ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခြင်းသည် လုံလောက်သောကောင်းမွန်ခြင်းလား

ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် လူကောင်းဖြစ်လိုစိတ် ရှိသည်။ ၎င်းသည် သဘာဝအလျောက်ရှိနေသည့် ဗီဇစိတ်သဘောဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော် မည်သူသည် “လူကောင်း” တစ်ဦးဖြစ် သနည်း။ “ကောင်းမွန်ခြင်း” ဆိုသည်မှာ မည်သည်ကိုဆိုလိုသနည်း။ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ရန်အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် နည်းနှစ်သွယ်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ မိမိ၏အသိစိတ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ လူ့ကျင့်ဝတ်များအတိုင်း လိုက်နာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို အသေးစိတ် လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။