ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က . . .

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္ကို အစျပဳခဲ့ရာ၊ ဒုကၡေရာက္လမ္းေပ်ာက္ေနေသာ ကမာၻေလာကအတြင္းသို႔၊ သားေတာ္ သခင္ေယ႐ႈကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ျပတ္သားေသာ ဦးတည္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္၊ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသခံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားရွင္၏ အႀကံအစည္ေတာ္ကို ၿပီးေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းကို မည္သူမဆို ရယူႏိုင္ၿပီး၊ သခင္ေယ႐ႈကို ကိုးစားယံုၾကည္သူအားလံုး ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားကိုကယ္တင္ရန္၊ တစ္ေယာက္အေသခံျခင္းျဖစ္သည္။

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေန႔စဥ္ခြန္အားထုတ္လုပ္မႈ "Triumph in Tragedy အျဖစ္ဆိုး၌ ေအာင္ပြဲခံျခင္း" သည္ မရဏေသျခင္းအေပၚ သခင္ေယ႐ႈ၏ေအာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကမာၻေလာကတြင္ သူ၏ဘ၀ ေနာက္ဆံုးရက္အနည္းငယ္အတြင္း ခ်စ္ေမတၱာအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈႀကံ႕ႀကံ႕ခံခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သင္တစ္ဖန္လာၾကည့္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္စီတိုင္းသည္ ကယ္တင္မႈႏွင့္ ကယ္တင္သူအေပၚ သင္ ထင္ဟပ္ဆင္ျခင္ႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးကူညီရန္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွ သင့္အတြက္ သစ္လြင္လန္းဆန္းသည့္ အနက္အဓိပၸာယ္ လက္ခံရရွိပါေစ။