ကၽြန္ုပ္တို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေပၚ တင္ေနတဲ့အေႂကြးအတြက္ ေပးဆပ္ရမဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ (တကယ္ေတာ့ ဒါထက္ပိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုေဖာ္ၿပ တာက ရွင္းလင္းျပတာကို ပိုၿပီးအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။) ကၽြန္ုပ္တို႔ဟာ သဘာဝအတိုင္း အလိုလိုအျပစ္ေတြျပည့္ေနတဲ့အတြက္ ဒီအေႂကြးကို ကၽြန္ုပ္တို႔ဘာသာ ဆပ္ဖို႔အတြက္ အရမ္းႀကီးေလးလွပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က နည္းလမ္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ပညတ္တရားအရ လူသားမ်ားဟာ ကိုယ့္အျပစ္ကိုယ္ဆပ္ဖို႔ျဖစ္ေပမဲ့ ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုယ္စား တစ္စုံ တစ္ေယာက္က ဝင္ဆပ္ေပးဖို႔လည္း ခြင့္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္စားဝင္ဆပ္ေပးမဲ့သူ ကိုယ္တိုင္က အေႂကြးရွိေနလို႔ မရပါဘူး။ အေႂကြးကင္းတဲ့သူ ျဖစ္ရပါမယ္။

အခု ဒီအတိုင္း အတိအက် ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေႂကြးဆပ္ဖို႔အတြက္ ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ့သားေတာ္ ေယရွုခရစ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေသျခင္းျပစ္ဒဏ္ကေန ကၽြန္ုပ္တို႔ ကင္းလြတ္ဖို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ေနရာမွာ သူဝင္ၿပီး အေသခံခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန႔္က ေလာကကို လူသားအေနနဲ႔ ေယရွုႂကြလာခဲ့ပါတယ္။ ဆိုးသြမ္းတဲ့အျပစ္သားေတြကို ခ်မွတ္တဲ့ ကားစင္တင္သတ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကိုခံခဲ့ၿပီး ဂူသြင္းသၿဂႋဳလ္ ခံခဲ့ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္က ဘုရားသခင္လည္းျဖစ္၊ လူသားလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ၿပီး ယဇ္ပူေဇာ္မွုကို ၿပီးစီးေစနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ သားေတာ္အေနနဲ႔ သူဟာ ေကာင္းျမတ္ၿပီးျပည့္စုံၿပီး အေႂကြးကင္းတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ လူသားအသြင္နဲ႔ ေသဆုံးခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ အျပည့္အဝ ဝင္ေရာက္ကိုယ္စားျပဳနိုင္ ခဲ့တယ္။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက ဒီလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။

“သစ္တိုင္၌ဆြဲထားျခင္းခံရေသာသူတိုင္း က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာ လာသည္ႏွင့္အညီ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူျဖစ္၍ ငါတို႔ကို ပညတ္တရား၏က်ိန္ျခင္းမွ ေရြးႏွုတ္ေတာ္မူၿပီ” (ဂလာတိ ၃:၁၃)။

ခရစ္ေတာ္ေသခဲ့တဲ့အတြက္ အျပစ္ရဲ့ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးက မလြတ္ေျမာက္နိုင္ ခဲ့ဘူးလို႔ ထင္မိပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ပညတ္တရားရဲ့က်ိန္စာ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္တဲ့ ေသျခင္းကေန ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ဘယ္လိုကယ္တင္ခဲ့သလဲ။

ေသၿပီးသုံးရက္ေျမာက္မွာ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းကင္ဘုံကို ယူေဆာင္ျခင္းမခံမီ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ သက္ေသမ်ားေရွ႕မွာ ကိုယ္ထင္ရွားျပခဲ့ ပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက အျပစ္ရဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုကို ထိေရာက္စြာ ေျပာင္းလဲေပးနိုင္ခဲ့တယ္။ အျပစ္က ေသျခင္းကို ေလာကထဲသို႔ ယူေဆာင္လာခဲ့တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အခု ေယရွုက ေသျခင္းကို ေအာင္နိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီအခ်က္က ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုယ္စား သူအေသခံျခင္းကို ဘုရားသခင္က လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ျပေနပတယ္။ “အဲဒီေတာ့ ဒါက ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ ဘယ္လိုအကူအညီျဖစ္ေစလဲ။”လို႔ သင္ေမးေကာင္းေမးမယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ကိုယ္စား ခရစ္ေတာ္အေသခံတယ္လို႔ ယုံၾကည္ၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုလက္ခံရင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး ဘုရားသခင္နဲ႔ သင့္ျမတ္မွု ျပန္လည္ရနိုင္တယ္လို႔ သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔မွာ အျပစ္မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အစကတည္းက ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တဲ့အတိုင္း ဘုရား သခင္နဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ဆက္ဆံေရးကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံစားရနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီဆက္ဆံေရးက ထာဝရတည္ျမဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အရာကမွ ဘုရားသခင္နဲ႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို မကြဲကြာေစနိုင္ပါဘူး။ ေသျခင္းကလည္း မကြဲေစနိုင္ပါဘူး။

ဒီေမၽွာ္လင့္ခ်က္က ေယရွုေလာကကို ႂကြဆင္းလာခဲ့တယ္၊ အေသခံခဲ့ၿပီး ျပန္လည္အသက္ရွင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ယုံၾကည္ၿပီး သူ႔ကို မိမိတို႔ရဲ့အရွင္သခင္နဲ႔ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံၿပီး သူ႔ေနာက္ကိုလိုက္ရင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ရရွိမဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာက “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္း တို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန႔္ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏” လို႔ (ေယာဟန္ ၃:၁၆) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

<<ျပန္ဖတ္ရန္ l ဆက္ဖတ္ရန္>>

 

စာမူအားလံုးဖတ္ရန္ ဘ၀ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။