မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌

သင္၏ဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာ မည္သို႔ရွိသနည္း

တစ္ခါတစ္ရံ၌ ပ်ားပန္းခတ္အလုပ္မ်ားမႈေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ အခ်ိန္ယူရန္ အခ်ိန္မရွိျဖစ္တတ္သည္။ ဆရာႀကီး ဒဲနစ္ဖစ္ရွာ
အၾကံျပဳသည့္ လက္ေတြ႔က်သည့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားအတိုင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင္၏ အခ်ိန္ယူျခင္းကို ေစာင့္ထိန္းလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေအာင္ မွန္မွန္က်မ္းစာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအခ်ိန္ကို ထားရွိရယူရန္ နည္းလမ္းရွာၾကံပါ။ ထိုအခါ သင္ႏွင့္အခ်ိန္ယူရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ေက်းဇူးက႐ုဏာေတာ္ရွင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ခြင့္ရၿပီး ထိုအခ်ိန္ေလးမွ အသစ္ေသာ အျမင္မ်ားကို သင္ရရွိ လိမ့္မည္။

ဆရာႀကီး ဒဲနစ္ဖစ္ရွာသည္ Our Daily Bread Ministries မွ သုေတသီ စာတည္းျဖတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဒဲန္ဗာက်မ္းစာေက်ာင္းႏွင့္ ဖူလာက်မ္းစာေက်ာင္းမွ ဘြဲ႔ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ မူးဒီဓမၼတကၠသိုလ္တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည့္ ဆရာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ဇနီးသည္ ဆရာမ ဂ်ဲနက္တို႔သည္ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ ဒီ၀စ္ထ္အရပ္၌ ေနထို္င္ၾကသည္။