ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမၼာတရား

သီရိလကၤာနိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ရွိ ကြ်န္ေတာ္ႀကီးျပင္းလာခဲ့ သည့္အိမ္ (၃) အိမ္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာမိသားစု၊ ဟိႏၵဴမိသားစု၊ စြန္နီမူစလင္မိသားစု၊ ရွိအိုက္မူစလင္မိသားစုနွင့္ ေခတ္သစ္ ယံုၾကည္မႈရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ၎တို႔ အားလံုးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကေလးဘဝတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္နားတြင္ရွိေသာ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းသို႔သြားၿပီး ဘုန္းႀကီးမ်ားနွင့္ စကားေျပာေလ့ရွိခဲ့ပါသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္နွင့္ အသက္(၂၀) အေစာပိုင္းအရြယ္မ်ားတြင္ စေနေန႔တိုင္းလိုလို အျခားလူ (၆) ဦး နွင့္ ေတြ႔ခဲ့ရာ မူစလင္ (၅)ဦးနွင့္ ဘုရားမရွိသူ(၁)ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဘာသာေရးနွင့္ ဒႆနိကမ်ားအပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာ မ်ဳိးစံုတို႔ကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။
လာမည့္စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ အျခားဘာသာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူမ်ားနွင့္ ကြၽန္ေတာ္မည္သို႔ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံသည္ကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား ရႈေထာင့္မွေန၍ ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာသိရွိခဲ့ရသည္မ်ားကို မွ်ေဝတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ အျခားဘာသာတရားကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားနွင့္ ေျပာဆို
ဆက္ဆံၾကရာတြင္ နားလည္မႈရွိျပီး ပိုမိုပညာရွိစြာ ေမတၱာျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုနိုင္ၾကရန္ ဤစာအုပ္ငယ္က အကူအညီျဖစ္ေစမည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

အဂ်စ္သ္ ဖါနန္ဒို