ဘာသာတရားေလာ၊ ခရစ္ေတာ္ေလာ

ဘာသာတရားေလာ၊  ခရစ္ေတာ္ေလာ၊ မည္သို႔ေသာျခားနားမႈ႐ွိသျဖင့္ …

ျခားနားခ်က္ ျပဳလုပ္ေလာက္ပါရဲ့လား။ သို႔မဟုတ္ပါက ယင္းအခ်က္သည္ စကားလုံးမွ်သာေလာ။ ၈၅% ေသာ အေမရိကန္ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ဘာသာအယူ၀ါဒ၌ သက္၀င္ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္စစ္တမ္းက အားရေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းပါသလား။ သခင္ေယ႐ႈ ေလာက၌အသက္ရွင္စဥ္က ဘာသာတရားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကသည့္ ဘာသာေရး၀ါဒီမ်ား၏မုန္းတီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ဟူေသာ အမွန္တရားေအာက္၌ ဘာသာေရးအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ မသင့္သေလာ။

ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားတို႔အၾကား အေျခခံက်ေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈ႐ွိသည္ဟု ယံုၾကည္သိျမင္ခ်က္ျဖင့္ ဤစာအုပ္ငယ္ကေလးအား Mart DeHaan က ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ဤေျမေပၚ၌ အသက္႐ွင္ခဲ့စဥ္က ဖာရိ႐ွဲတို႔၏အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားအၾကား ကြာျခားခ်က္ကိုသာမက မိမိအေၾကာင္းကို အတြင္းက်က်သိျမင္လာၾကမည္ျဖစ္ေတာ့သည္။