေနသည္” ဟု ဆိုသည္။ သေဘၤာသည္ သေဘာၤဆိပ္မွ တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာထြက္ခြာသြားရာ၊ ပက္ဆိုအာ၏သေဘၤာဆိပ္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံစားရသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ သေဘၤာက ထြက္သြား သည္။ သေဘၤာဆိပ္က က်န္ခဲ့သည္။ သေဘၤာဆိပ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ အိပ္မက္၊ ပူေဆြးတမ္းတမႈမ်ားကို ႀကိတ္မွိတ္ ခံေနရေသာ အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ က်န္ရွိေနၿပီး မိမိ ဆံုးရႈံး သြားေသာအရာ၊ မိမိလက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာအရာအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစစ္စစ္နာက်င္ခံစားရသည္။

“ေတာင့္တျခင္း”(saudade) ဟူေသာ စကားလံုးသည္ ေပၚတူဂီ စကားအားျဖင့္ အတိတ္ကို တသသလြမ္းဆြတ္ေနျခင္း ကို ရည္ၫႊန္းၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏နက္ရႈိင္းသည့္ နာက်င္ခံစားမႈဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ သည္။ ကဗ်ာဆရာက ႐ွင္းျပရန္ခက္ခဲေသာအရာကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေနေဗာေတာင္သည္ ေမာေ႐ွ၏ “မျဖစ္ႏိုင္ေသာေတာင့္တမႈ” ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ေနေဗာေတာင္မွ သူလုံးဝေျခခ်ႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ ကတိေတာ္ျပည္သို႔…

ေန႔တစ္ေန႔ မွ်သာေလာ

စာေရးဆရာ ဝီလ်ံဒီးန္ ဟို၀ဲလ္စ္၏ ‘‘ေန႔တုိင္းခရစ္စမတ္’’ အမည္႐ွိ စာအုပ္သည္ ေန႔တိုင္း ခရစ္စမတ္ျဖစ္လိုသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦး၏ ဆႏၵျပည့္စံုသြားျခင္း အေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ထိုဇာတ္လမ္း၌ ႐ွည္လ်ားေသာ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ လူတိုင္း သၾကားလံုးကို မုန္းလာၾကသည္။ ၾကက္ဆင္မ်ား ႐ွားပါးလာၿပီး အဆမတန္ ေစ်းႏႈန္းျဖင္႔ ေရာင္းခ်လာၾကသည္။ လက္ေဆာင္မ်ား ေတာင္ပံုယာပံု ျဖစ္လာၿပီး လက္ေဆာင္ရ႐ွိသည္ကို မည္သူမွ် ေက်းဇူးမတင္ ၾကေတာ႔ပါ။ လူမ်ားတစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး စိတ္သေဘာထား ဆိုးလာၾကသည္။

ဟို၀ဲလ္စ္၏ ဇာတ္လမ္းမွာ သေရာ္ထားေသာပံုျပင္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေက်းဇူးတင္စရာပါ။ သခင္ဘုရား၏အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာ၌သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမင္ရေသာ္လည္း ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္က်င္းပရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို မၿငီးေငြ႕ေစျခင္း က မယံုႏိုင္ေလာက္ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ခမည္းေတာ္ထံ တက္ႂကြသြားၿပီးေနာက္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕႐ွိ ဗိမာန္ေတာ္၌ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေမာေ႐ွႀကိဳတင္ေျပာၾကားထားေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းကို ပရိတ္သတ္အေပါင္းတို႔အား တမန္ေတာ္ေပတ႐ု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ႔သည္။…

ခရစ္စမတ္အတြက္ေမးခြန္း

ျပကၡဒိန္ကိုလွန္ရင္း ဒီဇင္ဘာလမေရာက္မီကပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ေလးမ်ားတြင္ ခရစ္စမတ္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲေလးမ်ားကို စတင္က်င္းပၾကပါၿပီ။ ေဆးခန္းတစ္ခု၌ သစ္ပင္ႏွင္႔ ခ်ံဳပုတ္ေလးမ်ားကို ေရာင္စံုမီးမ်ားႏွင္႔ အလွဆင္ထားရာ ညအခ်ိန္ျမင္ကြင္းမွာ ရင္သပ္ ႐ႈေမာဖြယ္ ေကာင္းလွေတာ႔သည္။ အျခားတစ္ေနရာတြင္မူ အေဆာက္အဦကို ထည္ဝါခမ္းနားေသာ ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္ထုပ္ပံု ထုပ္ပိုး ဆင္ယင္ထားသည္။ ဘယ္ေနရာၾကည့္ၾကည့္ ခရစ္စမတ္ပံုရိပ္ ကင္းသည့္ ေနရာမ႐ွိ၊ အနည္းဆံုးေတာ႔ ခရစ္စမတ္ေစ်းကြက္ အစျပဳၿပီျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္ေနသည့္ အျပင္အဆင္ မ်ားကို လူအခ်ိဳ႕က သေဘာက်ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာမူ အျပစ္သာ ျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္စမတ္အေပၚ အျခားသူမ်ား၏အျမင္အဓိပၸာယ္ ဖြင္႔ဆိုခ်က္က အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးသည့္အရာ မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ပြဲဆင္ႏြဲ က်င္းပျခင္း သည္ မိမိအတြက္ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္သင္႔သည္။

သခင္ေယ႐ႈေမြးဖြားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ေနာက္တြင္ သခင္က သူ႔တပည့္ေတာ္ မ်ားအား ‘‘ငါသည္…

အမွားဘက္၌ ႐ွိေနလား

ဂါနာႏိုင္ငံ၌ တက္ခ်ီမင္တံတား ေရစီးႏွင္႔ပါသြားရာ တန္ဂိုျမစ္တစ္ဘက္ကမ္းရွိ နယူးက႐ုိဘိုေဒသ၌ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ မည္သို႔မွ် ဆက္သြယ္သြားလာ၍ မရဘဲ ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္း၌ ေသာင္တင္ေနခဲ႔သည္။ တက္ခ်ီမင္ၿမိဳ႕႐ွိ သင္းအုပ္ဆရာ ဆင္ျမဴရယ္အပီယာ၏ အသင္းေတာ္၌ တက္ေရာက္သူအမ်ားစုသည္လည္း ဒုကၡေရာက္ ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ ျမစ္တစ္ဘက္ ကမ္း႐ွိ နယူးက႐ုိဘို၌ ေနထိုင္ၾကျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။

ထိုအမႈအေရးႀကံဳခ်ိန္တြင္ ဆရာဆင္ျမဴရယ္ က မိဘမဲ႔ကေလးဦးေရတိုး၍ လက္ခံရန္ အသင္းေတာ္၏ ကေလးေဂဟာကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ ဆုေတာင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔အသင္းေတာ္မွ ျမစ္တစ္ဘက္႐ွိ နယူးက႐ုိဘို ၌ မိတ္သဟာယ အစီအစဥ္မ်ား ဦးေဆာင္ပံ႔ပိုး ေပးခဲ႔သည္။ မၾကာမီတြင္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လက္ခံသူ လူသစ္မ်ား ဗတၱိဇံခံယူၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ အသင္းေတာ္သစ္တစ္ပါး အေျခတည္ခဲ႔ေလၿပီ။ ထိုမွ်သာမက နယူးက႐ုိဘို၌ မိဘမဲ႔ကေလးမ်ားကို ျပဳစု ေစာင္႔ေရွာက္ ႏိုင္မည့္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္…

႐ွင္ဘုရင္ျဖစ္ေနဆဲ

သတင္းတစ္ခုတြင္ ‘‘ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ သုသာန္တစျပင္ႏွင္႔ တူေသာေန႔တစ္ေန႔’’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၏တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ဝတ္ျပဳေနသူမ်ားကို တိုက္ခုိက္ခဲ႔သည့္ျဖစ္စဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားမလည္ႏိုင္ခဲ႔ပါ။ ဘုရားေက်ာင္းထဲ၌ ဤသို႔ ေသြးထြက္သံယို ျမင္ကြင္းမ်ိဳးျမင္ရလိမ္႔မည္ဟု ဘယ္ေသာအခါမွ မထင္ခဲ႔ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤနာက်င္ခံစားမႈမ်ားကို သက္သာေစႏိုင္သူတစ္ဦး ႐ွိပါသည္။

ဆာလံ ၇၄ ကို အာသပ္မင္း ေရးသားခဲ႔စဥ္က ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အမ်ားစုသည္ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရၿပီး ကၽြန္ခံေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီး ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံလိုက္ရသည့္အျဖစ္ကို ဆာလံဆရာသည္ မခ်ိတင္ကဲ ေဝဒနာခံစားရလ်က္ ေရးသား ခဲ႔သည္။ ‘‘ကိုယ္ေတာ္၏လူစည္းေဝးရာအရပ္၌ ရန္သူတို႔သည္ ေအာ္ဟစ္ၾကပါ၏။ လကၡဏာသက္ေသေတာ္အရာ၌ သူတို႔လကၡဏာသက္ေသတို႔ကို ထားပါၿပီ’’ (ဆာ ၇၄း၄)။ ‘‘သန္႔႐ွင္းရာဌာနေတာ္ကို မီး႐ိႈ႕ၾကပါ၏။ နာမေတာ္ က်ိန္းဝပ္ရာတဲေတာ္ကို ေျမတိုင္ေအာင္ ႐ႈတ္ခ်ၾကပါ၏’’ (ဆာလံ ၇၄း၇)။…

ၿငိမ္သက္ျခင္းဘယ္မွာ

၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႐ွိဖို႔ သင္ေမွ်ာ္လင္႔ဆဲပဲလား’’ ဟု သတင္းဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးက ေဘာ႔ဒိုင္လန္အား ေမးခဲ႔သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ႐ွိလာမွာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ဒိုင္လန္ေျဖခဲ႔သည္။ သူ႔အေျဖေၾကာင္႔ ေဝဖန္ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္သက္ျခင္းက ေဝဝါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္း၍ မရပါ။

ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔က ပေရာဖက္အမ်ားစုသည္ ၿငိမ္သက္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း႐ွိမည္ဟု ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။ ၎တို႔တြင္ ဘုရားသခင္၏ ပေရာဖက္မ်ား မပါ။ ပေရာဖက္ေယရမိက လူအေပါင္းတို႔အား ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ‘‘ငါ႔စကားကို နားေထာင္ ၾကေလာ႔။ သို႔ျပဳလွ်င္ ငါသည္ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ျဖစ္မည္။ သင္တုိ႔သည္လည္း ငါ၏လူမ်ိဳးျဖစ္ၾကလိမ္႔မည္’’ ဟု (၇း၂၃) သတိေပးခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထာဝရ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္၏အမိန္႔ေတာ္ကို သူတို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကသည္။ ပေရာဖက္လိမ္မ်ားက ၿငိမ္သက္ျခင္းဟုေျပာလည္း (၈း၁၁) ေယရမိက…

ဘုရားသခင္၏အမွတ္အသား

ေၾကာက္လန္႔ေနေသာ ကေလးထိန္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားကိုေကာက္ခ်ီၿပီး မီးေလာင္ ေနေသာအိမ္မွ ေျပးထြက္လာရင္း ငါးႏွစ္အရြယ္ ဂ်က္ကီေလးကို က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ေခၚ သည္။

သို႔ေသာ္ ဂ်က္ကီ လိုက္ပါမလာခဲ့ပါ။ အိမ္အျပင္၌ ရပ္ၾကည့္ေနသူတစ္ဦးက မေနႏိုင္ေတာ့ဘဲ အေပၚထပ္ျပဴတင္းေပါက္ဆီသို႔တက္သြားကာ ေခါင္မိုး မၿပိဳက်မီ ဂ်က္ကီကို ေဘးကင္းရာသို႔ ေခၚေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဂ်က္ကီေလးသည္ မီးထဲက ႏႈတ္ယူေသာ တုတ္ေခ်ာင္း ‘Brand’ ဟု မိခင္ျဖစ္သူ စူစန္နာ က ေျပာသည္။ ‘Brand’ ကို ခရီးသြား ဧ၀ံဂလိ တရားေဟာဆရာ ဂၽြန္၀စၥလီ (၁၇၀၃-၁၇၉၁) အျဖစ္ သင္သိေကာင္းသိလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္၏ သေဘာသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေတြးႏွင့္ဉာဏ္အလင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပေရာဖက္ ဇာခရိကို စူစန္နာ ဝစၥလီ ကိုးကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူရရွိခဲ့ေသာ႐ူပါ႐ံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပေရာဖက္ႀကီးက ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္းႀကီး ေယာ႐ႈ၏တစ္ဘက္၌ စာတန္ရပ္ေနသည့္ တရားပလႅင္ေရွ႕သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိ…

ငါးႀကီးအေၾကာင္း မဟုတ္ပါ

မီဂါလူး သည္ အျဖဴေရာင္ေဝလငါးအျဖစ္ ပထမဦးဆံုး မွတ္တမ္းတင္ခံရေသာ ေ၀လငါး ျဖစ္သည္။ ထိုငါးကို ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကြင္းစ္လန္း ကမ္းလြန္ ေဒသတြင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ခန္႔မွန္းေျခ ေပ ၄၀ ေက်ာ္ အရွည္ရွိသည့္ ႀကီးမားခန္႔ညားလွသည့္ သတၱဝါမွာ ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ၄င္းတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ေနသည့္ ပေရာဖက္ႀကီးကို ၿမိဳခ်ရန္ “ဧရာမရွားပါးငါးႀကီး” တစ္ေကာင္ကို ဘုရားရွင္ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္(ေ ၁း၁၇)။ဘုရားသခင္သည္ နိနေဝကို တရားစီရင္မည့္အေၾကာင္း ၾကားေျပာရန္ ေယာနအား ေစခိုင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟျဗဲလူတို႔အပါအဝင္ လူတိုင္းအေပၚရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ ေသာ နိနေဝၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ ေယာန မပတ္သက္လို။ သို႔ႏွင့္ သူထြက္ေျပးရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ပိုဆိုးသြားသည္။ ငါးႀကီး၏ဝမ္းထဲမွ ေယာန ေနာင္တရခဲ့သည္။…