ေယရွုရဲ့ခမည္းေတာ္ဟာ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ေမတၱာေတာ္အရွင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္႐ုံသာ မကဘဲ ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ သူ႔သားေတာ္နဲ႔ သင့္ရဲ့အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုတဲ့ သူ႔လက္ေဆာင္ကို လက္ခံဖို႔ ဘာသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြမွ မရွိပါဘူး။ သင္ေကာင္းျမတ္ဖို႔မလိုသလို ကယ္တင္ျခင္းကိုရဖို႔ မိမိဘာသာ ႀကိဳးစားဖို႔လည္း မလိုပါဘူး။ ဘုရားသခင္ သင့္ကို ကယ္တင္ဖို႔အတြက္ သူ႔ကို မွီခိုအားကိုးဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ သင္လုပ္ရမွာကေတာ့ သင္အျပစ္လုပ္ခဲ့မိေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ့ ခြင့္လႊတ္မွုကို လိုအပ္ေၾကာင္း ဝန္ခံဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ မွန္ကန္ေသာ ဆက္ဆံမွုရရွိဖို႔ ေယရွုက သင့္ကိုယ္စားဝင္ခံဖို႔ ႂကြလာခဲ့ေၾကာင္းကို ယုံၾကည္ဖို႔နဲ႔ သူ႔ကို အရွင္သခင္ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သူ႔ေနာက္ကလိုက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ကို ရိုးရွင္းပါတယ္။

ဒီအခ်က္က အကူအညီျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သင့္ကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ ကမ္းလွမ္းေနတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ကယ္တင္ျခင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒါကိုလက္ခံဖို႔အတြက္ သင္က ကမ္းလွမ္းသူကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေသခ်ာစြာဆုံးျဖတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာက “သင္သည္ သခင္ေယရွုကို ႏွုတ္ျဖင့္ဝန္ခံ၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစၿပီဟု စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ ယုံၾကည္လၽွင္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ လိမ့္မည္” လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ (ေရာမ ၁၀:၉)။

 

<<ျပန္ဖတ္ရန္ l ဆက္ဖတ္ရန္>>

 

စာမူအားလံုးဖတ္ရန္ ဘ၀ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။