ေကာင္းမြန္တင့္တယ္စြာ ဘ၀အဆုံးသတ္ျခင္း

လြန္ေလေသာႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ျပင္ပမွ ျခိမ္းေျခာက္မႈအခက္ျပႆနာမ်ားထက္ စာရိတၱေရးရာႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာတို႔ကို စြန္႔ပယ္မႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အသင္းေတာ္အတြက္အေျခအေနမ်ားသည္ ခက္ခဲလာပါသည္။ ထိုအေျခေနမ်ားေၾကာင့္ အာ႐ံုေႏွာက္ျပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနသူမ်ား၊ စိတ္ပ်က္ေနသူမ်ား၊ အေျခအေနမွန္ကို အမွန္အတိုင္းသိျမင္လာသူမ်ား စသည္တို႔ကိုေစာင္မကူညီရန္ ယခုအခ်ိန္ထက္ေကာင္းသည့္အခ်ိန္ မရွိျပီ။ ဘ၀၌ ေကာင္းမြန္စြာအဆံုးသတ္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း – ထိုပန္းတံုးတိုင္ထားရန္ လူတို႔ကို သတိေပးရန္၊ ယခုအခ်ိန္ထက္ေကာင္းေသာအခ်ိန္ မ႐ွိျပီ။ ကိုယ္ေတြ႔ဥပမာမ်ားျဖင့္ သူ႔ပညာဗဟုသုတမ်ားကို RBC မွ အၾကီးတန္းသုေတသီ အယ္ဒီတာ Herb Vander Lugt က ေကာင္းမြန္တင့္တယ္စြာ ဘ၀အဆုံးသတ္ျခင္း စာအုပ္တြင္ စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါသည္။