ဘဝမျှော်လင့်ချက်

“ဘဝမျှော်လင့်ချက်” သည် ဖန်ဆင်းခြင်း၊ လူသားများအပြစ်သို့ ကျဆင်းခြင်း၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖွားမြင်တော်မူခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခြင်း၊ နောင်တရရန်နှင့် ယုံကြည်ရန် လိုအပ်ခြင်းစသည့် ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကို ရှင်းလင်းပြသည်။