စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
Estera Pirosca Escobar

Estera Pirosca Escobar

အက္စ္ၾတာ သည္ ေလာကႀကီးအတြက္ ဝန္တာထားေသာ ႏွလံုးသား႐ွိသည့္ ႐ိုးေမးနီးယားႏိုင္ငံသူ ျဖစ္သည္။ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သူေရာက္႐ွိလာခဲ႔ၿပီး အထီးက်န္မႈႏွင္႔ အိမ္ကိုလြမ္းဆြတ္မႈမ်ား ခံစားခဲ႔ ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူအသီးသီးကို ေမတၱာျပသည့္ ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝန္း၏ ေမတၱာကိုလည္း သူျမည္းစမ္းခဲ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာ တို႔သည္ ၎တို႔ခံစားရသည့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ႁပြန္မႈႏွင္႔ ေမတၱာအားျဖင္႔ ေနာက္ဆံုးတြင္ သခင္ေယ႐ႈ ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ား ျဖစ္လာသည္ကိုလည္း သူေတြ႕ျမင္ခဲ႔သည္။ အက္စ္ၾတာသည္ International Friendships, Inc. (IFI), အဖြဲ႕တြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္႐ွိၿပီး အေမရိကန္တစ္ဝန္း႐ွိ IFI မွ အမႈေတာ္ေဆာင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကံ႕ခုိင္ျခင္း႐ွိရန္၊ ေဒသတြင္း ၎တို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း ႀကီးထြားလာရန္အတြက္ မစကူညီ ေပးသည္။ အက္စ္ၾတာႏွင္႔ သူ႔ခင္ပြန္း ခ်ီလီႏိုင္ငံသား ဖရန္စစ္တို႔သည္ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ ဂရန္းရဲပစ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္႐ွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား Estera Pirosca Escobar

အိမ္ယာမဲ့ျဖစ္ရန္ တမင္ေရြးခ်ယ္

Keith Wasserman သည္ အၾကင္ေမတၱာႏွင့္ သနားက႐ုဏာတို႔ တိုးပြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မွစၿပီး ႏွစ္တိုင္း ရက္အနည္းငယ္ အိမ္ယာမဲ့အျဖစ္ ေနထိုင္ သည္။ ေနစရာအိမ္မရွိတဲ့လူေတြ အေပၚထားတဲ့ “ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ စာနာမႈေတြ တိုးလာဖို႔ လမ္းေပၚမွာေနဖို႔ သြားတာပါ”ဟု Good Works, Inc ၏ အမႈေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Keith က ေျပာျပခဲ့သည္။

သူအေစခံေပးေနသူမ်ားကဲ့သို႔ ေနထိုင္သည့္ Keith ၏နည္းလမ္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ရွင္ေယ႐ႈ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည့္အမႈကို ေဖာ္က်ဴးသည့္ ပံုပမာျဖစ္ေလမလားဟု ကၽြႏ္ုပ္ေတြးမိသည္။ စၾကဝဠာ၏ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကံဳရသည့္အမႈမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႕ႏိုင္ရန္၊ လူသားမ်ား၏လက္၀ယ္အေသခံရန္ အားႏြဲ႕ေသာသူငယ္ အျဖစ္ ခံယူၿပီး လူသားအျဖစ္ေနထိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ေဟျဗဲၾသဝါဒစာေရးသူက…

ၾကင္နာျပမႈတစ္ခု

''အက္စၾထာ ေရ၊ သမီးသူငယ္ခ်င္း ဟယ္လင္က သမီးအတြက္ လက္ေဆာင္ပို႔လိုက္တယ္" ဟု အလုပ္မွ ျပန္လာသည့္ ေမေမက ကၽြန္မကိုလွမ္းေျပာသည္။ ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာရသည့္အတြက္ ဤကဲ့သို႔စာတိုက္မွ လက္ေဆာင္ရရွိျခင္းက ဒုတိယခရစ္စမတ္ႏွင့္ အလားတူေနသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကို ခ်စ္ေၾကာင္း၊ သတိရေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ဤႏွစ္လိုဖြယ္ အမ်ဳိးသမီးအားျဖင့္ ခံစားရသည္။

မ်က္ႏွာမြဲမုဆိုးမ တဗိသ(ေဒၚကာ)သည္လည္း အလားတူ ခံစားရသူမ်ားအတြက္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ခ်ဳပ္လုပ္ေပးသည္။ သူသည္ ယုေပၸၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ ႐ွင္ေယ႐ႈ၏ တပည့္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ၾကင္နာေသာ အျပဳအမူလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအတြင္း၌ လူသိမ်ား ထင္ရွားသည္။ သူသည္ အျမဲပင္ ‘‘ေကာင္းေသာအက်င့္၊ စြန္႔ၾကဲျခင္းအက်င့္”တို႔ကို ျပဳတတ္သည္ (တ ၉း၃၆)။ တစ္ေန႔ေသာ္ သူဖ်ားနာၿပီး ကြယ္လြန္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႐ွင္ေပတ႐ုသည္ အနီးအနားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေန သည့္အတြက္ ယံုၾကည္သူႏွစ္ဦးက သူ႔ထံသြားၿပီး ယုေပၸသို႔ လိုက္လာရန္…

သာမန္လူသား

အလြန္ခ်ဴခ်ာေသာ ဝီလီယံ ကယ္ရီ သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေနာ့သမ္တမ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေနထုိင္ေသာ အညတရမိသားစုမွေမြးဖြားလာသူျဖစ္သည္။ သူ၏အနာဂတ္မွာ မေရရာ မေသခ်ာပါ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဘုရားသခင္က သူအတြက္ အစီအစဥ္ ရွိထားႏွင့္သည္။ ဆိုးရြားေသာမေျပလည္မႈမ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံၿပီး အိႏၵိယသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ကာ လူမႈေရးရာမ်ားကို အံ႔မခမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ဲၿပီး သမၼာက်မ္းစာကိုလည္း အိႏၵိယတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား မ်ားစြာသို႔ ျပန္ဆိုေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္သည္။ လူသားမ်ားကို ခ်စ္ခင္ေလးစားသည္။ ကိုယ္ေတာ္
အတြက္ အမႈမ်ားစြာကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ေယရွဲ၏သား ဒါဝိဒ္သည္ မိသားစုတြင္ အသက္ အငယ္ဆံုးေသာ သာမန္လူငယ္တစ္ဦးသာျဖစ္ၿပီး ဗက္လင္ ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ မထင္မရွား သိုးေက်ာင္းေနသူတစ္ဦးသာ ျဖစ္သည္ (၁ရာ ၁၆း၁၁-၁၂)။ သူ၏စိတ္ႏွလံုးကို ဘုရားသခင္ ျမင္ေတာ္မူၿပီး သူ႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ္၌ အစီအစဥ္ရွိသည္။ ေရွာလုမင္းသည္ နာခံျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဘုရားရွင္…