Discovery Series

မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌

သင္၏ဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာ မည္သို႔ရွိသနည္း

တစ္ခါတစ္ရံ၌ ပ်ားပန္းခတ္အလုပ္မ်ားမႈေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ အခ်ိန္ယူရန္ အခ်ိန္မရွိျဖစ္တတ္သည္။ ဆရာႀကီး ဒဲနစ္ဖစ္ရွာ
အၾကံျပဳသည့္ လက္ေတြ႔က်သည့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားအတိုင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင္၏ အခ်ိန္ယူျခင္းကို ေစာင့္ထိန္းလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေအာင္ မွန္မွန္က်မ္းစာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအခ်ိန္ကို ထားရွိရယူရန္ နည္းလမ္းရွာၾကံပါ။ ထိုအခါ သင္ႏွင့္အခ်ိန္ယူရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ေက်းဇူးက႐ုဏာေတာ္ရွင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ခြင့္ရၿပီး ထိုအခ်ိန္ေလးမွ အသစ္ေသာ အျမင္မ်ားကို သင္ရရွိ လိမ့္မည္။

ဆရာႀကီး ဒဲနစ္ဖစ္ရွာသည္ Our Daily Bread Ministries မွ သုေတသီ စာတည္းျဖတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဒဲန္ဗာက်မ္းစာေက်ာင္းႏွင့္ ဖူလာက်မ္းစာေက်ာင္းမွ ဘြဲ႔ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ မူးဒီဓမၼတကၠသိုလ္တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည့္ ဆရာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ဇနီးသည္ ဆရာမ ဂ်ဲနက္တို႔သည္ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ ဒီ၀စ္ထ္အရပ္၌ ေနထို္င္ၾကသည္။

ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမၼာတရား

သီရိလကၤာနိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ရွိ ကြ်န္ေတာ္ႀကီးျပင္းလာခဲ့ သည့္အိမ္ (၃) အိမ္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာမိသားစု၊ ဟိႏၵဴမိသားစု၊ စြန္နီမူစလင္မိသားစု၊ ရွိအိုက္မူစလင္မိသားစုနွင့္ ေခတ္သစ္ ယံုၾကည္မႈရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ၎တို႔ အားလံုးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကေလးဘဝတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္နားတြင္ရွိေသာ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းသို႔သြားၿပီး ဘုန္းႀကီးမ်ားနွင့္ စကားေျပာေလ့ရွိခဲ့ပါသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္နွင့္ အသက္(၂၀) အေစာပိုင္းအရြယ္မ်ားတြင္ စေနေန႔တိုင္းလိုလို အျခားလူ (၆) ဦး နွင့္ ေတြ႔ခဲ့ရာ မူစလင္ (၅)ဦးနွင့္ ဘုရားမရွိသူ(၁)ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဘာသာေရးနွင့္ ဒႆနိကမ်ားအပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာ မ်ဳိးစံုတို႔ကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။
လာမည့္စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ အျခားဘာသာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူမ်ားနွင့္ ကြၽန္ေတာ္မည္သို႔ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံသည္ကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား ရႈေထာင့္မွေန၍ ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာသိရွိခဲ့ရသည္မ်ားကို မွ်ေဝတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ အျခားဘာသာတရားကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားနွင့္ ေျပာဆို…

ဘာသာတရားေလာ၊ ခရစ္ေတာ္ေလာ

ဘာသာတရားေလာ၊  ခရစ္ေတာ္ေလာ၊ မည္သို႔ေသာျခားနားမႈ႐ွိသျဖင့္ ...

ျခားနားခ်က္ ျပဳလုပ္ေလာက္ပါရဲ့လား။ သို႔မဟုတ္ပါက ယင္းအခ်က္သည္ စကားလုံးမွ်သာေလာ။ ၈၅% ေသာ အေမရိကန္ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ဘာသာအယူ၀ါဒ၌ သက္၀င္ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္စစ္တမ္းက အားရေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းပါသလား။ သခင္ေယ႐ႈ ေလာက၌အသက္ရွင္စဥ္က ဘာသာတရားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကသည့္ ဘာသာေရး၀ါဒီမ်ား၏မုန္းတီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ဟူေသာ အမွန္တရားေအာက္၌ ဘာသာေရးအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ မသင့္သေလာ။

ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားတို႔အၾကား အေျခခံက်ေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈ႐ွိသည္ဟု ယံုၾကည္သိျမင္ခ်က္ျဖင့္ ဤစာအုပ္ငယ္ကေလးအား Mart DeHaan က ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ဤေျမေပၚ၌ အသက္႐ွင္ခဲ့စဥ္က ဖာရိ႐ွဲတို႔၏အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားအၾကား ကြာျခားခ်က္ကိုသာမက မိမိအေၾကာင္းကို အတြင္းက်က်သိျမင္လာၾကမည္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ယုဒ႐ွကာ႐ုတ္ - အေမွာင္၏သား

ယုဒ႐ွကာ႐ုတ္ မည္သို႔မ်ား ျဖစ္သြားပါသနည္း။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အနီးဆုံးတြင္ (၃)ႏွစ္တာ အတူေနထိုင္သြားလာခဲ့သူျဖစ္ပါလ်က္ သူ၏အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ ခရစ္ေတာ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ သစၥာေဖာက္ရက္ႏိုင္ရသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာသင္ယူမႈတြင္ ယုဒ႐ွကာ႐ုတ္အေၾကာင္းသည္ အေရးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အက်ဳိးအလို႔ငွာ သူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ အိပ္မက္မ်ား၊ မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ သူ႔ကို၀န္းရံခဲ့ေသာ အေမွာင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအတြက္ အသိတရားအလင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ၏၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းႏွင့္ေနာင္တမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္၏ေမတၱာႏွင့္ နီးကပ္ေစခဲ့သည္။

ယုဒ႐ွကာ႐ုတ္၏ အသက္တာအေၾကာင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌႐ွိေသာ လူ႔ဇာတိအားနည္းမႈကိုလည္းေကာင္း၊ အလင္းထဲ၌ပင္ ပုန္းကြယ္တည္႐ွိေနေသာ အေမွာင္၏အႏၲရာယ္ကိုလည္းေကာင္း နားလည္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေၾကာင္း Our Daily Bread Ministries သုေတသန အယ္ဒီတာဆရာၾကီး ဒဲနစ္ ဖစ္႐ွာ က ယုဒ႐ွကာ႐ုတ္ - အေမွာင္၏သား တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေကာင္းမြန္တင့္တယ္စြာ ဘ၀အဆုံးသတ္ျခင္း

လြန္ေလေသာႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ျပင္ပမွ ျခိမ္းေျခာက္မႈအခက္ျပႆနာမ်ားထက္ စာရိတၱေရးရာႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာတို႔ကို စြန္႔ပယ္မႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အသင္းေတာ္အတြက္အေျခအေနမ်ားသည္ ခက္ခဲလာပါသည္။ ထိုအေျခေနမ်ားေၾကာင့္ အာ႐ံုေႏွာက္ျပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနသူမ်ား၊ စိတ္ပ်က္ေနသူမ်ား၊ အေျခအေနမွန္ကို အမွန္အတိုင္းသိျမင္လာသူမ်ား စသည္တို႔ကိုေစာင္မကူညီရန္ ယခုအခ်ိန္ထက္ေကာင္းသည့္အခ်ိန္ မရွိျပီ။ ဘ၀၌ ေကာင္းမြန္စြာအဆံုးသတ္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း - ထိုပန္းတံုးတိုင္ထားရန္ လူတို႔ကို သတိေပးရန္၊ ယခုအခ်ိန္ထက္ေကာင္းေသာအခ်ိန္ မ႐ွိျပီ။ ကိုယ္ေတြ႔ဥပမာမ်ားျဖင့္ သူ႔ပညာဗဟုသုတမ်ားကို RBC မွ အၾကီးတန္းသုေတသီ အယ္ဒီတာ Herb Vander Lugt က ေကာင္းမြန္တင့္တယ္စြာ ဘ၀အဆုံးသတ္ျခင္း စာအုပ္တြင္ စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါသည္။

သဘာ၀ကပ္ေဘးအလြန္ (စူနာမီကပ္ေဘးအလြန္)

"ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားက မည္သို႔တု႔ံျပန္ရမည္ကို သမၼာက်မ္းစာျဖင့္ ဆင္ျခင္ျခင္း"

ဤစာေစာင္ကိုေရးသားသူ ဆရာၾကီး Ajith Fernando သည္ သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားပို႔ခ်သူ ဆရာတစ္ပါးျဖစ္ျပီး လူအမ်ား၏ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ခံရသူျဖစ္သည္။ "သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ခရစ္ေတာ္အတြက္လူငယ္အဖြဲ႔" ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသူျဖစ္ျပီး Our Daily Bread Ministries ၏ ေဒသႏၲရသာသနာ့လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ပါ၀င္အေစခံေန၏။

Ajith သည္ သီရိလကၤာကၽြန္းႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ထုိကၽြန္းကို "စူနာမီ" ဟုေခၚသည့္ ဧရာမလိႈင္းလံုးၾကီးမ်ားက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရက္စက္စြာ ႐ိုက္ခတ္ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။ ဤစာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ထိုကပ္ေဘးၾကီးခံရျပီးေနာက္ စူနာမီကို တံု႔ျပန္ေသာသေဘာႏွင့္ ေရးသားခဲ့သည့္ Ajith ၏ ခံစားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။