စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Xochitl Dixon

Xochitl Dixon

Xochitl သည္ စာဖတ္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပြ႕ဖက္ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္ယူျခင္း၊ တစ္ပါးသူႏွင္႔ အခ်ိန္ယူျခင္းအမႈမ်ား၌ မိတ္ႆဟာယ နက္နဲတိုးတက္မႈ႐ွိေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ အားေပးသည္။ စာေရးဆရာႏွင္႔ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူအျဖစ္ အေစခံလ်က္ xedixon.com တြင္ အင္တာနက္ဒိုင္ယာရီေရးသူ ဘေလာ႔ကာျဖစ္သည္။ သူမသည္ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ျခင္းႏွင္႔ မိခင္ဘ၀ကို ေပ်ာ္ေမြ႕သည္။ သူ၏ မိတ္ေဆြေကာင္း Dr. W. Alan Dixon Sr. ႏွင႔္ လက္ထပ္ခဲ႔သည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Xochitl Dixon

အေျပာင္ေျမာက္ဆံုးလက္ရာကို ေတြ႕ ျမင္ျခင္း

ေလးသမားမ်ား ျမားထည့္ရန္အတြက္ ႐ိုးရာျမားက်ည္ေတာက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္၏ဖခင္က ျပဳလုပ္ေပးရာ၊ သားေရကုန္ေခ်ာကို တြဲစပ္မခ်ဳပ္မီ သားေရကုန္ေခ်ာျဖစ္လာေအာင္ သားေရကုန္ၾကမ္းကို အရင္အေသးစိတ္ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ရသည္။
အေဖ႔ထံသို႔ သြားလည္သည့္ အေတာအတြင္း သူ၏ လက္ရာေျမာက္ေသာပစၥည္း ခ်ဳပ္လုပ္ပံုကို ကၽြႏု္ပ္ၾကည့္ခဲ႔ရသည္။ သူ႔လက္မ်ားက သတိ ရွိရွိျဖင့္၊ လိုအပ္ေသာ ဖိအားအတိအက်ျဖင့္ သားေရေပ်ာ႔ကို ဓားသြားထက္ထက္ျဖင္႔ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ပံုေဖာ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖ်င္ၾကမ္းကို ၾကက္ေသြးေရာင္ ဆိုးေဆးထဲ ႏွစ္လိုက္ၿပီး သားေရေပၚသို႔ အ႐ွိန္ျဖင္႔ ေဆာင္႔ဖံုး လိုက္ကာ သူ၏ဖန္တီးမႈလက္ရာအလွကို ပိုၿပီး ထယ္၀ါေစသည္။
ယံုၾကည္မႈအျပည့္႐ွိေသာ အေဖ၏လက္မႈအတတ္ကၽြမ္းက်င္မႈကို ျမတ္ႏိုးဂုဏ္ယူ ရင္းမွ တစ္ပါးသူႏွင္႔ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္း၌ ေပၚလြင္ထင္႐ွားေသာ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္အဘ၏ အသစ္ဖန္ဆင္းမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရန္ မၾကာခဏ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သိျမင္လာသည္။ ဘုရား႐ွင္၏ ခန္႔ညားေသာ အသစ္ျပဳျပင္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ၿပီး ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေက်ာက္ကပ္၊ အတြင္းကလီစာတို႔ကို ဖန္ဆင္း…

ကိုးစားခဲ႔သမွ် ေရတြက္မွတ္သား

ကၽြန္မခင္ပြန္းႏွင္႔ ကၽြန္မသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ထံ အသက္တာကို မအပ္ႏွံမီက ကြာ႐ွင္းျပတ္စဲရန္ကိစၥကို အတည္စဥ္းစားခဲ႔ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ၿပီး နာခံရန္ ဆက္ကပ္ခဲ႔သည့္ေနာက္ ကၽြန္မတို႔ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ျပန္လည္ကတိျပဳ၀န္ခံခဲ႔ၾက သည္။ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ႐ွာေဖြေတာင္းခံရင္း ကၽြန္မတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကို လည္းေကာင္း၊ ဇနီးေမာင္ႏွံအျဖစ္လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးပါရန္ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေခၚဖိတ္ခဲ႔ၾကသည္။ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ အဘဘုရားကလည္း ကၽြန္မတို႔ႏွစ္ဦး၏ ဆက္ဆံေရးကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဆက္လက္ ေစာင္မသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္လာျဖစ္လာ ကိုယ္ေတာ္႔ကို ခ်စ္တတ္၊ ကိုးစားတတ္ေအာင္၊ ကၽြန္မတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္တတ္ေအာင္ သြန္သင္ေပးသည္။
သို႔ႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔၏ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတု မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္နီးလာၿပီ။ သို႔ေသာ္ စံုစမ္းစစ္ေၾကာခံရသည့္ အျဖစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဘုရားသခင္ ျပဳေပးခဲ႔သည့္ အမႈ မ်ားကို မွတ္သားဆင္ျခင္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္၌ အမွီျပဳရမည့္အစား မလိုအပ္ဘဲ စိုးရိမ္ ပူပန္လ်က္၊…

ကၽြႏု္ပ္တို႔ တန္ခိုးကို ခံရၿပီ

က်ယ္ေလာင္သည့္ ဆူညံသံေၾကာင္႔ ကၽြန္မ အံ႔ၾသေတြေ၀သြားၿပီးမွ မည္သည့္အသံ ျဖစ္သည္ကို သိလိုက္ၿပီး မီးဖိုေခ်ာင္သုိ႔ အေျပးသြားလိုက္သည္။ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ အလြတ္ကို ကၽြန္မက မေတာ္တဆ ခလုတ္ႏွိပ္ထားမိလိုက္ျခင္းပါ။ ေကာ္ဖီခရားအိုး လက္ကိုင္ကို ကိုင္ၿပီး ပလပ္ျဖဳတ္လိုက္သည္။ ခရားအိုးကို အပူခံ ေႂကြျပားေပၚတင္ရန္ အိုးသိပ္မပူေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လက္ျဖင္႔စမ္းၾကည့္ လိုက္ရာ ကၽြန္မ၏လက္အပူေလာင္သြားသည္။
ကၽြန္မ ဒဏ္ရာကို ခင္ပြန္းသည္က ေဆးထည့္ေပးစဥ္ ကၽြန္မေခါင္းခါရင္း အိုးပူေနမည္ကို သိရက္ႏွင္႔ ‘‘ဘာလို႔ သြားကိုင္မိတာလဲ တကယ္မသိေတာ႔ဘူး’’ ဟု ကၽြန္မ ေျပာလိုက္မိသည္။
အမွားလုပ္မိၿပီးမွ ထိုသို႔ေျပာတတ္ တံု႔ျပန္တတ္သည့္ ကၽြန္မအျဖစ္ေၾကာင္႔ က်မ္းစာ၌ေဖာ္ျပသည့္ ပို၍ အေရးႀကီး ေသာ အျပစ္တရား၏သေဘာသဘာ၀ႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ွင္ေပါလု၏တံု႔ျပန္ပံုကို သတိရ ေစသည္။
တမန္ေတာ္ႀကီးက သူမလုပ္သင္႔ေသာ၊ သူမလုပ္ခ်င္ေသာအရာကို ဘာေၾကာင္႔ လုပ္မိသည္ကို သူမသိေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ႔သည္ (ေရာ ၇း၁၅)။…

အခ်ိဳႏွင့္အခ်ဥ္

လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစကၽြန္မသားငယ္သည္ သံပုရာသီးျခမ္းကို ကိုက္မိရာ ႏွာေခါင္းကိုရႈံ႕၊လွ်ာကိုထုတ္၊ မ်က္လံုးကိုမွိတ္ၿပီး “ရွဥ္တယ္”(ခ်ဥ္တယ္) ဟု စကား မပီကလာ ပီကလာႏွင့္ေျပာသည္။ ကၽြန္မ တခစ္ခစ္ရယ္လ်က္ သံပုရာသီးျခမ္းကိုယူၿပီး အမိႈက္ေတာင္းထဲသို႔ ပစ္ထည့္ရန္ ျပင္လိုက္သည္။
သူက ကၽြန္မထံ ကမူး႐ွဴးထိုးေျပးလာရင္း “မပစ္နဲ႔၊ ထပ္ေပးအံုး” ဟုေျပာရင္း သံပုရာျခမ္းကို စုပ္လ်က္ တစ္ျမံဳ႕ျမံဳ႕ လုပ္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္မကို သံပုရာခြံေပးၿပီး ထြက္သြားရာ ကၽြန္မ မ်က္ႏွာ႐ႈံမိပါသည္။
ကၽြန္မ၏အသက္တာတြင္ ခ်ိဳၿမိန္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုသာ ေတြ႕ၾကံဳခံစားလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခါးသီးေသာ အရာကို မၾကံဳေတြ႔လိုုေသာ ခ်ဥ္တူးေသာဆင္းရဲဒုကၡကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ ကၽြန္မ၏ခံစားမႈကို မွ်ေဝခံစားသူ ေယာဘ၏ ဇနီးကို ျပန္လည္ သတိရမိသည္။
အမွန္စင္စစ္ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡေ၀ဒနာမ်ား ရင္ဆိုင္ ရျခင္းကို ေယာဘလည္း မေပ်ာ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူမလိုလားသည့္ အေျခအေနမ်ားၾကားတြင္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ ဘုရင္႐ွိၿပီ

ကၽြန္မစိတ္တိုင္းက် မျဖစ္သည့္အေျခအေနတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာ စကားမ်ားႏွင္႔ ထိုးႏွက္ၿပီး၊ ကၽြန္မ၏လြဲမွားေသာစိတ္ထားကို ေဖာ္ျပသည့္ က်မ္းပိုဒ္ႏွင္႔ သတိေပးလာသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အမိန္႔အာဏာကိုလည္း ကၽြန္မ ဥေပကၡာျပဳခဲ႔သည္။ ကၽြန္မ၏ တယူသန္ မာန္မာနေၾကာင္႔ အိမ္ေထာင္ေရးကို ထိခိုက္ေစသင့္ သလား၊ ဘုရားသခင္ကို မနာခံသူ ျဖစ္သြားသင္႔ပါသလား။ လံုး၀ မျဖစ္သင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ခင္ပြန္းသည္ထံမွ ခြင္႔လႊတ္ျခင္းကို ေတာင္းခံၿပီးေနာက္ ကၽြန္မမွာ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင္႔ ငုတ္တုတ္ က်န္ခဲ႔သည္။ ပညာႏွင္႔ျပည့္သည့္ အၾကံေပးမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၏ရလဒ္၊ မည္သူ႔ကိုမွ် အေရးမစိုက္ခဲ့သည့္ ကိုယ့္အျပစ္ႏွင့္ကိုယ္ပင္။
ဣသေရလ လူမ်ားသည္လည္း မနာခံ ကလန္ကဆန္ လုပ္ခဲ႔သည့္အခ်ိန္႐ွိသည္။ ေမာေ႐ွ ဘုန္း၀င္စားၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈသည္ ဣသေရလလူ မ်ားကို ကတိေတာ္ျပည္သို႔ ဦးေဆာင္ေခၚသြားသည္။ သူ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရား႐ွင္ကို အေစခံခဲ႔သည္ (သူႀကီး ၂း၇)။ သို႔ေသာ္ ေယာ႐ႈႏွင္႔…

တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ကိုးကြယ္မႈ

ကၽြန္မသည္ စာေရးျခင္းအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ကို ၀တ္ျပဳသည္။ ဆက္ကပ္အေစခံသည္။ ယခုတြင္ က်န္းမာေရးျပႆနာေၾကာင့္ ကၽြန္မ၏လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ အတားအဆီး ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ အသိမိတ္ေဆြတစ္ဦးက ကၽြန္မေရးသားသည့္အရာမ်ားသည္ ဘာမွခြန္အားမရဟု ေျပာေသာအခါ ကၽြန္မစိတ္ဓာတ္က်မိသည္။ ဘုရားရွင္အတြက္ ကၽြန္မ၏ ေပးဆပ္မႈေလး၏အေရးပါမႈကို သံသယ၀င္လာသည္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေလ႔လာျခင္း၊ ကၽြန္မခင္ပြန္း၊ မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ခြန္အားေပးျခင္း အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ထံ ကၽြန္မတို႔ဆက္ကပ္အေစခံျခင္း သည္ မည္မွ်တန္ဖိုးရွိၿပီး ထုိက္တန္သည္၊ မိမိ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း မည္သို႔ရွိသည္ကို အျခားသူမ်ား၏အျမင္အထင္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ သူသာ ဆံုးျဖတ္ ေပးေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္က အခုိင္အမာ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ သို႔ႏွင့္ ကၽြန္မကို ေပးသည့္ဆုေက်းဇူးကို ေ၀မွ်ရန္ အခြင္႔အေရး ႏွင့္ ကၽြန္မ၏ကၽြမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္မစရန္ ဆုေက်းဇူးမ်ား ေပးပိုင္သူ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။
ေပးလႉျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်ီးမြမ္းထိုက္သည္ဟု လူတို႔သတ္မွတ္သည့္…

ပိုလွ်ံေနေသာ သစ္သီးမ်ား

ေႏြႏွင္႔ေႏြဦးရာသီမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္၏အိမ္နီးခ်င္းျခံမွ ျဖစ္ထြန္းေ၀ဆာေနေသာ သစ္သီး မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္ႏွစ္သက္လွသည္။ သူတို႔ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ စပ်စ္ပင္မ်ားက ျခံစည္း႐ိုးကို တြယ္တက္ၿပီး ႀကီးမားေသာ စပ်စ္ခိုင္မ်ားက အားရစရာ။ တဲြေလာင္းက်ေနသည့္ ခရမ္းေရာင္ စပ်စ္ခိုင္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ျခံဘက္ ေရာက္ေနသည္။    မ်ိဳးေစ႔ကို မစိုက္ပ်ိဳး၊ ဥယ်ာဥ္ကို ေရေလာင္း ေပါင္းသင္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း လင္မယားက ရက္ေရာစြာ ခူးယူစားသံုးခြင္႔ေပးသည္။ ပ်ိဳးပင္မ်ားျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကို သူတို႔တာဝန္ယူၿပီး အသီးဝင္းမွည့္ခ်ိန္တြင္ ဝမ္းေျမာက္မႈကို သူတို႔မွ်ေဝခံစားသည္။
ျခံစည္း႐ိုးတစ္ဘက္ျခမ္းရွိ အပင္ႏွင္႔ စပ်စ္ပင္မ်ားက ကၽြႏ္ုပ္ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ ေတြ႕ၾကံဳ ေစသည့္ လူမ်ားအတြက္ အျခားဝင္းမွည့္ခ်ိန္တစ္ခုကို သတိရေစသည္။ ၎မွာ ဝိညာဥ္အသီးမ်ား၏ဝင္းမွည့္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားသည္ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးျဖင္႔ အသက္ရွင္ျခင္းျဖင္႔ ဘ၀အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္သည့္ အခြင္႔အေရး ႐ွိသည္ (ဂလာ ၅း၁၆-၂၁)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးတြင္…

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီ

ကၽြန္မငယ္စဥ္က သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား အိမ္နား႐ွိ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေရာင္းသည့္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ အတူလိုက္ရန္ အေဖာ္ေခၚခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူက ေရာင္စံုကလစ္မ်ားကို လက္တစ္ဆုပ္ကိုင္၍ ကၽြန္မအိတ္ထဲ ထည့္ၿပီး ပိုက္ဆံမေပးေခ်ဘဲ ကၽြန္မကို ဆိုင္ထဲမွ ဆြဲထုတ္သည္။ သူ႕လုပ္ရပ္က ကၽြန္မကို တုန္လႈပ္ထိတ္လန္႔ေစခဲ႔သည္။ ကၽြန္မသည္ က်ဴးလြန္ခဲ႔သည့္အျပစ္ကို မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင္႔ အေမ့ထံ ေျပာျပကာ ဝန္မခံမီအခ်ိန္အထိ တစ္ပတ္တာလံုး စိတ္ထဲတြင္ တႏံု႔ႏု႔ံျဖစ္ခဲ႔သည္။
သူငယ္ခ်င္းကို မဆန္႔က်င္ခဲ႔သည့္ မွားယြင္းေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ ကၽြန္မဝမ္းနည္းခဲ႔ၿပီး ခိုးယူခဲ႔ေသာ ပစၥည္း မ်ားကို ျပန္ေပးကာ ဆိုင္ရွင္ကို ေတာင္းပန္လ်က္ ေနာက္ထပ္ မခိုးေတာ့ပါဟု ကတိေပးခဲ႔သည္။ ဆိုင္႐ွင္က ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္ေတာ႔မွ သူ႔ဆိုင္မလာရန္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမက ကၽြန္မကို ခြင္႔လႊတ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္ဟု အားေပးသျဖင္႔ ထုိညတြင္ ကၽြန္မ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္ေပ်ာ္ႏိုင္ခဲ႔၏။
ဒါဝိဒ္မင္းသည္လည္း…

ဘုရားသခင္၏ေမတၱာကို ထင္ဟပ္ေစျခင္း

အေမ ကင္ဆာဌာနတြင္ ကုသမႈ ခံယူေနရစဥ္ လူနာေစာင္႔အျဖစ္ ျပဳစုရန္ အခြင္႔ရ႐ွိခဲ႔သည္။ သူမ၏ခက္ခဲေသာေန႔ရက္မ်ားတြင္ပင္၊ အေမသည္ ခုတင္ေပၚမွ မဆင္းမီ က်မ္းစာဖတ္ၿပီး အျခားသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနခဲ႔သည္။
သူ၏အခ်ိန္မ်ားကို သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔ ျဖတ္သန္းခဲ႔ၿပီး ဘုရား႐ွင္၌ အမွီျပဳအားကိုးျခင္း၊ သူ၏ၾကင္နာေသာလုပ္ရပ္မ်ား၊ သူတစ္ပါးကို ခြန္အား ေပးျခင္းျဖင္႔ သူ႔ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပသခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္႔ သူ႔မ်က္နွာေပၚမွ အျပံဳးေလးက မည္မွ် ၾကည္လင္ေတာက္ပေနသည္ကို သူကိုယ္တုိင္ပင္ သတိ မျပဳမိဘဲ၊ ဘုရား႐ွင္ သူ႔ကို အိမ္ေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည့္ ေန႔ရက္ထိတိုင္ေအာင္ သူ႔အနီးအပါး႐ွိလူမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို ေဝငွခဲ႔သည္။
ေမာေ႐ွသည္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ရက္ေလးဆယ္တုိင္ ရင္းႏွွီးစြာ အခ်ိန္ယူၿပီးေနာက္ သိနာေတာင္မွျပန္ဆင္း လာသည္ (ထြ ၃၄း၂၈)။ ဘုရားႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးက သူ႔မ်က္ႏွာအသြင္သဏၭာန္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစေၾကာင္း သူ မသိခဲ႔ပါ (း၂၉)။ သို႔ေသာ္…

သေဘာထားကြဲျပားမႈကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္း

နံနက္အေစာပိုင္းက ကၽြန္မႏွင္႔ ခင္ပြန္းသည္တို႔ စကားမ်ားခဲ႔ၾကသည့္ကိစၥက ကၽြန္မ စိတ္ထဲ တ၀ဲလည္လည္ ႐ွိေနစဥ္တြင္ စာမူအပ္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ကလည္း စိတ္အာ႐ံုကို စိုးမိုးေနခဲ႔သည္။ စာ႐ိုက္ရန္ ကြန္ျပဴတာ ဖန္သားျပင္ေပၚမွ အညႊန္းျမားေလးက မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေငးၾကည့္ရင္း လက္ေခ်ာင္းမ်ားမွာလည္း ကီးဘုတ္ခလုတ္ ေပၚ၌ ၿငိမ္သက္ေနသည္။ သခင္ သူလည္း မွားတာပဲေလ။
ကြန္ျပဴတာဖန္သားျပင္ မည္းသြားသည့္အခါ စိတ္႐ႈပ္ ေနသည့္ မိမိပံုရိပ္ကို ျမင္ရသည္။ ၀န္မခံခ်င္ လက္မခံခ်င္ေသာ အမွားမ်ားက ေ႐ွ႕ဆက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေႏွာင္႔ေႏွး ေစျခင္းထက္ ပိုဆိုးသည္။ ထိုအမွားမ်ားက ခင္ပြန္းႏွင့္ကၽြန္မ၊ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ကၽြန္မ၏ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစသည္။
ဆဲလ္ဖုန္းကို ေကာက္ကိုင္ကာ မာနကို ၿမိဳခ်ၿပီး ခြင္႔လႊတ္ရန္ ခင္ပြန္းအား ေတာင္းပန္ရာ၊ ခင္ပြန္းကလည္း ေတာင္းပန္စကားဆိုသျဖင့္ ရန္ေျပၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရသာကို ၀မ္းေျမာက္ခံစားရသည္။ သို႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးေတာ္…